شیشه های دوجداره tag:http://glassamin.mihanblog.com 2020-06-05T17:43:52+01:00 mihanblog.com پنجره های چند جداره 2013-03-02T14:20:46+01:00 2013-03-02T14:20:46+01:00 tag:http://glassamin.mihanblog.com/post/58 بهزاد ولدخان این مقاله برخی از روشھای فیزیکی را که معماران ، ارگانھای توسعه دھنده و سازندگان ساختمان برای کاھش اثرات صدا می توانند بھره گیرند، نشان می دھد. در این راستا چھار عامل اصلی برای بھبود سازگاری صدا در ھر نوع کاربری یا فعالیت مطرح خواھد گردید که عبارتند از سایت پلان ، طراحی معماری ، روشھای ساخت مانع یا حصار.ھدف از ارائه این فاکتورھای اساسی مدیریت اصوات یا طراحی اصولی فضاھا در جھت درست شنیدن و در عین حال اجتناب از نفوذ اصوات مزاحم در محدوده ھای زیستی است. این تکنیک ھای و اثرات زیان آور ناشی از ساختمان برای کاھش اثرات صدا می توانند بھره گیرند، نشان می دھد. در این راستا چھار
عامل اصلی برای بھبود سازگاری صدا در ھر نوع کاربری یا فعالیت مطرح خواھد گردید که
عبارتند از سایت پلان ، طراحی معماری ، روشھای ساخت مانع یا حصار.ھدف از ارائه این
فاکتورھای اساسی مدیریت اصوات یا طراحی اصولی فضاھا در جھت درست شنیدن و در
عین حال اجتناب از نفوذ اصوات مزاحم در محدوده ھای زیستی است. این تکنیک ھای
و اثرات زیان آور ناشی از آن موثر بوده و بر کارائی (noise) فیزیکی در کاھش صداھای مزاحم
محل ھای ویژه به لحاظ آکوستیکی می افزایند. در حقیقت ھدف این مطالعه ارائه یک
راھکارھایی است که میتوانند در مراحل برنامه ریزی ، طراحی معماری و ساخت مورد توجه
قرار گیرند.
شیشه دوجداره در ساختمان ●
پس از انقلاب صنعتی،نظربه اھمیت تھویه درساختمان با بھره مندی ازدستاوردھای
تکنولوژیک، ساختاربدنه بیرونی ساختمان از دوجنبه مورد توجه قرار گرفت:
١- نما به عنوان حائلی بین شرایط فیزیکی و اقلیمی بیرون ساختمان نظیرباد،باران و صدابه
داخل.
٢- نمابه عنوان نمایشگر ھویت حجمی وزیبایی ساختمان.
لذا در دنیای غرب شیشه با تغییرات کیفی وکمی در تولید به عنوان عنصری لاینفک در
ساختمان مطرح ماند ولی نحوه به کارگیری آن در ساختمان وسایرموارد،دچارتغییرات اساسی
گردید.
اولین شیشه دوجداره در ماه اوت سال ١٨۶۵ توسط تی.دی استتسون که به کار شیشه
سازی درنیویورک اشتغال داشتساخته شد،استتسون به دلیل این ابداع دریافته بود که
ساختارقاب با دوشیشه در طرفین قادر است اتلاف حرارتی رابه میزان قابل ملاحظه ای
کاھش دھد.
درسال ١٩۴٢ محصولی به نام ترموپین ،توسط لیبی اونزوفورد به بازار آمریکا معرفی شد،دراین
سیستم فکر جدیدی ارایه گردیده بود،لایه ھایی از قلع ومس در سطح شیشه بکار رفته بود


که دور تا دور لبه شیشه را می پوشاندواین امکان را میسر می ساخت تا قابھای شیشه با
یک خمیر سربی به ھم لحیم شوند.
پس از گذشت ٣٠ سال از پیدایش تفکر شیشه ھای پنجره دوجداره ، رو شھای تولید با بکارگیری
ترمو پلاستیک وترموستینگ تغییرات بنیادی پیدا نمودند،با توسعه درزگیری دوبل در
دھۀ ١٩٧٠ این صنعت به موفقیت ھای چشمگیری دست یافت.
شیشه دوجداره در کشورمابه دوصورت دستی
ساز(غیراستاندارد)وماشینی(استاندارد)ساخته می شود درنوع دستی سازکه توسط
کارگاھھای کوچک ومواد غیراستاندارد ساخته میشودمشکلات فراوانی وجود داردازجمله:
١- به دلیل استفاده ازموادنامرغوب (رطوبت گیروچسب)،شیشه دوجداره پس ازیکسال نصب
در اثرمواجه با یک دوره سرما وگرما دچار تعریق میشود.
٢- به دلیل برش توسط الماسه دستی ابعاد شیشه بریده شده،حدود ٣الی ۴ میلی متر
ازاندازه واقعی آن کمتر ویا بیشتر میشود،که این خود درھنگام نصب شیشه مشکل اساسی
است.
٣- ازموارد دیگرمی توان به عدم کیفیت لازم در ھنگام شستشوی شیشه،تزریق گازوپرس
نھایی آن اشاره کرد.
در نوع ماشینی که توسط ماشین آلات وارداتی با دقت وکیفیت بالا انجام میشودتمام مراحل
توسط برنامه نرم افزاری کنترل وتولید می گردد.
ازمزایای شیشه ھای دوجداره ماشینی می توان به دو مورد اشاره کرد:
عایق حرارتی وبرودتی
عایق صوتی
مقایسه ضریب انتقال حرارت برای شیشه ھای مختلف که درپنجرھای مختلف استفاده
میشود وھمچنین میزان مصرف سوخت سالانه که تولید کننده گازھای زیان آور برای محیط
است، اھمیت سازمان بھینه سازی مصرف سوخت وخصوصا"مبحث so زیست( مھمترین آن ( 2
نوزدھم مقررات ملی ساختمان را اشکار می سازد.
در کشور ما به سبب وجود منابع فراوان انرژی(نفت وگاز)ھزینه سوخت در زمستان اندک
است، اما در تابستان ھزینه برق مصرفی برای وسایل خنک کننده بسیار زیاد است.
بلندی یک صوت بااندازه گیری انرژی امواجی که این صوت تولید میکند قابل اندازه گیری می
گفته می شود؛ با واحدی به نام دسی بل « شدت صوت » " باشد ،این انرژی که به آن اصطلاحا
سنجش میگردد. (db)

(db) وشدت صوت ١٢٠ دسی بل (db) آستانه سطح شنوایی برای گوش انسان صفر دس یبل
بیانگر شدتی است است که درآن ازنظرفیزیکی درد قابل احساس است؛ سطوح شدت قابل
قبول به شرح زیر است:
بیمارستان ھا ٢٠ الی ٢۵ ،اماکن مسکونی ٣٠ الی ۴۵ ، مدارس ٣۵ الی ۴٠ و ادارات ۴٠ الی ۵٠
دسی بل است.
ازجمله روشھایی که برای افزایش عایق بودن شیشه ھای دوجداره استفاده می شود، تزریق
گاز خنثی است، تا باپرکردن فاصله بین شیشه با مواد عایق رسانایی بین شیشه ھا را کم
کند؛ درابتدا فاصله بین ٢ لایه را با نیتروژن خشک قبل ازدرزگیری پرکرده سپس گاز خنثی را
تزریق می کنند.
در یک شیشه دوجداره که فاصله بین دوشیشه از ھوا پر شده است، ھوا بین دو شیشه
جریان پیدا کرده و گرما به بالای پنجره وسرما به قسمت پایین پنجره منتقل میشود، پرکردن
این فضا با گازھایی که دارای ضریب رسانایی کم وغلظت زیاد با قدرت جابجایی کم ھستند
(ستون گازھای خنثی جدول مندلیف)، جابجایی را به حداقل رسانده و رسانایی گاز کاھش
پیدا می کند.
استاندارد است چراکه زیبایی، دوام، pvc استفاده از شیشه دوجداره ملزوم به استفاده از قاب
pvc عدم نیاز به رنگ مجدد، پاکیزگی آسان وعدم نفوذپذیری گردوغبار از مزایای قاب پنجره
است، با توجه به الزامی شدن اجرای مبحث نوزدھم مقررات ملی ساختمان، شناخت و بھره
گیری از کیفیت مناسب این محصول امری اجتناب ناپذیر است.
امروزه استفاده از نماھای کاملاً شیشه ای در بین معماران و طراحان اروپایی بسیار رایج
شده است. در اقلیم ھای مختلف ساختمان ھای کاملاً شیشه ای نیاز به ابزاری (پرده) جھت
سایه اندازی دارند.
ابزارھای سایه انداز بیرونی بسیار مؤثرتر از ابزار سایه انداز درونی ھستند. اگرچه ابزارھای
سایه انداز بیرونی به خاطر ھزینه و مسائل مکانیکی و دلایل اکوستیکی زیاد مرسوم نیستند
به ھمین دلیل از ابزار سایه اندازی که در داخل پوسته در یک کاواک تھویه شده قرار می گیرد،
استفاده می شود. در دھه ھفتاد ایده پنجره ھای اقلیمی توسعه پیدا کرد. بیشترین پیشرفت
می باشد که در شکل زیر نشان داده شده است. façade Double skin اخیر مربوط به ایده
کار ساده ای نیست. درجه حرارت و جریان ھوا نتیجه Double skin façade پیش بینی عملکرد
فرآیند تغییرات آنی دما و جریان سیال و روان ھوا می باشد. این فرآیندھا به ھندسه، فیزیک
و نیز درجه حرارت Double skin façade حرارتی، ترکیب گوناگون انواع آیروینامیکی ساختار
فضای داخل، دمای محیط، سرعت باد، مسیر باد، جذب و عبور اشعه تابشی خورشید و زاویه
آن بستگی دارد. بطور عموم پوسته ھوشمند بعنوان یک ضد گرمایی در جلوی ساختمان عمل
می کند و این موضوع سه تأثیر گرمایی برای ساختمان دارد:
١- در اکثر اوقات روز درجه حرارت ھوا در داخل پوسته ھوشمند از دمای محیط بیشتر خواھد
شد. رسانش پایین گرمای از دست رفته و رسانش بالای گرمای بدست آمده در تابستان
بستگی به دمای محیط و سطوح تابش اشعه خورشید دارد.
٢- لایه شیشه ای اضافی پوسته ھوشمند مقدار تابش اشعه آفتاب به پوسته داخلی را
کاھش می دھد. بنابراین بازتابش اشعه خورشید به ساختمان به خاطر عبور از شیشه
کاھش می یابد.
٣- پوسته ھوشمند امکان قرار گرفتن پرده در داخل پوسته را فرآھم می آورد. بنابراین بار
اشعه تابشی از پنجره کاھش می یابد. اینکه کدامیک از این سه مورد در یک زمان مخصوص
مھم تر است بستگی به خصوصیات و عملکرد سازه و دینامیک پیچیده گرمایی بین نما، دماھا،
جریان ھوا در پوسته ھوشمند و فضای بیرونی دارد.
نقش شیشه ھای چند جداره به عنوان عایق حرارتی
یکی از مھمترین عوامل تلفات انرژی حرارتی در ساختمان پنجره ھا و شیشه ھای ساختمان
به شمار می روند.
انتقال انرژی از طریق پنجره ھا به سه روش تابش ، رسانش و ھمرفت صورت می گیرد.
استفاده از شیشه ھای چند جداره سبب می شود تا اتلاف انرژی به روش رسانش کاھش
یافته و به دلیل وجود فاصله در بین جداره ھا میزان انتقال انرژی به روش ھمرفت نیز فوق
العاده کاھش یابد. ھمچنین با استفاده از شیشه ھای رفلکس در جدار خارجی شیشه ھای
چند جداره بخش اعظم انرژی تابشی خورشید باز تابیده و نور و انرژی کنترل میشود.
در صورت استفاده از شیشه دو جداره و پنجره ھای عایق میتوان در ازای ھر متر مربع شیشه
دو جداره سالانه به میزان ۴٠ متر مکعب گاز صرفه جویی کرد . با مصرف سوخت کمتر تولید
میباشد نیز به مقدار قابل ملاحظه ای کاھش خواھد Co گازھای زیان آور که مھمترین آنھا 2
یافت. ]]>
شیشه و مشتقات آن 2013-03-02T14:19:04+01:00 2013-03-02T14:19:04+01:00 tag:http://glassamin.mihanblog.com/post/57 بهزاد ولدخان تولید این نوع آجر در كشورهای آلمان، فرانسه، اتریش، ایتالیا، لهستان، تركیه، اندونزی، تایلند، چین و آمریكا وجود دارد ولی تاكنون چنین تولیدی به شكل انبوه در ایران انجام نگرفته است. آجرهای شیشه ای مزایای بسیار و كاربردهای خاص نسبت به آجرهای سنتی دارا می باشند و به همین دلیل بازار جهانی بسیار خوبی را بدست آورده و روز به روز مصرف آن بیشتر می شود. این محصول در سالهای اخیر در بازار ایران جای باز نموده بطوریكه در حال حاضر عمدتا" از كشورهای اروپایی وارد و در بازار مصالح ساختمانی عرضه می گردد

جهت تولید این محصول نیاز به بچ پلنت و كوره ذوب دارای فورهارث(جهت سیستم رنگی سازی شیشه در كانال) و همچنین فیدر، ماشین پرس مخصوص، بردارنده های اتوماتیك، ماشین مخصوص اتصال و جوشكاری دو نیمه آجر، سیستم آماده سازی مخلوط مناسب گاز و هوا برای ماشین اتصال دو نیمه آجر، كانوایرهای انتقالی، استاكر(ماشین اتوماتیك انتقال دهنده آجر شیشه ای به گرمخانه)، گرمخانه تنش زدایی، یك دست قالب استاندارد(190*190*80 میلیمتر)، یك دست قالب گوشه، خط رنگ آمیزی ضخامت آجر و ماشین آلات و تجهیزات لازم برای پولیش و پرداخت قالب می باشد.


كاربرد و مزایای استفاده از آجرهای شیشه ای:


از این نوع آجر به مقادیر قابل توجه در ساختمان های مسكونی، فضاهای اداری، انبارها، رستورانها، ابنیه هنری، فرهنگی و مذهبی استفاده می گردد. آجرهای شیشه ای از برتریهای قابل توجه ذیل برخوردارند:
1-امكان استفاده در جداسازی های فضاهای داخلی با حفظ روشنایی كافی.
2-افزایش فضای مفید داخلی به واسطه ضخامت دیواره 8 سانتیمتری در مقایسه با دیوارهای آجری سنتی كه حداقل 15 سانتیمتر است.
3-خواص بالای ایزولاسیون (صوتی-گرمایی)


4-سبك بودن دیوار ساخته شده در مقایسه با دیوارهای آجری سنتی تا بیش از 4/1
5-امكان بكارگیری طرحها و رنگهای مختلف در یك یا چند دیوار بنابر هر نوع سلیقه
6-سادگی و سرعت عمل بالا در نصب و بكارگیری آجر شیشه ای در مقایسه با آجرهای سنتی. زیرا مراحل مختلف و متعدد دیواركشی سنتی شامل آجرچینی، گچ و خاك، سفیدكاری و نقاشی در آجرهای شیشه ای تنها شامل آجرچینی و در موارد خاص بندكشی است.


7-قیمت تمام شده (شامل مصالح و دستمزد) یك متر مربع(در دو طرف دیوار) دیوار شیشه ای در مجموع و در مقایسه با دیوار سنتی ارزان تر خواهد بود زیرا در دیوار سنتی بعد از آجر چینی مراحل گچ و خاك، سفیدكاری و رنگ آمیزی برای دو سمت دیوار همچنان باقی است كه هزینه های قابل توجهی را به قیمت تمام شده یك متر مربع دیوار سنتی اضافه خواهد كرد.
8-نظافت و سادگی در آجر دیوارهای شیشه ای به گونه ایست كه حتی در فضاهای مسكونی به سادگی قابل انجام و كمترین مزاحمت را برای ساكنین دارد. نظافت و تمیزی دیوار شیشه ای به راحتی تنها با یك دستمال نمدار و برای سالیان طولانی انجام می گردد در حالیكه دیوارهای سنتی حداقل هر چهار سال نیاز به رنگ آمیزی دارند.


9-امكان بكارگیری آجرهای شیشه ای در تمام یا بخشهایی از نمای ساختمان.
10-امكان بكارگیری آجرهای شیشه ای در ساخت سكوبندی آشپزخانه و یا میز اپن آن.


استاندارد تولیدی:
ابعاد استاندارد آجر شیشه ای 190*190*80 میلیمتر و وزن استاندارد آن حدود 2/2 كیلوگرم می باشد.منبع
]]>
دیوارهای شیشه‌ای این روزگار 2013-03-02T14:18:22+01:00 2013-03-02T14:18:22+01:00 tag:http://glassamin.mihanblog.com/post/56 بهزاد ولدخان تا اوایل قرن بیستم، شیشه و آلومینیوم مواد نسبتا گرانی محسوب می‌شدند چرا که اولا مواد اولیه تولید آنها کم بودند و در مرحله بعدی، تولیدشان نیز با مشكلاتی روبه‌رو بود كه هزینه‌های استفاده از این دو مصالح مهم ساختمانی را سرسام آور می‌ساخت. با پیشرفت تكنولوژی و بهبود روش‌ها و فرآیندهای تولید، به تدریج، این مواد جایگزین سایر مصالح ساختمانی در نماسازی به خصوص در ساختمان‌های بلند مرتبه گردیدند زیرا علاوه بر امكان استفاده از نور طبیعی، زیبایی، دوام و كمترین هزینه‌های تعمیر و نگهداری تا اوایل قرن بیستم، شیشه و آلومینیوم مواد نسبتا گرانی محسوب می‌شدند چرا که اولا مواد اولیه تولید آنها کم بودند و در مرحله بعدی، تولیدشان نیز با مشكلاتی روبه‌رو بود كه هزینه‌های استفاده از این دو مصالح مهم ساختمانی را سرسام آور می‌ساخت.با پیشرفت تكنولوژی و بهبود روش‌ها و فرآیندهای تولید، به تدریج، این مواد جایگزین سایر مصالح ساختمانی در نماسازی به خصوص در ساختمان‌های بلند مرتبه گردیدند زیرا علاوه بر امكان استفاده از نور طبیعی، زیبایی، دوام و كمترین هزینه‌های تعمیر و نگهداری، باعث كاهش قابل‌توجهی از وزن ساختمان و فشارهای سازه‌ای بر پی‌ها، ستون‌ها و دیوارهای باربر می‌شد.دیوارهای شیشه‌ای یا همان CURTAIN WALL در واقع جداره‌هایی از شیشه هستند که در میان غلافی از ورق‌های آلومینیوم قرار گرفته‌اند و در بخش‌های مختلف یک واحد مسکونی کاربری دارند. جالب است بدانیم که ورود سیستم دیوارهای شیشه‌ای اولین بار در ایران به خاطر تجهیز فضاهای اداری ساختمان‌های دولتی بوده و هم‌اکنون نمونه‌های اولیه آن در بانک ملی، وزارت نیرو و آموزش عالی قابل مشاهده‌اند. دو مشخصه اساسی، استفاده از دیوارهای شیشه‌ای را در سطح ساخت و ساز جهانی و وطنی گسترش داد:
1) فراهم ساختن امكان ورود نور طبیعی روز
2) امكان رویت منظره بیرون و تهویه
امكان ورود نور از وظایف ضروری دیوار شیشه‌ای و امكان رویت منظره بیرون از وظایف مطلوب آن است. تهویه نه از وظایف ضروری دیوار شیشه‌ای است و نه از وظایف مطلوب آن، بلكه وظیفه‌ای است كه به طور سنتی از آن انتظار می‌رود.
اما شیشه و دیوار در ساخت و ساز عملکردهای مشخصی دارند که ترکیبشان در دیوارهای شیشه‌ای، لزوم عملکرد ترکیبی را ایجاب می‌کند. با این حساب ویژگی‌های یك سیستم دیوار شیشه‌ای به عنوان بخشی از ساختمان عبارتست از:
1 - مقاومت و استحكام
2 - امكان استفاده از نور طبیعی
3 - دور نگه داشتن باد و باران
4 - دوام و بی نیازی از نگهداری
5 - عایق‌بندی حرارتی
6 - عایق‌بندی صوتی
7 - آتشپادی و ایمنی در برابر آتش
ویژگی‌های دست یافتنی
در ساختمان‌های بلند و پر هزینه‌ای که معمولا از طرف نهادهای دولتی یا بانک‌های خصوصی در ایران برپا می‌شود تمامی این ویژگی‌ها جزء لاینفک و ضروری به حساب می‌آیند. در این بناها، سازه دیوار باید از مقاومت كافی جهت تحمل وزن خود در میان نقاط تكیه گاه یا نقاط اتصال به قاب سازه‌ای و از پایداری كافی در مقابل فشارهای جانبی باد برخوردار باشد. از طرف دیگر وظیفه اولیه دیوار شیشه‌ای، فراهم ساختن امكان ورود نور كافی جهت اجرای موثر فعالیت‌های روزانه است. این روزها که بحث مصرف بهینه انرژی در کنار کمبود برق در ایران بسیار جدی شده است، عقل سلیم حكم می‌كند كه ساختمان‌هایمان به سمت استفاده از نور طبیعی پیش بروند. (جدول پایین)
روش تعیین میزان نور در ساختمان
همانطور كه در جدول زیر مشاهده می‌گردد برای بسیاری موارد ضریب نور طبیعی 2 كافی است. بر اساس یك روش ساده، ضریب متوسط نور طبیعی روز در اتاق‌های دارای روشنایی جانبی تقریبا معادل یك پنجم نسبت درصدی شیشه به مساحت كف اتاق است. مثلا برای دستیابی به ضریب نور طبیعی متوسط 6 در اتاقی به مساحت 12‌متر مربع مساحت شیشه كاری مورد نیاز برابر است با
6/3‌متر مربع = 5% * 12*6
این محاسبه متوسط كلی معمولا برای مقاصد عمومی مانند اتاق‌های نشیمن كافی است و از آن به عنوان پایه‌ای جهت تضمین مساحت شیشه كاری مورد نیاز متناسب با مساحت كف اتاق استفاده می‌شود. با این روش حتی برای اتاق‌های کوچک خانه هم می‌توانید برنامه‌ریزی مناسبی جهت نوردهی داشته باشید.
از مشخصات یك سیستم دیوار شیشه‌ای خوب جلوگیری از نشت هوا و باران از طریق درزهای قابها و شیشه كاری است. در مصالح ورقه‌ای غیر جاذب مانند شیشه و فلز، باران همراه با باد تحت فشار بر روی دیواره جاری می‌شود.
نمای بسیاری از ساختمان‌ها که با مصالحی همچون سنگ‌های گرانیتی، آجر و ... پوشش یافته‌اند به مرور دچار هوازدگی می‌شوند. این مشکل زمانی وقوع می‌یابد که رنگ نما بر اثر مرور زمان تغییر کرده و ضایعات آن را نتوان به طرق معمول از بین برد. نوع غیر مرغوب و بدون استاندارد سیستم‌های دیوار شیشه‌ای که در بازار ایران موجودند نیز گاهی دچار هوازدگی می‌شوند که پیشنهاد این صفحه به دوستان این است که در موقع خرید و یا سفارش به جنس و استانداردهای آن دقت کنند؛ بسیاری از استانداردها واقعی هستند اما با شرایط اقلیمی کشورمان سازگار نیستند.
سیستم دیوار شیشه‌ای چیست؟
دو سطح شیشه‌ای (دو جداره) در کنار هم و با فاصله در قابی از جنس آلومینیوم قرار می‌گیرند و حاصل کار یک CURTAIN WALL می‌شود. این دیواره‌ها به گونه‌ای ساخته شده‌اند که هوا در فضای مابین دو شیشه جریان پویا دارد.اولین سازندگان این دیوارها، متخصصان آلمانی بودند که هدف اصلی‌شان حفاظت از محیط زیست بوده است. جالب است بدانید که وجود هوا در بین این دو جداره باعث می‌شود که گرما و سرما به میزان نیاز کاربر تعیین شوند و به نوعی به محیط زیست و کاهش مصرف انرژی کمک کنند. مهندس شیوا امیرفضلی یکی از واردکنندگان این نوع مصالح درباره نحوه کار این سیستم شیشه‌ای می‌گوید: «در بین دو جدار شیشه‌ای هوا جریان دارد و همین امر باعث کنترل انتقال حرارتی می‌شود. ورقه آلومینیومی، دو لایه متفاوت هوا را از هم جدا می‌کند. لایه بیرونی توسط نور خوشید، گرم می‌شود و به بالا می‌رود و از سمت سمت پشت بام از بین دوجدار خارج می‌شود و هوای پاک و تمیز وارد می‌شود.»
]]>
شیشه ؛ كاهنده مصرف انرژی در ساختمان 2013-03-02T14:16:53+01:00 2013-03-02T14:16:53+01:00 tag:http://glassamin.mihanblog.com/post/55 بهزاد ولدخان ساختمان ها سرپناهی مناسب جهت حفظ آدمی در برابر شرایط نامساعد محیطی به منظورتامین آسایش و راحتی هستند، لیكن حصول بخشی از این امر به استفاده درست از منابعانرژی بازمی گردد. استفاده مدبرانه از فن آوری های نوین ساخت وساز می تواند ضمنتحقق موارد یاد شده، به میزان قابل توجهی از مصرف بی رویه انرژی جلوگیریكند.امروزه به منظور حداكثر استفاده از نور خورشید و اجرای برخی ایده هایمعمارانه، سطح وسیعی از ساختمان را با شیشه می پوشانند، لذا پنجره ها نقش اصلی رادر كنترل نور ورودی به داخل ساختمان و میزان انرژی مورد ن نور و روشنایی احساس خوبی را در انسانایجاد می كند و باعث جلوه گر شدن افكار عالی در زندگی انسان می شود. در آسمانخراشهای امروزی چنین تفكراتی حادث نمی شوند. آسمان خراش ها با وجود نزدیكی به خورشید،زندگی بشر را به تاریكترین حد ممكن رسانده اند!امروزه شیشه هایی كه با تكنولوژیپیشرفته تولید می شوند علاوه بر تامین روشنایی روز دارای كیفیات دیگری همچون كنترلخورشیدی، آسایش و راحتی از نظر دما (محافظت از گرمای تابستان و سرمای زمستان) بامشخصه هایی همچون قابلیت بازیافت، دوام پذیری، عدم نیاز به پاكیزه نمایی، محافظت ازرنگ پریدگی تدریجی اشیای داخل بنا در مقابل نور خورشید و… هستند. توسط شیشه هایتولیدی با تكنولوژی مدرن، عبور نور با شیشه تخت، از 88 درصد به 94 درصد افزایشیافته، در باشگاه های ورزشی وضوح دید و عدم اعوجاج و انعكاس از سال 1997 عملا حذفشده، انعكاس شیشه در حالت معمول از 8 درصد به یك درصد كاهش یافته و وضوح دید برمحیط آنسوی پنجره افزایش یافته است.
انواع شیشه ها از لحاظ كاربرد درساختمان:
۱ - شیشه با كاربرد مدیریت انرژی
2 - شیشه مقاوم در برابر آتش
۳ - شیشه كنترل صدا
۴ - شیشه ایمن با كاربرد حفاظتی و امنیت
۵ - شیشه باكاربرد در دكوراسیون
۶ - شیشه تامین كننده نور و روشنایی
۷ - شیشه باكاربردهای خاص
۸ - شیشه نما با قابلیت های مقاوم در برابر باد و ضربه
۹ - شیشه هوشمند (چند منظوره)
۱۰ - شیشه كلتكتوری (نور و گرما)
بیش از 80 سال است كه شیشه دو جداره به عنوان ضرروت اصلی برای فراهم آوری عایق حرارتی در ساختمان ها شناخته شده است. پیشرفت های اخیر برعایق سازی مناسب و افزایش بهینه سازی حرارت متمركز شده است كه دلایل آن می تواند به خاطر اقتصاد و ضرورت كاهش یابی میزان انتشار دی اكسیدكربن باشد كه عمدتا با بازدهی حرارتی و نحوه استفاده از انرژی در ساختمان ها ارتباط مستقیمی دارد.
هدرروی گرما در یك ساختمان به معنای مقاومت كم مصالح آن است. این امر تا كنون عمدتا از طریق شیشه پنجره یا به عبارت بهتر، شیشه كاری نامناسب و ضعیفی همچون شیشه تك جداره حادث می شده است. با روش های پیشرفته كه مانع فرار گرما از ساختمان است می توان تنوع انتخاب زیباشناسانه و تنوع عایق سازی را به صورت توأمان، فراهم آورد.نور خورشید به سه طریق: انعكاسی، انتقالی و جذبی پخش می شود. این امر در ایده تولید شیشه های كنترل خورشیدی و عایق حرارتی منظور شده است. شیشه های كنترل خورشیدی و عایق حرارتی تضمین آسایش و جلوگیری از هدرروی گرما هستند. عواملی همچون حذف رطوبت، نم و تقطیر در فضای میانی شیشه های دو جداره، شیشه های رنگی با خاصیت فتوولتائیك و پوشش های مختلف با ضخامت های مختلف، شیشه را در مقابل ذخیره سازی انرژی تقویت می كند.اهمیت حفظ ذخایر انرژی غیر قابل بازیافت و كمبود ذخایر انرژی فسیلی در بسیاری از كشورها، مسئولان را بر آن داشته تا به بهینه سازی انرژی دقت وسواسانه تری مبذول دارند. صنعت ساختمان همچون سایر صنایع از عمده ترین مصرف كنندگان انرژی است و شیشه به لحاظ ماهیت خاص خود نقش عمده ای در هدرروی انرژی ایفا می كند. با تلاش در جهت تقویت قابلیت های شیشه همچون انتقال نور و حذف معایب آن، با تدابیری همچون استفاده از شیشه های دوجداره و تركیب انواع شیشه ها با هم ، استفاده از شیشه ها با قابلیت انتقالی، انعكاسی و جذبی، ممانعت از گریز اشعه فرابفنش از داخل ساختمان به بیرون یا ممانعت از انتقال گرمای خورشید به داخل ساختمان و... و تلفیق جنبه های معمارانه با مهندسی و تكنولوژی ساخت پیشرفته در این محصول، می توانیم در جهت مدیریت انرژی گام برداریم. ]]>
تاریخچه شیشه 2013-03-02T14:15:39+01:00 2013-03-02T14:15:39+01:00 tag:http://glassamin.mihanblog.com/post/54 بهزاد ولدخان مانند بسیاری از مواد دیگر ، در مورد اختراع شیشه نیز تردید بسیاری وجود دارد. یکی از قدیمی‌ترین استفاده‌های موجود در این ماده ، از "پلینی" نقل شده که در طی آن ، گفته می‌شود که بازرگانان فنیقی ، ضمن پختن غذا در ظرفی که برحسب اتفاق روی توده‌ای از لزونا در ساحل دریا قرار گرفته بود، به وجود این ماده پی بردند. یکی شدن ماسه و قلیا نظر آنان را به خود جلب کرد و سبب انجام تلاشهای بعدی در راه تقلید این عمل شد.مصری‌ها در هزاره ششم پیش از میلاد ، جواهرات بدلی شیشه‌ای می‌ساختند. در سال 290 میلادی ، شیشه پنجره مصری‌ها در هزاره ششم پیش از میلاد ، جواهرات بدلی شیشه‌ای می‌ساختند. در سال 290 میلادی ، شیشه پنجره ساخته شد. در طی قرون وسطی ، ونیز به مرکز انحصاری صنعت شیشه بدل شده بود. در سال 1688 شیشه جام در فرانسه به شکل فراورده نو عرضه گردید. در سال 1608 میلادی ، در ایالات متحده ، در "جیمزتاون" در ویرجینیا ، صنعت شیشه پایه‌گذاری شد. در سال 1914، فرایند فورکالت در بلژیک برای کشش مداوم ورق شیشه بوجود آمد.


مصارف و جنبه‌های اقتصادی
مصارف و کاربردهای شیشه بسیار متعدد است. در مجموع شیشه سازی در ایالات متحده ، سالانه یک صنعت 7 میلیارد دلاری را تشکیل می‌دهد و در آن میان ، شیشه خودرو ، سالانه نیمی از مقدار تولید شیشه تخت را به خود اختصاص می‌دهد. در معماری ، گرایش بیشتری به استفاده از شیشه در ساختمانهای تجاری و بویژه مصرف شیشه‌های رنگی ، پدید آمده است.

ترکیب شیشه
شیشه ، محصولی کاملا «شیشه‌ای شده» یا دست کم فراورده‌ای است که مقدار مواد معلق غیرشیشه‌ای موجود در آن نسبتا کم است. با وجود هزاران فرمول جدید شیشه که طی 30 سال گذشته بوجود آمده، درخور توجه است که هنوز مانند 2000 سال پیش ، 90 درصد تمام شیشه‌های جهان از آهک ، سیلیس و کربنات سدیم تشکیل یافته‌اند. اما نباید چنین استنتاج کرد که در طی این مدت ، هیچ تحول مهمی در ترکیب شیشه صورت نگرفته است. بلکه در واقع تغییرات جزئی در اجزای اصلی ترکیب و تغییرات مهم در اجزای فرعی ترکیب ، پدید آمده است.
اجزای اصلی عبارتند از: ماسه ، آهک و کربنات سدیم. هر ماده خام دیگر ، جزء فرعی تلقی می‌شود، هرچند که بر اثر استفاده از آن ، نتایج مهمی بدست آید. مهمترین عامل در ساخت شیشه ، گرانروی اکسیدهای مذاب و ارتباط میان این گرانروی و ترکیب شیشه است.
تقسیم بندی شیشه‌های تجارتی

سیلیس گداخته
سیلیس گداخته یا سیلیس شیشه‌ای به روش تفکافت تتراکلرید سیلیسیم در دمای بالا یا بوسیله گدازش کوارتز یا ماسه خالص ساخته می‌شود و گاه آن را به اشتباه ، شیشه کوارتزی می‌خوانند. این ماده ، انبساط کم و نقطه نرمی بالایی دارد که به مقاومت گرمایی زیاد آن کمک می‌کند و امکان استفاده از آن را در گستره دمایی بالاتر از دیگر شیشه‌ها فراهم می‌آورد. این شیشه ، اشعه ماوراء بنفش را بخوبی از خود عبور می‌دهد.

سیلیکاتهای قلیایی
سیلیکاتهای قلیایی تنها شیشه‌های دو جزئی هستند که از اهمیت تجارتی برخوردارند. ماسه و کربنات سدیم را بسادگی با هم ذوب می‌کنند و محصولات بدست آمده با گستره ترکیب Na2O.SiO2 تا Na2O.4SiO2 را سیلیکاتهای سدیم می‌خوانند. سیلیکات محلول کربنات سدیم که به نام شیشه آبی (انحلال پذیر در آب) نیز خوانده می‌شود، بطور گسترده‌ای در ساخت جعبه‌هایی با کاغذ موجدار و به عنوان چسب کاغذ بکار می‌رود.

مصرف دیگر آن در ایجاد حالت ضد آتش است. انواع قلیایی‌تر آن به عنوان شوینده‌های لباسشویی و مواد کمکی صابونها بکار می‌رود.

شیشه آهک سوددار
این نوع شیشه %95 کل شیشه تولید شده را تشکیل می‌دهد و از آن ، برای ساخت تمام انواع بطری‌ها ، شیشه تخت ، پنجره خودروها و سایر پنجره‌ها ، لیوان و ظروف غذاخوری استفاده می‌شود. در کیفیت فیزیکی تمام انواع شیشه‌های تخت ، نظیر همواری و نداشتن موج و پیچ ، بهبود کلی حاصل شده، اما ترکیب شیمیایی تغییر زیادی نکرده است. اصولا ترکیب شیمیایی در گستره زیر قرار می‌گیرد:
SiO2 از %70 تا %74 ، CaO از %8 تا %13 ،Na2O از %13 تا %18.
فراورده‌هایی که این نسبتها را دارند، در دماهای نسبتا پایین‌تری ذوب می‌شوند. در تولید شیشه بطری ، بخش عمده پیشرفت از نوع مکانیکی است. در هر حال ، تجارت نوشابه‌ها ، سبب ایجاد گرایشی در بین شیشه سازان برای تولید ظروف شیشه‌ای با آلومین و آهک زیاد و قلیائیت کم شده است. این نوع شیشه با دشواری بیشتری ذوب می‌شود، اما در برابر مواد شیمیایی مقاومتر است.
رنگ شیشه بطری‌ها بدلیل انتخاب بهتر و تخلیص مواد خام و استفاده از سلنیم به عنوان زنگ‌زدا بسیار بهتر از قبل است.

شیشه سربی
با جانشین شدن اکسید سرب به جای اکسید کلسیم در شیشه مذاب ، شیشه سربی بدست می‌آید. این شیشه‌ها بدلیل برخورداری از ضریب شکست بالا و پراکندگی نور زیاد ، در کارهای نوری از اهمیت بسزایی برخوردارند. تاکنون میزان سرب موجود در شیشه را به %92 نیز رسانده‌اند.
درخشندگی یک بلور تراش داده شده خوب بدلیل مقدار زیاد سرب در ترکیب آن است. مقدار زیادی از این شیشه برای ساخت حباب لامپهای برق ، لامپهای نئون و رادیوترونها بدلیل مقاومت الکتریکی بالای آنها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این شیشه برای ایجاد حفاظ در برابر پرتوهای اتمی نیز مفید است.

شیشه بوروسیلیکاتی
شیشه بوروسیلیکاتی ، معمولا حاوی حدود 10 تا 20 درصد B2O2 ، حدود 80 تا 85 درصد سیلیس و کمتر از 10 درصد Na2O است. این نوع شیشه دارای ضریب انبساط کم ، مقاومت فوق‌العاده زیاد در برابر ضربه ، پایداری عالی در برابر مواد شیمیایی و مقاومت الکتریکی بالاست.
ظروف آزمایشگاهی ساخته شده از این شیشه ، تحت نام تجارتی پیرکس فروخته می‌شود. با این حال ، در سالهای اخیر نام پیرکس برای اجناس شیشه‌ای بسیاری که ترکیب شیمیایی دیگری دارند (مانند شیشه آلومین _ سیلیکات در ظروف شیشه‌ای مناسب برای پخت و پز) نیز بکار می‌رود. مصارف دیگر شیشه‌های بوروسیلیکاتی علاوه بر ظروف آزمایشگاهی عبارت است از واشرها و عایقهای فشار قوی ، خطوط لوله و عدسی تلسکوپها.

شیشه‌های ویژه
شیشه‌های رنگی و پوشش‌دار ، کدر ، شفاف ، ایمنی ، شیشه اپتیکی ، شیشه فوتوکرومیکی و سرامیکهای شیشه‌ای ، همه شیشه‌های ویژه هستند. ترکیب تمامی این شیشه‌ها بر طبق مشخصات محصول نهایی موردنظر تغییر می‌کند.

الیاف شیشه‌ای
الیاف شیشه‌ای از ترکیبات ویژه‌ای که در برابر شرایط جوی مقاوم هستند، ساخته می‌شوند. سطح بسیار زیاد این الیاف سبب می‌شود تا آنها نسبت به همه رطوبت موجود در هوا آسیب پذیر باشند. مقدار سیلیس (حدود %55) و قلیایی موجود در این شیشه پایین است.
جریان تولید شیشه تخت
دید کلی
برای ساخت شیشه ، مراحلی وجود دارد که باید طی شود تا مواد اولیه شیشه به محصولی با کیفیت و قابل قبول تبدیل شود. اما در طی ساخت شیشه ، ظرافت‌هایی وجود دارد که باید آنها را در یک کارخانه تولید شیشه مشاهده کرد و نمی‌توان به‌صورت تئوری آن را بیان کرد.

مراحل ساخت شیشه
ذوب
کوره‌های شیشه‌سازی را می‌توان به کوره‌های بوته‌ای یا کوره‌های مخزنی تقسیم‌بندی کرد. کوره‌های بوته‌ای با ظرفیت تقریبی 2 تن یا کمتر برای تولید شیشه‌های ویژه به مقدار کم یا هنگامی که حفاظت از پیمانه مذاب در برابر محصولات احتراق الزامی است، بسیار مفیدند. بوته‌ها از جنس خاک رس یا پلاتین هستند. در کوره مخزنی ، مواد پیمانه از یک سر مخزن بزرگی که از جنس بلوکهای نسوز است، وارد می‌شوند. این کوره‌ها با گاز یا برق گرم می‌شوند.
بسته به توانایی آجر نسوز کوره برای تحمل انبساط ، دمای کوره‌ای که به‌تازگی شروع به تولید کرده است، روزانه تنها به اندازه معینی افزایش می‌یابد. پس از گرم شدن کوره بازیابی گرما ، در تمام اوقات دمایی که دست‌کم معادل با 1200 درجه سانتی‌گراد است، همچنان حفظ می‌شود. بخش زیادی از گرما به جهت تابش در کوره تلف می‌شود و در واقع مقدار بسیار کمتری از گرما برای ذوب شیشه به‌مصرف می‌رسد.
در هر حال ، دمای دیواره‌های کوره ممکن است چنان بالا رود که شیشه مذاب آنها را حل کند یا بپوساند، مگر اینکه اجازه داده شود دیواره‌ها ضمن تابش مقداری خنک شوند. به‌منظور کاهش کنش شیشه مذاب ، غالبا در دیواره‌های کوره ، لوله‌های آب خنک‌کن کار گذاشته می‌شود.
شیشه‌سازی
اطلاعات اولیه
شیشه‌های معمولی که در زندگی روزمره بکار می‌روند، عمدتا شامل سیـلیس ، کربنات کلسیم ( یا آهک ) و کربنات سدیم و زغال کک است ( گاهی از فلدسپار و دولومیت نیز استفاده می‌شود ). معمولا این مواد را به صورت پودر یا دانه‌هایی به قطر 0.2 تا 2 سانتی‌متر ، مصرف می‌کنند. البته برای تهیه شیشه‌های مرغوب و کریستال ، از سیلیس تقریبا خالص (کوارتز) استفاده می‌شود. در شیشه‌های معمولی حدود ½ درصد آلومین و 0.08 درصد اکسید آهن iii نیز وجود دارد.

تاریخچه
صنعت شیشه‌سازی ، در ایران سابقه بسیار طولانی دارد که به حدود پیش از 2000 قبل از میلاد می‌رسد. کشف یک ظرف شیشه‌ای زرد رنگ صدفی با زینتی شبیه به خطوط شکسته موج‌دار که در یکی از قبرستانهای لرستان پیدا شده ، یک گردن‌بند شیشه‌ای حاوی دانه‌های آبی رنگ متعلق به 2250 سال پیش از میلاد ، در ناحیه شمال غربی ایران و قطعات شیشه‌ای مایل به سبز که در کاوشهای باستان شناسی لرستان ، شوش و حسنلو بدست آمده است، نشان دهنده سابقه تاریخی صنعت شیشه‌سازی در ایران است.

سیر تحولی و رشد
کشف بطریهای گردن دراز که دهانه آن با نقره مسدود شده بود در قرن 12 میلادی ، قالبهای ساخت وسایل شیشه‌ای در نیشابور ، نشان دهنده شتاب بیشتر صنعت شیشه‌گری در اوایل رواج اسلام در ایران است که به‌تدریج با رونق صنعت شیشه‌سازی در ایتالیا ، راه زوال را در پیش گرفت که تا قرن هفدهم میلادی ادامه یافت. از آن پس ، رونق و بازسازی این صنعت دوباره شروع شد و به مدد مهارت ایرانیان در رنگ آمیزی شیشه ، شتاب چشمگیری پیدا کرد. از آن جمله ، می‌توان ساختن انواع محصولات مختلف شیشه‌ای از ابریق گرفته تا گلدان ، بطری و … در شیراز ، اصفهان و قم در قرنهای دوازدهم و هجدهم میلادی را برشمرد. اما از آن زمان به بعد ، بی‌لیاقتی و غفلت دولمتردان وقت باعث شد صنعت شیشه‌سازی در ایران افت کند.

مراحل مختلف تهیه شیشه
تهیه مواد اولیه و تبدیل آنها به پودر با دانه‌بندی بین 0.1 تا 2 میلی‌متر
توزین هر یک از مواد اولیه به نسبتهای مورد نظر و مخلوط کردن آنها همراه با 4 تا 5 درصد آب و انتقال مخلوط به کوره
ذوب کردن مخلوط در کوره و تهیه خمیر شیشه
بی‌رنگ کردن خمیر شیشه و خارج کردن گازها
تبدیل به فرآورده‌های مورد نیاز بازار و صنایع
نپختن شیشه ( قرار دادن شیشه داغ در کوره‌هایی که دمای کمی دارد، برای کاهش شکنندگی شیشه)

فرآورده‌های مختلف شیشه‌ای
در حال حاضر ، صنایع شیشه‌سازی عمدتا در پنج شاخه اصلی مصرف در ایران فعالیت دارند:
1. ساختمان سازی
2. صنایع غذایی
3. تهیه لوازم خانگی
4. صنایع خودرو سازی
5. صنایع دارو سازی و آزمایشگاه
انواع مهم فراورده‌ههای شیشه‌ای
شیشه جام
این نوع شیشه ، برای مصرف در پنجره ، قاب عکس و غیره تهیه می‌شود و دارای سطح کاملا صاف است. در مرحله تولید با عبور خمیر شیشه بین دو غلطک صاف افقی ، عمودی و یا عبور از روی قلع مذاب به دستگاه برش و کوره پخت هدایت می‌شود.

انواع بطری
برای تهیه بطری ، خمیر شیشه را از بالای ماشین قالب‌زنی توسط قیچی مخصوص به صورت لقمه‌هایی در آورده ، به قسمت قالب‌زنی وارد می‌کنند و از پایین ، هوا در آن می‌دمند تا شکل مطلوب به خود بگیرد. برای تهیه انواع لیوان ، استکان ، لوله چراغ نفتی و فانوس ، مانند تهیه بطری عمل می‌شود، ولی بجای دمیدن هوا ، از قالب ویژه استفاده می‌شود.

شیشه‌های ایمنی بدون تلق
این نوع شیشه‌ها برای ویترینها و شیشه‌های عقب و کناری خودرو تهیه می‌شوند. پس از مراحل برش و شکل‌دهی ، در پرسهای مخصوص ، آنها را در کوره الکتریکی تا °650C گرم کرده ، بطور ناگهانی سرد می‌کنند تا بر اثر تبلور جزئی ، بر مقاومت آنها افزوده می‌شود.

شیشه ضد گلوله
این نوع شیشه شامل چهار لایه 6 میلی‌متری و دو لایه تلق ضخیم است. در هر مورد ، ابتدا از طریق وصل کردن به خلاء ، هوای بین لایه‌‌ها را خارج کرده ، ضخامت شیشه و تلق را به هم می‌جشبانند و بعد تحت فشار 13 اتمسفر در دمای °120C ، به مدت سه ساعت نگه می‌دارند تا لایه‌ها کاملا به همدیگر بچسبند.

الیاف شیشه‌ای
این نوع الیاف ، با عبور خمیر شیشه از منافذ باریک یک قسمت غربال مانند ، تهیه می‌شوند. از این نوع الیاف ، در تهیه پارچه ، پتو و لحاف و عایق‌بندی دستگاه‌های حرارتی و برودتی و عایق الکتریکی ، صحافی و غیره استفاده می‌شود.

شیشه‌های مخصوص
شیشه‌ها نشکن
این نوع شیشه‌ها دارای ضریب انبساط بسیار کم‌اند و در مقابل تغییر ناگهانی دما یا ضربه ، مقاومت زیادی دارند. از این رو ، از آنها برای تهیه ظروف و وسایل آزمایشگاهی و اخیرا ظروف آشپزخانه استفاده می‌شود.
برای تهیه این نوع شیشه‌ها ، به جای Na2O و CaO از Zr2O3 ، Al2O3 و B2O3 استفاده می‌کنند که به نام شیشه‌های پیرکس ، ینا و کیماکس شهرت دارند.

شیشه‌های بلور
این نوع شیشه‌ها بسیار ظریف و مشابه به کریستال‌اند. اما سنگین و صدا دهندگی کریستال را ندارند و خاصیت شکست نور در آنها کمتر است. دارای 75 درصد سیلیس ، 18 درصد و 7 درصد Cao اند.

شیشه‌های سرب‌دار
این نوع شیشه‌ها از شیشه‌های معمولی شفافتر و سنگی‌ترند و ضریب شکست بالاتری دارند و دارای سه نوع‌اند:
کریستال:
که بسیار شفاف ، سنگین ، صدادار و قابل تراش است و نور را در خود می‌شکند و طیف رنگی می‌دهد. از این رو ، در تهیه گلدان ، لوستر و … بکار می‌رود. دارای 53 درصد سیلیس ، 11 درصد و 35 درصد Pbo است.
اشتراس:
که سنگ نو نیز نامیده می‌شود و از آن ،‌ جواهرات مصنوعی درست می‌کنند. دارای 40 درصد سیلیس 7 درصد و 52 درصد Pbo است.
فلینت:
که در تهیه عدسی دوربینهای عکاسی و اسباب دقیق فیزیکی بکار می‌رود. دارای 20 تا 54 درصد سیلیس ، 5 تا 12 درصد و 34 تا 80 درصد سرب است.

شیشه ضد پرتوها
این نوع شیشه ، شامل یک قسمت و چهار قسمت pbo است، به مقدار قابل توجهی پرتوهای ایکس و پرتوهای رادیواکتیو را جذب کرده ، جلوی اثرات زیان‌بار آنها را می‌گیرد.

شیشه جاذب نوترون
این نوع شیشه‌ها با افزایش اکسید کادمیم ( CdO ) به شیشه معمولی تهیه می‌شوند و به‌عنوان حفاظ در مقابل تابشهای نوترونی ، بویژه در ارتباط با راکتورهای اتمی کاربرد دارند.

شیشه شفاف در مقابل IR
این نوع شیشه با اضافه کردن مقدار زیادی آلومین Al2O3 به شیشه معمولی حاصل می‌شود و در دستگاههای طیف نمایی و طیف نگاری IR مورد استفاده قرار می‌گیرند.

شیشه ضد اسید فلوئوریدریک
می‌دانیم که بعضی مواد شیمیایی مانند HF بر شیشه اثر می‌کنند. این تاثیر در واقع به واکنش سیلیسی موجود در شیشه با فلوئورید هیدروژن است که تولید اسید می‌کند. از این خاصیت در حکاکی و نقاشی روی شیشه استفاده می‌شود. اگر مقدار کافی فسفات آلومینیم که ساختار سیلیکات آلومینیم را دارد، در ساختار شیشه وارد شود، شیشه بدست آمده ، مقاومت قابل توجهی در برابر HF از خود نشان می‌دهد. علت این است که HF بر فسفات آلومینیم اثر ندارد.

شیشه‌های رنگی
برای برخی مصارف ویژه ، تهیه شیشه‌های رنگی ضرورت دارد. برای این کار ، عمدتا از اکسید فلزات استفاده می‌شود. برای مات یا شیری کردن شیشه ، فلوئوریت کلسیم ، کریولیت ، اکسید آنتیموان (III) ، فسفات کلسیم ، سولفات کلسیم و دی‌اکسید قلع استفاده می شود، زیرا این مواد ، رسوبهای کلوئیدی در خمیر شیشه تولید می کنند که پس از سرد شدن ، سبب شیری شدن آن می‌شوند.
شیشه‌های ویژه
مقدمه
پژوهش و توسعه ، محور اصلی تولید انواع جدید و بهتر شیشه با خواص بهتراست. در این بخش ، برخی از فراورده‌های شیشه‌ای جدیدی که در رهگذر پژوهش و توسعه بدست آمده است، بررسی می‌شود.

شیشه سیلیس گداخته
شیشه سیلیسی گداخته یا سیلیس شیشه‌ای را می‌توان با گداختن سیلیس خالص تولید کرد، اما چنین محصولاتی معمولا حباب دارند و نمی‌توان آنها را به‌صورت شفاف تولید کرد. اکنون کمپانی کورنینگ ، این شیشه را به روش تفکافت فاز بخار تتراکلرید سیلیسیم در دمای بالا تولید می‌کند. این نوع فرایند ، بطور طبیعی برای کنترل سیستمهایی مناسب است که در آنها امکان تولید خالص فراهم باشد.
سیلیس خامی که با این روش تولید می‌شود، به شکل ورق یا بول (بول ، خرده سنگهای استوانه‌ای یا گلابی شکل کانی مصنوعی است) است. دمای بالای واکنش ، باعث بیرون رانده شدن آلاینده‌های نامطلوب می‌شود و مقدار ناخالصی‌های موجود در سیلیس گداخته را به حدود یک در صد میلیون قسمت می‌رساند. شیشه سیلیس گداخته ، حداقل مقدار جذب فراصوت را داراست. از این شیشه بدلیل انبساط گرمایی کم آن در آینه‌های تلسکوپی استفاده می‌شود.

شیشه پر سیلیس
این محصول که به نام ویکور شناخته می‌شود، پیشرفت مهمی درجهت تولید شیشه‌ای است که از نظر ترکیب و خواص به شیشه سیلیس گداخته نزدیک است. در این روش ، محدودیتهای پیشین در زمینه ذوب و شکل‌دهی از میان رفته است. کالاهای نهایی ، حدود 96% سیلیس و 3% اسید بوریک دارد و 1% بقیه از آلومین و قلیا تشکیل شده است. از ترکیبات بورو سیلیکات-شیشه حاوی حدود 75% سیلیس ، در مراحل اولیه فرایند هنگامی که شیشه‌ها ذوب و قالبگیری می‌شوند، استفاده می‌شود. پس از خنک شدن ، کالاها را تحت عملیات گرمایی و تابکاری قرار می‌دهند که سبب جدا شدن شیشه به دو فاز فیزیکی متمایز می‌شود. کالای شیشه‌ای را در حمام محلول اسید هیدرو کلریک 10% (98C) به مدت کافی فرو می‌برند تا فاز انحلال‌پذیر ، کاملا از آن خارج شود.
سپس با شستشوی کامل ، کمترین مقدار باقیمانده از فاز انحلال‌پذیر و همچنین ناخالصی‌ها شسته می‌شوند و سپس تحت عملیات گرمایی از بدنه ، آب‌زدایی شده و ساختارسلولی به شیشه غیر متخلخل تبدیل می‌شود. این روش از تولید شیشه ، سبب ساخت محصولی می‌شود که می‌توان آن را تا حرارت قرمز آلبالویی ، گرم کرده ، سپس بدون ایجاد هیچگونه آثار نامطلوب ، آن را درمخلوط آب و یخ فرو برد. این شیشه در برابر مواد شیمیایی نیز بسیار مقاوم و در برابر تمام اسیدها به جز اسید هیدرو فلوئوریک بسیار پایدار است. البته این اسید (درمقایسه با سایر شیشه‌ها) با سرعت کمتری به این شیشه حمله می‌کند. در ضمن ، انقباض این شیشه به نسبت یکنواخت و مساوی صورت می‌گیرد، بطوری که شکل اولیه همچنان حفظ می‌شود.

شیشه رنگی
هر چند قرنها از این شیشه‌ها تنها برای تزئین استفاده می‌شد، امروزه استفاده از شیشه‌های رنگی برای مقاصد صنعتی و علمی ضروری است. این شیشه‌ها ، در صدها رنگ مختلف تولید می‌شوند. شیشه رنگی ممکن است یکی از انواع سه‌گانه زیر باشد:
رنگ شیشه براثر جذب فرکانس خاصی از نور ، توسط عوامل موجود در محلول بوجود می‌آید. عوامل ایجاد رنگ در این گروه ، اکسیدهای عناصر واسطه بویژه گروه اول هستند (مانند Cr , V , Ti ). این طبقه را می‌توان به دو زیر گروه تقسیم کرد، یکی شیشه‌هایی که رنگ آنها ، بدلیل محیط ساختاری شیمیایی آنهاست و دیگری شیشه‌هایی که رنگ آنها به دلیل اختلاف در حالت اکسایش آنهاست. مثلا NiO حل شده در شیشه سدیمی _ سربی است که رنگ قهوه‌ای ایجاد می‌کند. اما این ترکیب در شیشه پتاسی تولید یک سرخ ژاسپ می‌کند.
رنگ بر اثر ترسیب ذرات کلوئیدی در شیشه بی‌رنگ ، ضمن انجام عملیات گرمایی بوجود می‌آید. مثال معمول این نمونه ، ترسیب طلایی کلوئیدی است که شیشه طلایی _ یاقوتی پدید می‌آورد.
رنگ بوسیله ذرات میکروسکوپی یا ذرات بزرگتر که ممکن است خود رنگی باشند، بوجود می‌آید. مانند قرمز سلنیمی () که در چراغهای راهنمایی ، حباب فانوسها و غیره بکار می‌رود. البته ممکن است این ذرات ، بی‌رنگ باشند و شیشه نیمه‌شفاف تولید کنند.

شیشه‌های پوشش دار
این شیشه‌ها با ترسیب فیلمهای فلزی شفاف بر روی سطح شیشه شفاف یا رنگی تولید می‌شوند. این فیلمها طوری طراحی می‌شوند که مشخصات عبور و بازتابش خاصی از نور را که در معماری امروز دارای اهمیت است، ایجاد کنند.

شیشه‌های مات یا نیمه شفاف
این شیشه‌ها در حالت مذاب ، شفاف‌اند. اما هنگام شکل دهی به دلیل جدایی و تعلیق ذرات ریز در محیط شیشه ، کدر می‌شوند. این ذرات از نظر اندازه و چگالی در شیشه ، انواع متفاوتی دارند و نور را به هنگام عبور ، پخش می‌کنند. شیشه مات ، اغلب از شیشه شفاف حاوی نقره بدست می‌آید. این ذرات نقره در واقع نقش هسته را برای رشد بلورهای غیر فلزی ایفا می‌کنند. این نوع شیشه برای ایجاد برخی سبکهای معماری مثلا در پنجره نورگیرها به منظور عبور طول موج مشخصی از نور و برای ظروف غذا خوری بکار می‌رود.

شیشه ایمنی
شیشه‌های ایمنی در دو نوع چندلایی و با پوشش سخت می‌باشند و شیشه نشکن را نیز می‌توان شیشه ایمنی به حساب آورد. این شیشه‌ها به‌آسانی شیشه معمولی نمی‌شکنند و ظروف غذا خوری ساخته شده از اینها ، در مقایسه با ظروف غذا خوری معمولی سبکتر و سه برابر محکمترند.

شیشه فوتوفرم
شیشه فوتو فرم ، نسبت به نور ، حساس است و عمدتا از سیلیکات لیتیم تشکیل یافته است. اکسید پتاسیم و اکسید آلومینیوم موجود در این شیشه ، خواص آن را اصلاح می‌کند و مقادیر بسیار کم ترکیبات سریم و نقره ، اجزایی هستند که نسبت به نور ، حساس‌اند. بر اثر تاباندن نور فرابنفش به این شیشه ، نقره توسط سریم حساس می‌شود و با انجام عملیات گرمایی در دمایی نزدیک به 600درجه سانتی‌گراد در اطراف آن ، تصویری از متاسیلیکات لیتیم ایجاد می‌شود.
متاسیلیکات لیتیم در اسید حل می‌شود. لذا می‌توان آن را به کمک اسید هیدروفلوئوریک 10% حذف کرد. اگر نور پس از عبور از نگاتیو یک نقشه شیشه ، تابانیده شود، یک کپی بسیار دقیق با تمام جزئیات و ریزه کاریها بر روی شیشه بدست می‌آید. مثلا به همین روش می‌توان نقشه مدارهای الکتریکی شیشه‌ای را به ارزانی و به شکل دقیقی تولید کرد. این فرایند ، ماشین‌کاری شیمیایی شیشه نامیده شده است.

شیشه فوتوکرومیک سیلیکاتی
این نوع شیشه‌ها مکمل شیشه فوتوفرم هستند، اما در عین حال خواص نامعلوم زیر را نیز دارند:
تیره شدن در نور بر اثر وجود نور فرابنفش درطیف مرئی
بی‌رنگ شدن یا کمرنگ شدن در تاریکی و بی‌رنگ شدن گرمایی در دماهای بالاتر.
این خواص نور رنگی واقعا برگشت پذیرند و دچار خستگی نمی‌شوند. در این شیشه ، ذرات هالید نقره در اندازه‌هایی کمتر از یک میکرون موجودند که در مقایسه با هالید نقره معمولی عکاسی ، واکنش متفاوتی را در برابر نور از خود نشان می‌دهند. این ذرات را در شیشه صلب و نفوذناپذیری که از نظر شیمیایی بی‌اثر است، جای می‌دهند. بدین ترتیب ، مراکز رنگی که محل نورکافت‌ هستند، نمی‌توانند از مکان خود به جای دیگر نفوذ کنند و ذرات پایدار نقره را تشکیل دهند و ترکیب برگشت ناپذیر تولید کنند.

شیشه _ سرامیک
این ماده ، ماده‌ای است که مانند شیشه ، ذوب و شکل داده می‌شود و سپس بوسیله فرایندهای واشیشه‌ای شدن کنترل شده ، تا حد زیادی به سرامیک بلورین تبدیل می‌شود. از این مواد ، در ساخت پوشش آنتن رادار هواپیما ، موشکهای هدایت شونده و وسایل الکترونیکی مختلف استفاده می‌شود. همچنین این مواد تحت نام تجاری پیرو سرام در تولید ظروف آشپزخانه که همزمان برای هر سه کار پخت ، پذیرایی و انجماد غذا استفاده می‌شوند، بکار می‌روند.

الیاف شیشه
اگرچه الیاف شیشه ، محصول جدیدی نیست، با این حال سودمندی آن بدلیل ظرافت فوق‌العاده‌اش افزایش یافته است. می‌توان این ماده را به صورت رشته کشید، یا آنکه برای تولید عایق ، نوار و صافیهای هوا می‌توان آن را به روش دمشی به شکل شبکه حصیری در آورد. الیاف کشیده شده برای تقویت پلاستیک‌های مختلف بکار می‌روند و محصول چند سازه حاصل در ساخت لوله ، مخزن و وسایل ورزشی نظیر چوب ماهیگیری و چوب اسکی استفاده می‌شوند. متداولترین رزین‌هایی که با الیاف شیشه مصرف می‌شوند، رزینهای اپوکسی و پلی استر هستند.
شکل دهی
شیشه را می‌توان با قالب‌گیری ماشینی یا دستی شکل داد. عامل مهمی که باید در قالب‌گیری ماشینی شیشه مدنظر داشت، این است که طراحی ماشین باید چنان باشد که کالای موردنظر ، ظرف چند ثانیه کاملا شکل گیرد. در طی این زمان نسبتا کوتاه ، شیشه از حالت یک مایع گرانرو به جامدی شفاف تبدیل می‌شود. در نتیجه به‌سهولت می‌توان دریافت که حل مشکلات طراحی همچون جریان گرما ، پایداری فلزات و لقی یاتاقانها بسیار پیچیده است و موفقیت چنین ماشینهایی به مهندس شیشه کمک شایانی می‌کند. شیشه پنجره ، شیشه جام ، شیشه شناور ، شیشه نشکن و مشجر ، شیشه دمشی و … ، با ماشین شکل داده می‌شوند.

تابکاری
به‌منظور کاهش کرنش در تمام کالاهای شیشه‌ای ، اعم از آنکه به روشهای ماشینی یا دستی قالب‌گیری شده‌اند، لازم است که تحت عملیات تابکاری قرار گیرند. بطور خلاصه ، عملیات تابکاری دو بخش دارد:
• اول ،‌ نگه داشتن توده‌ای از شیشه در دمایی بالاتر از یک دمای بحرانی معین تا زمانی که میزان کرنش درونی ، ضمن ایجاد یک سیلان پلاستیکی ، کمتر از یک مقدار حداکثر از پیش تعیین شده گردد.

• دوم ، خنک کردن تدریجی این توده تا دمای اتاق به‌نحوی‌که مقدار کرنش همچنان کمتر از آن میزان حداکثر باقی بماند.
تابدان یا آون تابکاری چیزی بیش از یک محفظه گرم و به‌دقت طراحی شده نیست که در آن سرعت خنک کردن چنان کنترل می‌شود که شرایط گفته شده رعایت شود. ایجاد یک رابطه کمی میان تنش و شکست مضاعف ناشی از تنش ، متخصصان شیشه را قادر به طراحی شیشه ای کرده است که می‌تواند شرایط خاصی از تنش‌های مکانیکی و گرمایی را تحمل کند.
با استفاده از این اطلاعات ، مهندسان ، مبنایی برای تولید تجهیزات پیوسته تابکاری یافته‌اند. این تجهیزات ، مجهز به وسایل خودکار تنظیم دما و گردش کنترل شده هستند که امکان انجام بهتر تابکاری با هزینه سوخت پایین‌تر و ضایعات کمتر محصول را فراهم می‌آورند.  ]]>
شیشه های دوجداره چگونه پیدا شدند ؟ 2013-02-25T07:22:24+01:00 2013-02-25T07:22:24+01:00 tag:http://glassamin.mihanblog.com/post/53 بهزاد ولدخان ر سال 1865 میلادی صاحب یك مغازه شیشه فروشی در شهر نیویورك با ابتكار خویش حق ثبت و امتیاز بهره برداری از شیشه های عایق دوجداره غیر نفوذ در ایالت متحده را بدست آورد.او با مطالعه و آزمایش اثبات كرد كه با استفاده از شیشه های دو جداره می توان از خروج گرما و سرمای داخل ساختمان به خارج جلوگیری كرد و هوای داخل محیط را بهتر محافظت نمود.پنجره های دارای دو یا چند جداره استاندارد، از اتصال دو یا چند شیشه كه بطور موازی ئ در مقابل یكدیگر برای روی یك چهارچوب پروفیل آلومینیومی قرارگرفته اند تشكیل شده است.امروزه
او با مطالعه و آزمایش اثبات كرد كه با استفاده از شیشه های دو جداره می توان از خروج گرما و سرمای داخل ساختمان به خارج جلوگیری كرد و هوای داخل محیط را بهتر محافظت نمود.

پنجره های دارای دو یا چند جداره استاندارد، از اتصال دو یا چند شیشه كه بطور موازی ئ در مقابل یكدیگر برای روی یك چهارچوب پروفیل آلومینیومی قرارگرفته اند تشكیل شده است.

امروزه دیوارهای خشتی و گلی ستنی جای خود را به دیواره های شیشه ای مرتفع براق و درخشان داده اند . این سطوح زیبای رنگی به گونه ای طراحی و اجرا شده اند كه بخوبی می توانند در برابر سرما و گرمای محیط خارجی مقاومت كرده و ضمن حفظ زیبایی محیط ، آسایش و اطمینان را برای استفاده كنندگان به ارمغان آورند.
در صنعت معماری نوین ، دیوارهای ساخته شده از جنس شیشه های رنگارنگ رفلكس مورد علاقه و توجه زیاد استفاده گان قرارگرفته است.كنند.

فرایند تولید شیشه دوجداره

برای تولید شیشه دوجداره ، ابتدا جامهای شیشه بوسیله دستگاه حمل بر روی ركهای دستگاه حمل اتوماتیك قرار گرفته و به تعدادی كه اپراتور مشخص می كند به میز برش اتوماتیك انتقال می یابد.

سپس اندازه شیشه های مورد نظر توسط نرم افزار بهینه سازی جهت به حداقل رساندن ضایعات توسط دستگاه طراحی و سپس برش داده می شود. شیشه ها پس از جداسازی به خط تولید شیشه دو جداره منتقل می شود ابتدا شیشه ها با آب سختی گیری شده بطور كامل شسته شده و پس از كنترل كیفی به مرحله بعدی منتقل می گردد.

به موازات مراحل مذكور فریم های ما بین دو جدار (Spacer) توسط دستگاه خم كن (Bending) بر اساس اندازه شیشه خم و برش داده میشود و داخل فریم از مواد رطوبت گیر پر می شود. سپس دو لبه فریم توسط دستگاه بوتیل چسب زده می شود كه بمنظور درزگیری و قرار گرفتن اسپیسر مابین دو شیشه و چسبیدن آنها به یكدیگر می باشد.

فریم ها جهت نصب روی شیشه انتقال می یابد شیشه ها پس از نصب فریم به دستگاه پرس منتقل می شود و همزمان گاز آرگون به صورت اتوماتیك به داخل شیشه دو جداره تزریق می شود سپس توسط روبات محیط شیشه دو جداره با چسب پلی سولفید به منظور درزبندی ثانویه پر می شود. تولید شیشه دو جداره با توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعه طبق استاندارد ملی ایران صورت میگیرد .
        

در تدوین این استاندارد تا حد امكان استانداردهای كشورهای صنعتی پیشرفته و بین المللی لحاظ شده است . هدف از این استاندارد تعیین روش های آزمون ، شیشه های دو جداره به منظور بررسی و حصول اطمینان از كیفیت آنها می باشد .

جهت انجام آزمایشات نمونه هایی با ابعاد x5005mm ±350 در نظر گرفته می شود . حد اقل تعداد نمونه ها باید 20 عدد از یك محصول باشد . كلیه نمونه ها باید حداقل به مدت 2 هفته در محیط آزمایشگاهی با دمای °c2±23 به صورت عمودی قرار گرفته باشند عیت ظاهری آزمونه ها از لحاظ عدم وجود هرگونه خرابی ویا ترك خوردگی بررسی شود.

ü آزمون های استاندارد شیشه های دوجداره.

ü آزمون تعیین نقطه برفک.

ü آزمون پایداری در برابر محیط هایی با رطوبت بالا

ü آزمون چرخه های آب و هوایی تسریع شده.

ü آزمون مه گرفتگی.

ü آزمون تعیین ضخامت محفظه هوا.

ü آزمون تعیین ضخامت قطعه شیشه دوجداره.

ü آزمون تعیین ابعاد شیشه دوجداره.

 
]]>
نصب آسان 2013-02-25T07:22:06+01:00 2013-02-25T07:22:06+01:00 tag:http://glassamin.mihanblog.com/post/52 بهزاد ولدخان  نصب در و پنجره های UPVC ،از طریق پیچ ومهره کردن آنها به قاب فلزی اولیه و یا سازه های سیمانی ،آجری و… صورت می پذیرد و تمام فواصل و شکافها از طریق تزریق فوم و سیلیکون پوشانده می شود که این خود سبب سهولت و سرعت در نصب می گردد.مقاوم در مقابل اشعه ماوراء بنفش خورشید تابش اشعه ماوراء بنفش خورشید عامل اصلی از بین بردن رنگ اشیاء است. موادی که به PVC افزوده می شود موجب مقاومت در مقابل رنگ پریدگی پروفیل میگردد.از طرفی اکسید تیتانیوم موجود در پروفیل نیز انعکاس اشعه ماوراءبنفش خورشید از سطـح پروفیل را
مقاوم در مقابل اشعه ماوراء بنفش خورشید تابش اشعه ماوراء بنفش خورشید عامل اصلی از بین بردن رنگ اشیاء است. موادی که به PVC افزوده می شود موجب مقاومت در مقابل رنگ پریدگی پروفیل میگردد.

از طرفی اکسید تیتانیوم موجود در پروفیل نیز انعکاس اشعه ماوراءبنفش خورشید از سطـح پروفیل را موجب می شود.

استحکام ساختمان پروفیل از طراحی خاصی که آمیخته از کانالها و دیواره ها بصورت طولی و عرضی می باشد تشکیل می شود که ضمن سبک تر شدن وزن سازه موجب استحکام پروفیل ها نیز می گردد. علاوه براین ،وارد کردن پروفیل های فلزی گالوانیزه به ضخامت ۵/۱ میلیمتر و متناسب با فضای بعضی از کانالها، تقویت مضاعف پروفیل ها را سبب گشته واین امکان را میسر می سازد تا نصب یراق آلات و پیچ کردن آنها در داخل پروفیل های فلزی میسر گرددو دوام و کارائی یراق آلات راحفظ نماید.

امکان تبادل هوا یکی از ویژگیهای جالب درو پنجره های UPVC ، امکان چرخش آنها حول محور عمودی و افقی است .با انتخاب حالت مورب (Tilt) محور عمودی پنجره با محور عمودی قاب زاویـــه ای ۱۵ درجـــه می سازد، در این حالت پنجره از قسمت بالا باز شده و با ایجاد شکافی ۱۵ درجه امکان تبادل هوای داخل با هوای بیرون را میسر می سازد(بدون آنکه پنجره بطور کامل باز شده باشد). با انتخاب حالت چرخش (Turn)، محور افقی پنجره با محور افقی قاب ، زاویه ای حداکثر ۱۸۰ درجه می سازد تا بیشترین تبادل هوا بین محیط داخل و بیرون امکان پذیر گردد.

تنوع در ساخت از ویژگیهای پروفیل های UPVC قابلیت خم شدن آن است و می توان آنرا به هر نوع انحناء و قوس مورد نیاز در آورد.

پنجره ها به گونه ای طراحی شده اند که نصب توری و پرده های کرکره ای با قاب UPVC برروی آنها امکان پذیر میگردد. پایداری در برابر زنگ زدگی و پوسیدگی درو پنجره‌های UPVC به علت استفاده از تقویت کننده های گالوانیزه در داخل کلیه پروفیل ها و یراق آلات ،در برابر زنگ زدگی و خوردگی و مواد شیمیائی موجود در هوا بسیار مقاوم هستند.

مقاومت در برابر زلزله:صنعت ساختمان و معماری نوین بدلیل رعایت مسایل ایمنی از قبیل مقاومت در برابر زلزله و جلوگیری از بروز هزینه های احتمالی آن روزبه روز در حال تحول و دگرگونی در سطح جهان می باشد.محققان با بررسی خسارات زلزله و حرکات احتمالی زلزله سازه دریافته اند که نماهایی که با موارد مصرفی از قبیل سیمان و فلز نصب می گردند باعث ایجاد ازدیاد بار مرده در یک جهت سازه شده و در هنگام زلزله در سازه ایجاد پیچش می نماید. لذا استفاده از نمای UPVC یکی از بهترین گزینه ها جهت سبک سازی و ضد زلزله نمودن سازه ها می باشد.

مقایسه انواع پنجره ها از نظر خصوصیات فنی و کیفی

خصوصیات فنی و کیفی پنجره های چوبی پنجره های فلزی پنجره های آلومینیومی پنجره های UPVC

–ز نگ زدگی / پوسیدگی و خوردگی××

– رسوب پذیری×××

- انتقال حرارت×××

– انتقال صوت×××

– نفوذ گرد و غبار×××

– نفوذ رطوبت×××

– نیاز به رنگ آمیزی××

– قابلیت شستشو -××

– وزن سبک – -××

– سرعت بالای تولید —×

– سرعت در نصب – –×

آلودگی صوتی بررسی

اثرات مخرب آلودگی صوتی بر روی انسان و نقش مؤثر پنجره دوجداره UPVC در کاهش اثرات آن

● ناشنوایی شغلی: از مدتها پیش آلودگی صوتی یکی از علل ناشنوایی تشخیص داده شده است. کار و زندگی در صدای زیاد سبب تغییر موقت و یا دائم در آستانه شنوایی می گردد.

بنا به عقیده متخصصان تغییر در آستانه شنوایی حداقل به اندازه ۲۵ دسی بل در بسامدهای ۵۰۰ و ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ هرتز ضعف شنوایی نامیده می شود.

● اثرات روانی صدا: صدا سبب بی دقتی و کم شدن فعالیتهای مغزی و ناهماهنگی کارهای فکری می گردد.

● اثرات عمومی صدا: صدا ی زیاد منجر به ظهور علائمی مانند تهوع، استفراغ و سرگیجه می شود که علت آن تحریکات بیش از اندازه و دائمی لابیرنت گوش می باشد.

● اثرات فیزیولوژیک صدا: صدا باعث افزایش ضربان قلب و بالا رفتن میزان اکسیژن مصرفی و افزایش فشار خون می‌گردد. حالا چگونه از اثرات صدا جلوگیری کنیم؟با توجه به آزمایشات انجام گرفته در علم پزشکی، محیطی به دور از هرگونه آلودگی صوتی تاثیر بسزایی در سلامت جسم و روان انسان دارد، چراکه محیط آرام زندگی باعث تمدد اعصاب و در نتیجه افزایش بازدهی انسان می شود.
        

یکی از راههای مؤثر در کاهش آلودگی صوتی، استفاده از سیستم در و پنجره مناسب می‌باشد. سیستم در و پنجره دوجداره UPVC می تواند کمکی موثر در کاهش آلودگی صوتی باشد.

سیستم در پنجره دو جداره UPVC با کاهش آلودگی صوتی در محیط زندگی، آرامش و آسایش را برای شما به ارمغان می آورد. شما می توانید با توجه به میزان صدای موجود در محیط کار یا زندگی خود با انتخاب پنجره UPVC و ضخامت مناسب شیشه، حداقل صدا را در محیط زندگی یا کار خود داشته باشید.

با انتخاب سیستم پنجره دو جداره صداهای تحریک کننده اعصاب و روان را تا میزان ۴۰-۳۰ دسی بل کاهش دهید و آرامش و سکوت را برای خود فراهم آورید.پدیده آلودگی صوتی بخشی از مشکلات عمده زندگی در شهر های بزرگ خصوصا شهر های صنعتی است که ناخواسته در رفتارهای احتمالی و سلامتی روح و روان شهروندان اثرات سوء و قابل مشاهده‌ای بجا می‌گذارد.

استفاده از درو پنجره‌های UPVC با شیشه‌های دوجداره میزان صدا را تا ۴۰ دسی بل کاهش می دهد. که در سلامتی روح وروان افراد جامعه مؤثر می‌باشد.

تحقیقات صورت گرفته در علم پزشکی گواه براین است که صدای بیش از اندازه بر سلامت ما تاثیر به سزایی دارد. با بکارگیری درو پنجره‌های UPVC این امکان برای شما فراهم میگردد تا به تناسب نیازهای شخصی خود میزان آلودگی صوتی را کاهش دهید.

بسته به سطح صدای موجود (دی سی بل) می‌توانید از مشاوره ما در زمینه نوع شیشه و نوع قاب آن (ازمواد ترکیبی باشد یا مواد دیگر) استفاده نمائید.

پنجره‌های عایق صوت برای گذاشتن نقطه پایان به صداهای آزاردهنده و فراهم نمودن آرامش و سکوت وسیله‌ای مناسب هستند.

فرایند تولید پروفیل

UPVC این فرایند شامل دو مرحله اصلی می باشد:

۱- مرحله میکس و آماده سازی مواد اولیه در دستگاه میکسر

۲- مرحله شکل دهی و تولید پروفیل در دستگاه اکسترودردر مرحله اول PVC و افزودنی های دیگر ، با درصد مشخص توسط دستگاه میکسر ترکیب سرد و گرم می شود .

مواد ترکیب شده بین ۱۲ تا ۲۴ ساعت در دمای محیط می ماند تا الکتریسیته ساکن حاصل از میکس از بین برود و دمای آن با دمای محیط یکسان گردد .

مواد پس از مرحله میکس به صورت اتوماتیک وارد دستگاههای اکسترودر میشود . پس از تنظیم و نصب قالب پروفیل مورد نیاز و هم چنین قسمت های کالیبراتور و تانک های خنک کننده می بایست دمای سیلندر و دستگاه اکسترودر و قالب به حد معین برسد .

این میزان دما بسته به نوع سطح مقطع پروفیل متفاوت است که معمولا برای سیلندر بین ۱۶۵ تا ۱۸۵ درجه سانتیگراد و برای قالب بین ۱۹۸ و ۲۰۲ درجه سانتی گراد میتواند متغیر باشد .

دستگاه اکسترودر شامل دو عدد مارپیچ با چرخش غیر همسو میباشد که مواد را به صورت یکنواخت از قسمت سیلو به طرف قالب هدایت میکند . سیلندر دستگاه شامل چهار قسمت می باشد که هر کدام به ترتیب وظیفه پیشگرم کردن مواد ، پلاستیسیته کردن تبدیل مواد به شکل خمیری خروج گازهای متصاعد شده و در نهایت شکل گیری پروفیل را به عهده دارند ، پس از خروج پروفغیل از قسمت کالیبره و تانک های خنک کننده اطلاعات مربوط به پروفیل روی آن حک میشود.

در نهایت پروفیل وارد قسمت برش شده در ابعاد ۶ متری برش داده و بسته بندی می گردد.
]]>
نقش طراحی و اجرای ساختمان ها در بهینه سازی مصرف انرژی 2013-02-25T07:21:45+01:00 2013-02-25T07:21:45+01:00 tag:http://glassamin.mihanblog.com/post/51 بهزاد ولدخان  مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن – بررسی ها نشان داده است که سالانه معادل میلیاردها دلار در کشور صرف تامین انرژی مورد نیاز ساختمان ها می شود . این در حالی است که با رعایت الگوی بهینه مصرف انرژی می توان حدود 35 تا 40 درصد از کل انرژی مصرفی را صرفه جویی کرد . لذا ، علاوه بر کاهش هزینه های اقتصادی ، از استفاده بی رویه ذخایر پایان پذیر سوخت ، کاسته شده و آلودگی های زیست محیطی و پیامدهای ناگوار آن نیز به طرز قابل توجهی کاهش خواهد یافت .پارامترهای بسیاری در صنعت ساختمان سازی وجود دارند که هر یک از آن
پارامترهای بسیاری در صنعت ساختمان سازی وجود دارند که هر یک از آنها به نحوی در میزان انرژی مصرفی موثر هستند عایقکاری حرارتی ، مواد و مصالح به کار رفته ارتفاع مفید طبقات و غیره .

اما آنچه که امروزه کمتر  مورد توجه قرار می گیرد ، نقش طراحی و اجرای ساختمان ها به صورت تک واحدی یا آپارتمانی است . یکی از تفاوت های عمده ساختمان های تک واحدی و آپارتمانی ، پوسته خارجی آنهاست . به عبارت دیگر ، در صورت ثابت نگه داشتن هزینه های عایقکاری حرارتی ، مقدار انرژی مصرفی آنها تفاوت قابل ملاحظه ای با یکدیگر دارند .

لذا در مقاله حاضر نقش طراحی و اجرای ساختمان ها از دیدگاه جنس و مساحت پوسته خارجی آنها در اتلاف انرژی مورد توجه قرار گرفته و در این راستا با بهره گیری از تجربیات برخی کشورها ، رهنمودهای در زمینه طراحی و اجرای مسکن مورد نیاز کشور در سال های آتی ارائه می شود .

وجود منابع غنی سوخت در کشور باعث شده است تا ارزش واقعی این سرمایه ملی پایان پذیر که طی میلیون ها سال بوجود آمده است ، مورد کم توجهی قرار گیرد . به طوری که آمار و ارقام نشان می دهد سالانه نزدیک به 15 میلیارد دلار برای مصرف انرژی هزینه می شود . این در حالی است که حدود یک سوم آن ناشی از اتلاف بی رویه است .

لذا در آستانه آمایش و ساخت و ساز کشور توسعه و صنعتی شدن باید به دقت مورد توجه قرار گیرد . در این راستا صرفه جویی در مصرف سوخت از اهم اقدامات لازم به شمار می آید .

نتیجه این است که علاوه بر حفظ ذخایر پایان پذیر سوخت های فسیلی ، موجب کاهش آلودگی محیط زیست نیز می شود . تحقیقات نشان داده است که آثار سوء گلخانه ای ناشی از تولید گرمای بی رویه و آزاد شدن C.F.C (کلروفلوروکاربن ها) باعث تخریب لایه وزن در سطوح فوقانی اتمسفر شده و یا با تصاعد گازهای صنعتی مضر و مخرب ، باران های اسیدی تولید می کند و در نتیجه گیاهان سبز را از بین می برد و نیز حیات انسان بر روی کره زمین را به مخاطره می اندازد .

از این رو برای مبارزه با این پدیده مخرب که به گونه ای فزاینده در حال گسترش است ، می بایست چاره اندیشی کرد . در غیر اینصورت ، اختیار حفظ محیط زیست از دستان بشر خارج شده و زیست هستی انسان را به نیستی خواهد کشاند .

عوامل موثر بر طراحی ساختمان

پوشش ساختمان را سطوح پوسته خارجی متشکل از دیواره سقف ، کف ، بازشو و شیشه ها تشکیل می دهد . اتلاف حرارت محیط داخل ساختمان عمدتا ناشی از انتقال حرارت از طریق جرم جدارها ، تشعشع و جابه جایی هوای داخل این پوشش با محیط خارج از ساختمان است  به نحوی که هرچه سطوح پوسته خارجی ، نسبت به سطح مفید زیربنای ساختمان بیشتر باشد ، مقدار اتلاف انرژی حرارتی بیشتر خواهد بود . این موضوع در ارتباط مستقیم با تیولوژی یا گونه گون بودن ساختمان ها است .

در این راستا نسبت سطوح پوسته خارجی به سطح مفید زیربنای ساختمان از اهمیت خاصی برخوردار است که در معادلات بهینه سازی اقتصادی مصرف سوخت ، در شرایط محیطی و اقلیمی و مختلف ، تاثیرگذار خواهد بود و در آئین نامه ها و مقررات عایق کاری حرارتی می باید در نظر گرفته شود .

مطالعات نشان داده است نسبت سطوح پوسته خارجی به سطح مفید زیربنای ساختمان ، در ساختمان ها از نظر مصرف انرژی در آپارتمانی و تک واحدی بین 0/25 تا 1/75 است .

به منظور تبیین اهمیت این موضوع ، مروری بر وضعیت تیپولوژی یا گونه گون بودن مسکن در کشورهای انگلستان و فرانسه با ظرفیت واحدهای مسکونی تقریبا یکسان و جمعیتی حدود 60 میلیون نفر انجام شده است واحدهای مسکونی تک واحدی کشور انگلستان حدود 80 رصد و در فرانسه حدود 50 درصد منازل مسکونی را تشکیل می دهند .

به کمک محاسبه نسبت سطوح پوسته خارجی به سطح مفید زیربنای ساختمان می توان تخمین زد که چند درصد تلفات انرژی در کشور انگلستان بیشتر از کشور فرانسه است . همچنین در صورت ثابت نگه داشتن هزینه های عایق کاری حرارتی متوسط ضریب انتقال حرارت حجمی بهینه سازی شده بطور متوسط برای واحدهای مسکونی تک واحدی و برای واحدهای مسکونی آپارتمانی مشخص خواهد شد که در این صورت کل انرژی حرارتی مصرفی در مجموع واحدهای مسکونی بهینه سازی شده در انگلستان بیش از 25 % بیشتر از همان تعداد واحدهای مسکونی بهینه سازی شده تحت همان شرایط محیطی در فرانسه است .

اختلاف مصرف انرژی ، ناشی از تعداد بیشتر واحدهای مسکونی تک واحدی در انگلستان نسبت به فرانسه است . لذا نقش نسبت سطوح پوسته خارجی ساختمان ها به سطوح زیربنای مفید آنها در بهینه سازی اقتصادی مصرف انرژی در سطح کلان اهمیت قابل توجهی خواهد داشت .

در نتیجه در می یابیم که فرایند بهینه سازی مصرف انرژی در ایران ، الگوی گونه گون بودن یا تیپولوژی واحدهای مسکونی ، چه نقش مهمی در مصرف انرژی می تواند داشته باشند . از طرف دیگر انتخاب نوع مصالح و سیستم ساختاری ساختمان ، تشکیل دهنده پوسته خارجی را به طور کل ظرفیت حرارتی جرم ساختمان به لحاظ صرفه جویی در مصرف انرژی از دیگر عوامل موثر در طراحی ساختمان به حساب می آید که با ویژگی های حرارتی مصالح در قالب بهینه سازی اقتصادی آن به خصوص در امر انبوه سازی مسکن در کشور ارتباط دارد .

 
       

به عبارت دیگر برخی از مهمترین عوامل موثر بر طراحی و اجرای ساختمان در بهینه سازی مصرف انرژی نقش دارند عبارتند از : هزینه مصالح ، مزد کارگر ، سرعت عمل در اجرای ساختمان ، ضخامت دیوارها در ارتباط با کاهش یا افزایش سطح زیربنای مفید ، سبکی در ارتباط با شالوده و جرم ساختمان ، قابلیت های هدایت حرارت ، انتقال و یا ذخیره حرارت .

واقعیت این است که وجود عایق حرارتی باعث افزایش ظرفیت حرارتی جداره شده و در نتیجه با ایجاد چرخ لنگر مناسب تاخیر زمانی باعث جلوگیری از استهلاک زود هنگام تاسیسات ، ناشی از کارکرد متداوم می شود . به عبارت دیگر قابلیت ذخیره حرارت در مصالح و ساختارها ساختمانی اعم از حرارت انتقال یافته از موتورخانه به داخل به طور مکانیکی و یا با دریافت و ذخیره انرژی رایگان خورشیدی به روش های مختلف می تواند در تاخیر زمان کارکرد موتورخانه ، بسیار موثر واقع شود . دیگر عوامل جانبی ، اگرچه در صرفه جویی مصرف انرژی مستقیما تاثیر ندارند ، لکن به لحاظ کمی و کیفی از دیدگاه کنترل ضوابط و مقررات ملی ساختمانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

به نحوی که در طراحی و اجرای عایقکاری حرارتی ساختمان باید به ویژگی های جذب آب و نفوذ بخار آب در عناصر و اجرای تشکیل دهنده جداره توجه کرد .

مطالعات نشان داده است در صورت تلافی خطوط انتقال حرارت و حالات متعارف فشار بخار آب اشباع در داخل ساختمان ، وقوع میعان در سطح و یا درون لایه های ساختار ، حتمی است . بدین ترتیب علاوه بر انواع خرابی های به جا مانده از میعان بخار ، مانند تبله کردن یا زنجاب زدگی درنما ، باعث از بین رفتن خاص عایق های حرارتی نیز می شود . در نتیجه افزایش انتقال حرارت در ساختارهای ساختمانی ، غیر بهداشتی بودن ، بروز بوهای مشمئز و نا خواسته ناشی از رشد میکرو ارگانیسم ها و قارچ ها اتفاق می افتد .

از اینرو رعایت عوامل مذکور نه تنها در بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان موثر است ، بلکه در هزینه تولید عایق های حرارتی و به تبع آن ، تاثیری بسزایی در اقتصاد کلان کشور خواهد داشت . به عنوان مثال با کاهش 2 یا 3 سانتی متر از عایق حرارتی در سطح پوسته خارجی ساختمان ، ناشی از دریافت ر ایگان انرژی خورشیدی ، با توجه به کل سطوح پوسته خارجی میلیون ها واحد مسکونی و ساختمانی ، حجم قابل ملاحظه ای در تولید و به کار گیری از عایق های حرارتی کاسته خواهد شد .

بالاخص که بهینه سازی مشمول یارانه های دولتی نیز هست . لذا با توجه بع پارامترهای متعدد و موثر در بهینه سازی اقتصادی عایقکاری حرارتی ساختمانها ، یک برنامه کامپیوتری مدون و جامع الزامی است .

بطور کلی رعایت آیین نامه های ساختمانی ، مانند عایق بندی حرارتی صداهای هوابرد و کوبه ای مبحث 18 ، نیروهای دینامیکی ناشی از زلزله آیین نامه 2800 پیشگیری در مقابل حریق مبحث 3 تشعشعات مضر و نهایتا رعایت استانداردهای حفظ طاهر دوام در طول عمر مفید و نیز قابلیت تعمیر مرمت ساختمان در مقاطع زمانی مختلف ، باید مد نظر قرار گیرد .

نتیجه گیری

بدیهی است به منظور تامین مسکن مورد نیاز اقشار مختلف جامعه ، سیاست گذاری های کلان در زمینه انبوه سازی مسکن در حال انجام است . در این راستا بهره گیری از الگوی مسکن آپارتمانی مناسب ، موجب صرفه جویی قابل توجه در مصرف انرژی کشور می شود . بکارگیری الگوی مناسب در آپارتمان سازی علاوه بر جلوگیری از گسترش بی رویه شهرها و مشکلات مربوط به آن ، باعث اصلاح زیر ساخت های شهری متناسب با نیازهای واقعی انسان نیز می شود .

به طوری که می توان با بوجود آوردن تنوع و تباین ناشی از فضاهای بسته شهری در مقابل فضاهای باز سرسبز ، محیطی مطلوب برای زندگی فراهم کرد و از این رهگذر اصالت فرهنگی و هویت واقعی شهر را غنا بخشید .

در این برهه از زمان که انبوه سازی مسکن و ساختمان در کشور آغاز شده است ، توجه به طراحی و اجرای بهینه اقتصادی واحدهای مسکونی و ساختمانی از اهم اقدامات لازم به شمار می رود . در این راستا نقش مراکز تحقیقاتی و موسسات آزمایشگاهی نه تنها در تعیین و تقویم ویژگی های محصولات تولیدی شرکت های ساختمانی و کاربرد آنها در آئین ناه ها و مقررات ملی ساختمان ضروری است بلکه ارائه الگوی مناسب جهت تعیین کالبد معماری و شهرسازی در بهبود بافت شهر نیز از اهمیت خاصی برخوردار است .

 
]]>
نقش درو پنجره در جلوگیری از اتلاف انرژی 2013-02-25T07:21:19+01:00 2013-02-25T07:21:19+01:00 tag:http://glassamin.mihanblog.com/post/50 بهزاد ولدخان  پنجره ها از نظر صرفه جویی انرژی نقش حساسی دارند ،چراکه حدود 30 درصد از کل تلفات حرارتی ساختمان از طریق در و پنجره ها صورت میگیرد .به همین دلیل اگر پنجره ها در جای مناسب نصب نشده باشند می توانند هزینه سوخت را بسیار بالا ببرند . اگر تصمیم دارید ساختمان جدیدی را شروع کنید با یک مشاور آشنا به اصول صرفه جویی تماس بگیرید ، اما اگر می خواهید ساختمان موجود خود را بهینه سازی کنید و از هزینه های خود بکاهید ، این مطلب می تواند راهنمای خوبی برای شما باشد :یک پنجره با شیشه تک جداره تقریبا 10 برابر یک د
به همین دلیل اگر پنجره ها در جای مناسب نصب نشده باشند می توانند هزینه سوخت را بسیار بالا ببرند . اگر تصمیم دارید ساختمان جدیدی را شروع کنید با یک مشاور آشنا به اصول صرفه جویی تماس بگیرید ، اما اگر می خواهید ساختمان موجود خود را بهینه سازی کنید و از هزینه های خود بکاهید ، این مطلب می تواند راهنمای خوبی برای شما باشد :

یک پنجره با شیشه تک جداره تقریبا 10 برابر یک دیوار عایق کاری شده هم اندازه خود تلفات حرارتی دارد. چنین پنجره ای چهار مشکل عمده ایجاد می کند :

1- بالا بودن تلفات حرارت و برود

2- فراهم نشدن آسایش ساکنین ار حیث صدا

3- بخار گرفتن پنجره ها در فصول سرد

4- نفوذ عوامل بیرونی به داخل

برای کاهش مشکلات ناشی از پنجره ها ، می توان از راه های مختلف یک لایه هوای ساکن بین فضای داخلی یا خارج پنجره ایجاد کرد .

به طور مثال در بیرون پنجره پوششی مثل حصیر و یا سایبان های کرکره ای نصب کرد و یا از داخل ساختمان با استفاده از پرده های عمودی یا افقی این فضای خالی را ایجاد کرده تا بتوانید تلفات حرارتی را کاهش دهید . این روش 50% موفقیت آمیز خواهد بود . دوجداره کردن شیشه باعث افزایش کارایی و جلوگیری از اتلاف انرژی و در نهایت صرفه جویی خواهد شد .

پنجره دوجداره دارای شیشه هم اندازه است که به وسیله یک فاصله گذار با فاصله معینی (بین 6 الی 16 میلیمتر) از یکدیگر قرار گرفته و داخل این فاصله گذار به وسیله مواد مخصوص جاذب رطوبت (سیلیکاژل) پر شده است که باعث جذب رطوبت بین شیشه ها شده و از بخار گرفتگی بین دوجدار شیشه جلوگیری می نماید .
        

پس از چسباندن این دو شیشه به یکدیگر که به وسیله چسب مخصوص (Butyl) یا (پلی سولفات) هوای داخل آن تخلیه ده و با گاز خنثی (آرگون یا کریپتون) پر می ود واین امر تا 10 درصد راندمان و بهره وری در صرفه جویی را در پی دارد .

هر اندازه فاصله بین دو شیشه بیشتر باشد کارایی آن بیشتر شده و بهترین راندمان در جلوگیری از اتلاف را دارد . البته این کار به هیچ عنوان از ورود نور جلوگیری نمی کند ولی باعث کاهش شدت گرمای خورشید به داخل ساختمان می شود .

اما در فصول گرم سال برای کاهش ورود گرما به داخل ساختمان باید جلوی تابش مستقیم خورشید را از راه پنجره مسدود نمود . دوجداره نمودن پنجره ها باعث کم شدن ورود سر و صدا به داخل و همچنین باعث کاهش اتلاف گرمای ساختمان و بخار گرفتگی شیه ها در فصول سرد سال و کاهش اتلاف برودت ساختمان در فصول گرم سال خواهد شد .

روش دیگر دوجداره کردن شیشه ها با استفاده از سایر پوشش های شفاف دیگر میسر است ولی باید به خاطر داشته باشید فضای بین شیشه و پوشش دیگر باید درزگیری شده و بین مواد جاذب رطوبت قرار داده شود .

به تازگی برچسب های شفافی ساخته شده که میتوان آنرا به راحتی روی شیشه های پنجره نصب نمود و بخشی از خواص پنجره های دوجداره در پنجره های معمولی را حاصل نمود .

استفاده از این روش در تابستان باعث می شود تا میزان 80% ورود گرما به داخل ساختمان کاهش یابد ولی در زمستان حداکثر 30 درصد باعث کاهش تلفات حرارتی در ساختمان خواهد بود . باید به خاطر داشته باشیم فریم در و پنجره ها که از مواد فلزی ساخته شده اند و نیز درزهای موجود در این قبیل پنجره ها کماکان باعث اتلاف انرژی در ساختمان خواهد بود .

 
]]>
در و پنجره چوبی ، آهنی ، آلومینیوم یا پی وی سی ؟ 2013-02-25T07:18:19+01:00 2013-02-25T07:18:19+01:00 tag:http://glassamin.mihanblog.com/post/49 بهزاد ولدخان  صنعت ساختمان در ایران سابقه دیرینه ای دارد اما متاسفانه با رشد جزیره گونه در این سالها نتوانستیم یک فرهنگ جامع و کامل برای این صنعت تدوین کنیم . اکثر ساخت و سازها سلیقه ای است البته امروز با رشد صنعتی سازی و ورود دولت در این حوزه شاهد تحول چشمگیری در این زمینه هستیم اما بازهم کافی نیست و تنها با یک نگاه در شهرهای کشور می توان به این نکته رسید که این مشکل همچنان باقی است .یکی از مشکلات مطرح در زمینه درب و پنجره های ساختمان هاست . در سال های نه چندان دور سازندگان برای انتخاب درب و پنجره گزین
یکی از مشکلات مطرح در زمینه درب و پنجره های ساختمان هاست . در سال های نه چندان دور سازندگان برای انتخاب درب و پنجره گزینه های زیادی نداشتند ، یا باید از درب و پنجره های آهنی استفاده می شد یا آلومینیومی ، اما امروزه با ورود صنعت ساخت درب و پنجره های پی وی سی در ایران شاهد استقبال خوب از این پنجره ها هستیم و با اجرای هدفمند کردن یارانه ها استفاده از درب و پنجره های دوجداره تبدیل به یک ضرورت و نیاز اساسی در صنعت ساختمان شده است .

اما از آنجا که همیشه در هر مقطعی شاهد یک موج بوده ایم ، صنعت پی وی سی نیز دچار این موج شد .

برای مثال شما در تمامی مجلات و روزنامه ها شاهد تعاریف و تمجیدهای زیادی راجع به پی وی سی هستید و دوستانی که در این صنعت مشغول هستند بی محابا به سایر صنایع درب و پنجره حمله کرده و سیستم خود را تنها جایگزین مناسب برای صنعت درب و پنجره می دانند .

در یکی از همین روزنامه ها شاهد مطلبی از یکی از دست اندرکاران صنعت پی وی سی بودیم که گفته بود : برای جایگزین کردن درب و پنجره های ساختمان های قدیمی باید ظرفیت تولیدمان را چند برابر کنیم و این در حالی است که باید به این عزیز گفت حالا چرا باید حتماً از پی وی سی استفاده شود که شما اینقدر عجله می کنید ، یعنی انتخاب دیگری وجود ندارد ، سیستم های دیگری اختراع نشده و همه منتظر ارایه پی وی سی هستند ؟

در واقع این نوع نگرش درست نیست و یا ناشی از بی اطلاعی است یا خودخواهی . همین امر سبب شده با تبلیغات منفی در این زمینه روبرو باشیم . برای مثال صنعت آلومینیوم نزدیک به 40 سال در این کشور سابقه دارد .

با توجه به عمر و دوام ، آلومینیوم جایگزین مناسبی برای درب و پنجره های آهنی بوده و هست اما متاسفانه به دلیل وجود برخی سودجویی ها در این صنعت شاهد رشد و شکوفایی نبوده و نیستیم . به دلیل اینکه عده ای سودجو با استفاده از تبدیل ضایعات و انجام رنگ الکترواستاتیک بر روی آن سود بسیار خوبی بدست می آورند .

همین امر سبب شده کیفیت چروفل های آلومینیوم بسیار پایین بوده و بعد از گذشت چند سال شاهد ریختگی رنگ و اکسیده شدن آلومینیوم باشیم .

به دلیل اینکه سودآوری کاذب این صنعت بر اساس کیلوست ، استفاده از سیستم های قدیم و قوطی و کرنت که تبادل حرارتی بالایی دارند متاسفانه بعد از گذشت 40 سال هنوز تولید غالب محصولات آلومینیومی در این کارخانجات است .

همین امر سبب شده عرضه ی وی سی مناسب شده و صنعت آلومینیوم در این زمینه مهجور واقع شود اما آیا این دلیلی است برای مناسب نبودن آلومینیوم ؟

در حال حاضر شرکت هایی هستند که با استفاده از سیستم نرمال بریک و آلومینیوم فابریک و استفاده از پوشش آنادایزینگ ، پنجره هایی می سازند که بالای 90 سال عمر می کنند ودر همه شرایط آب و هوایی جواب می دهند .
        

خوشبختانه با اجرایی شدن هدفمند کردن یارانه ها شاهد رشد اینگونه شرکتها هستیم و این دوستان می توانند آهنگ رشد این صنعت را سرعت بخشند اما روی سخن در اینجا با طرفداران درب و پنجره های پی وی سی است .

دوستان با هجوم به سیستم های آلومینیومی و ارایه این دلیل که آلومینیوم تبادل حرارتی بالایی دارد به جای تبلیغ محصول خود به سیاست تهاجمی روی می آورند و این درست نیست .

سیستم های نرمال بر یک عایق بسیار خوبی برای آلومینیوم بوده و استفاده از این سیستم  بسیار کارآمد است . استفاده از پوشش آنادایزینگ باعث می شود هم رنگ های بسیار زیبا و دلنشین برای ساختمان خود داشته باشید ، هم با توجه به عایق بودن این پروفیل با استفاده از این سیستم شاهد دوام آن در مقابل شرایط جوی نامناسب باشید .

نکته اینجاست که آیا در اروپا و آمریکا نیز پی وی سی با همین استاندارد تولید می شود ؟ آیا آنها نیز در همه ساختمان هایشان پی وی سی استفاده می کنند ؟

آیا در کشور ما که تبادل حرارتی بین زمستان و تابستان در برخی نقاط بالای 30 درجه می باشد پی وی سی دوام می آورد ؟

آیا در نقاطی مانند یزد ، کاشان و نواحی جنوب کشور که دارای رطوبت بالایی است پی وی سی و استفاده از سیستم های جوش کارایی دارد ؟ با بررسی استفاده پی وی سی در این نقاط می توان به تنایج خوبی دست یافت .

پی وی سی متریال مناسبی برای استفاده در آب و هوای معتدل است . ولی در آب و هوای خشک و خشن و در آب و هوای گرم و رطوبتی استفاده از پی وی سی جواب نمیدهد چون این متریال دارای واکنش مناسبی در این شرایط نیست و این شرایط باعث ایجاد ترک بر روی سطح پروفیل ، شکستگی در نقاط جوش و تخریب پنجره میشود .

آیا می توان در ساختمان های بلند مرتبه از پی وی سی استفاده کرد ؟ آیا پی وی سی در مقابل شرایط بد جوی ، طوفان و زلزله مقاوم است ؟

آیا نشست ساختمان بر روی پی وی سی اثر نمی گذارد ؟ آیا در ترکیبات ساخت پی وی سی سرب وجود ندارد ؟ آیا این ماده سمی نیست ؟ آیا استفاده از پی وی سی در بیمارستان ها ، مدارس  و مجتمع های آموزشی درست است ؟

اگر اینگونه است پس چرا در اروپا و امریکا کارگردانی که تماس مستقیم با پی وی سی دارند زودتر بازنشسته شده و سخت کار میگیرند ؟

آیا استفاده از آن در اتاق های مخصوص کودکان که بسیار آسیب پذیرند مناسب است ؟ همانطور که می بینید سوالات بسیاری در این زمینه وجود دارد .

نکته اصلی اینجاست که وقتی شما شاهد تبلیغات یک طرفه باشید ، از نقاط ضعف خود غافل می شوید . به نظر من بهترین راه این است که هر متریال و هر سیستم در جای خود به کار برده شود .

همانطور که آلومینیوم دارای مزایایی است ، دارای معایبی هم هست و همانطور که پی وی سی دارای مزایایی است دارای معایبی هم هست . پس بهتر است از هر کدام از این سیستم ها در جای خود استفاده شود ودر تبلیغات نیز ، نگاه ، حذفی و سلبی نباشد ، بلکه نگرش منطقی حاکم باشد .

همچنین با واقع گرایی سعی می کنیم نقاط عیب خود را برطرف کنیم .
]]>
صرفه جویی انرژی با استفاده از UPVC 2013-02-25T07:17:48+01:00 2013-02-25T07:17:48+01:00 tag:http://glassamin.mihanblog.com/post/48 بهزاد ولدخان  فاکتور آسایش  به عنوان پوسته سوم  هر فرد محسوب می شود . ما 90 درصد از عمرمان را در اتاق های بسته سپری میکنیم و لذا یک محیط سالم با آب و هوای مناسب در محیط داخل برای سلامتی ما ضروری است .پنجره ها فاکتور آسایش مهمی محسوب می شوند چراکه تاثیر به سزایی بر هوای داخل اتاق و تعادل انرژی دارند . پنجره های UPVC راه حل مناسبی برای ساختمان های جدید و قدیمی محسوب می شوند .پنجره های UPVC با شیشه سه جداره بهترین پاسخ به نیازهای ما خواهند بود و همان محیط مناسب دلخواه را فراهم خواهند آورد .از مزی
پنجره ها فاکتور آسایش مهمی محسوب می شوند چراکه تاثیر به سزایی بر هوای داخل اتاق و تعادل انرژی دارند . پنجره های UPVC راه حل مناسبی برای ساختمان های جدید و قدیمی محسوب می شوند .

پنجره های UPVC با شیشه سه جداره بهترین پاسخ به نیازهای ما خواهند بود و همان محیط مناسب دلخواه را فراهم خواهند آورد .

از مزیت های استفاده از پنجره های UPVC سه جداره ، امکان استفاده از پنجره های بزرگ تر است . عایق بودن بالای این پنجره ها امکان بهره برداری بیش از 40 درصد سطح شیشه را به ما می دهد . در عین حال تبادل انرژی همانند پنجره عادی خواهد بود و لذا هزینه گرمایش ( یا سرمایش) یکسان است .

 

خانه با پنجره UPVC ، سرمایه گذاری پایدار

یک خانه جدید با پنجره UPVC در فصل زمستان و تابستان ، دمای مطلوب و ثابتی را بدون استفاده از سیستم های گرمایش یا تهویه معمول خواهد داشت . در اینجا استفاده از حرارت تولید شده توسط تابش خورشید و یا وسایل و تجهیزات مختلف مطلوب می باشد چراکه یک خانه محافظ انرژی تنها به 10 درصد از انرژی لازم برای گرم کردن یک خانه معمولی نیاز دارد .

میزان گرمای مورد نیاز جهت گرم کردن یک خانه با پنجره های UPVC سه جداره ، 10 وات به ازای هر مترمربع است . در نتیجه برای یک اتاق سی متر مربعی به 300 وات گرما نیاز است .

برای نمونه یک شمع کوچک ( از نوع شمع هایی که در زیر ظرف قرار داده می شوند تا غذا را گرم نگه دارند ) ، 20 وات گرما تولید می کند . این بدان معناست که برای گرم کردن یک فضای 30 مترمربعی در یک خانه محافظ انرژی تنها به 10 عدد شمع نیاز است .

بهره برداری بهینه از مصرف انرژی به دو پارامتر بستگی دارد :

1- اجتناب از تلفات گرمایی

2- حفظ انرژی بیشتر
       

عایق بندی درست و مناسب نقش مهمی در تلفات انرژی دارد . با استفاده از پنجره های UPVC می توان 90 درصد در مصرف انرژی صرفه جویی کرد و لذا میزان Co2 منتشر شده به محیط زیست (ناشی از تولید انرژی ) کاهش می یابد .

با مقایسه خانه ای معمولی و خانه ای با پنجره UPVC سه جداره به راحتی می توان دریافت که CO2 منتشر شده در محیط زیست ناشی از گرم کردن خانه معمولی ، سالانه 4000 کیلوگرم  بیشتر از خانه مدرن دارای UPVC است .

این رقم معادل CO2 نشر شده حاصل از طی مسافت 27 هزار کیلومتر با اتومبیلی است که مصرف آن 6 لیتر در هر صد کیلومتر است .

با توجه به گران شدن انرژی ، استفاده از پنجره های عایق ، مقرون به صرفه تر است . در اینجا ارزش R یا R-Value (مقاومت ماده در برابر از دست دادن حرارت است) برای محاسبه ظرفیت عایقیت اجزاء تشکیل دهنده خانه مورد بررسی قرار میگیرد .

این فاکتور بیشتر برای دیوارها و سقف ها مورد محاسبه قرار میگیرد ، لکن پنجره ها با توجه به آنکه نور را از خود عبور می دهند با فاکتور دیگری مورد سنجش قرار میگیرند .

این فاکتور همان فاکتور U یا U-Factor بوده که نشان دهنده نرخ حرارتی است که از پنجره عبور میکند . هرچه ارزش R بالاتر رود ، راندمان انرژی ماده (مقاومت ماده در برابر نفوذ یا عبور حرارت) بهتر است و هرچه فاکتور U کاهش یابد ، خواص عایقیت ماده مطلوب تر خواهد بود .

مجموعه ارزش R و فاکتور U نشان دهنده تلفات انرژی خواهند بود . در یک خانه محافظ انرژی حالتی مطلوب است که ارزش R بیشینه و فاکتور U کمینه گردد .

دست یابی به محیطی محافظ انرژی وابسته به استفاده از اجزای محافظ انرژی است که در اینجا نخستین جزئه مدنظر قرار میگیرد ، استفاده از پنجره های محافظ انرژی است .

 
]]>
مشخصات یک پنجره از لحاظ عایق صوتی 2013-02-25T07:17:01+01:00 2013-02-25T07:17:01+01:00 tag:http://glassamin.mihanblog.com/post/47 بهزاد ولدخان  وقتی به فضای داخل ساختمان خود نگاه می کنیم متوجه حضور عناصری چون درها و پنجره ها می شویم . عناصری که به سادگی نمی توان از مزیت های آنها در صنعت ساختمان گذشت .یک پنجره مناسب چه ویژگی هایی باید داشته باشد ؟آیا زیبایی ظاهری می تواند فاکتوری تمام و کمال در ایده آل بودن آن سازه باشد ؟بهتر است در ابتدا پنجره را تعریف و در ادامه نسبت به ویژگی هایی که این سازه باید داشته باد توضیح دهیم .پنجره : منفذ یا دهانه ای است شفاف که در داخل دیوار و یا در قرار می گیرد و اجازه ورود نور ، صدا و هوا را می دهد .
یک پنجره مناسب چه ویژگی هایی باید داشته باشد ؟

آیا زیبایی ظاهری می تواند فاکتوری تمام و کمال در ایده آل بودن آن سازه باشد ؟

بهتر است در ابتدا پنجره را تعریف و در ادامه نسبت به ویژگی هایی که این سازه باید داشته باد توضیح دهیم .

پنجره : منفذ یا دهانه ای است شفاف که در داخل دیوار و یا در قرار می گیرد و اجازه ورود نور ، صدا و هوا را می دهد .

همانطور که از این تعریف پیداست فاکتورهایی چون نور ، صدا و هوا می توانند علاوه بر زیبایی ظاهری پارامترهایی تاثیرگذار در کیفیت این سازه باشند .

در خصوص زیبایی ظاهری پنجره ها ، تنها ذکر این نکته کافی است که سازه های آلومینیومی با توجه به تنوع طیف و رنگی که می توان در مورد آنها لحاظ کرد امتیاز بالاتری نسبت به پنجره های UPVC دارند و اما در مورد عایق بودن این عناصر ساختمانی در برابر آلودگی های صوتی بهتر است بیشتر موضوع را بررسی نمائیم .

عایق بودن در برابر آلودگی صوتی : یکی دیگر از فاکتورهای مهم و تاثیرگذار در این خصوص عایق بودن نسبت به آلودگی منابع صوتی است که در محیط اطراف ما وجود دارد . حال برای تشریح موضوع به تعریف چند واژه می پردازیم .

صدا : صدا یا صوت ، انرژی است که از تحریک ذرات ماده بوجود می آید و این موج با عبور از مایعات و جامدات و هوا توسط گوش انسان شنیده می شود .

STC و OITC چیست ؟ (Outdoor indoor transmission class) Oitc واحدی است که برای نخستین بار در سال 1990 مطابق با ASTM , E1332 برای عناصر نمایی مانند درها ، پنجره ها که در معرض آلودگی های صوتی محیط خارج (فرکانس بین 4000-80 هرتز ) مانند صدای ناشی از take off هواپیما ، ترافیک شهری ، وسایل نقلیه و ... قرار دارند تعریف شد و (Sound transmission class) STC واحد دیگری است که در سال 1970 مطابق با ASTM , E413 برای عناصر داخلی ساختمان مانند دیوارها و پنچره ها و درها که در معرض صداهای محیط داخلی ساختمان قرار دارند (فرکانس بین 4000-125 هرتز) مانند مکالمات بین افراد ، صدای تلویزیون ، رادیو و ... لحاظ گردید .

 
       

این دو واحد در واقع میزان افت صدا را که توسط جسمی متوقف می شود نشان می دهند و سیر صعودی این دو واحد در سازه های مربوطه به معنای عایق بودن بیشتر آنها در برابر آلودگی های صوتی می باشد و این افزایش وابسته به پارامترهای تخصصی است که به عهده تولیدکنندگان و طراحان این صنعت می باشد .

برای رهایی از این آلودگی ها چه اقداماتی می توان انجام داد ؟

پاسخ استفاده از عناصر ساختمانی استاندارد با در نظر گرفتن منابع صوتی محیط اطراف می باشد تا بتوان میزان الودگی های صوتی را به حداقل میزان قابل قبول رساند .

به عنوان مثال یک پنجره مناسب برای فضای داخلی یک دفتر کار شلوغ با آلودگی صوتی در حدود 85db ، پنجره ای با عدد stc حدوداً 35 می باشد که به معنای کاهش 35db از میزان آلودگی 85 db میباشد و همانطور که اشاره شد که عدد stc عددی است که طراحان سازه و تولیدکنندگان این محصول می توانند متناسب با طراحی و تولید خود به آن دست یابند .

برای رسیدن به عددهای بالا در میزان stc و Otic باید به چه فاکتورهایی توجه نمود ؟

1- عایق بودن سازه (پنجره های آلومینیومی نرمال بریک upvc و ... )

2- آب بند بودن سازه ( موضوعی است که به طراحی و کیفیت ساخت سازه بر می گردد )

3- دوجداره و یا 3 جداره بودن پنجره ها (دقت در انتخاب ضخامت  شیشه ها و میزان فضای بین شیشه ها نکته ای مهم و تخصصی است)

4- استفاده از یک فریم ثابت در کنار یک پنجره (برای محیز هایی که آلودگی صوتی بالایی دارند مانند محیط اطراف فرودگاه می تواند موثر باشد .)

همانطور که از جدول زیر پیداست تغییرات STC به میزان 10db میتواند تاثیر قابل توجه ای در میزان بلندی صدا داشته باشد و حجم صدا را به دوبرابر یا نصف تغییر دهد . 
]]>
آشنایی با استاندارد ملی پروفیل های یو.پی.وی.سی در و پنجره 2013-02-25T07:16:47+01:00 2013-02-25T07:16:47+01:00 tag:http://glassamin.mihanblog.com/post/46 بهزاد ولدخان اشاره: پروفیل های پنی وینیل کلراید با مقاومت ضربه ای بالا (PVC-H) که در ساخت و ساز و تولید در و پنجره های یو.پی.وی.سی مورد استفاده قرار می گیرد، چگونه می تواند مورد تأیید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران واقع شود؟چه آزمون های فنی و تخصصی بر روی این پروفیل ها باید انجام شود تا سرانجام بتواند نشان استاندارد ملی ایران را دریافت کند؟ استاندارد شماره 6840 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به این پرسش ها پاسخ می دهد. هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی ها و روش های آزمون پروفیل های اکسترود
اشاره: پروفیل های پنی وینیل کلراید با مقاومت ضربه ای بالا (PVC-H) که در ساخت و ساز و تولید در و پنجره های یو.پی.وی.سی مورد استفاده قرار می گیرد، چگونه می تواند مورد تأیید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران واقع شود؟

چه آزمون های فنی و تخصصی بر روی این پروفیل ها باید انجام شود تا سرانجام بتواند نشان استاندارد ملی ایران را دریافت کند؟ استاندارد شماره 6840 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به این پرسش ها پاسخ می دهد. هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی ها و روش های آزمون پروفیل های اکسترود شده تهیه شده از پلی وینیل کلراید با مقاومت ضربه ای بالا، جهت تولید در و پنجره مورد استفاده در دیوارهای خارجی ساختمان است.

اما اساس آزمون های فنی بر پروفیل های یو.پی.وی.سی بر چه مبنایی استوار است؟ روش آزمون چگونه است؟ شرایط محیط آزمون باید چگونه باشد؟ چه الزاماتی باید رعایت شود و نتایج حاصل پروفیل های پلی وینیل کلراید با مقاومت ضربه ای بالا مورد استفاده ساخت و تولید در و پنجره های یو.پی.وی.سی ساختمان با این هدف صورت می گیرد که اولاً در برابر آتش سوزی احتمالی ساختمان در و پنجره ها مشتعل نشود، دوم اینکه در برابر نشست احتمالی بنا و یا زلزله های خفیف، پروفیل های مورد مصرف دچار شکست یا خمیدگی نشود و نهایت اینکه مصرف کننده نهایی بداند و مطمئن شود که کیفیت فنی و استانداردهای لازم در تولید پروفیل ها کاملاً زیر ذره بین کارشناسان موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران قرار گرفته است.

نگاه فنی

استاندارد شماره 6840 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به ارزیابی کیفیت پروفیل های پنی وینیل کلراید با مقاومت ضربه ای بالا (PVC-H) مورد استفاده در ساخت در و پنجره اختصاص دارد. توضیح ضروری اینکه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) را در اختیار دارد و بر اساس اعلام این موسسه تدوین استاندارد در رشته های مختلف توسط کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان موسسه، صاحب نظران مراکز و موسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط با موضوع صورت می گیرد.

نکته مهم تلاش می شود استانداردهای ملی، در جهت مطلوبیت ها و مصالح ملی و با توجه شرایط تولیدی، فنی و فن آوری حاصل از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل تولیدکنندگان، مصرف کنندگان، بازرگانان، مراکز علمی و تخصصی و نهادها و سازمان های دولتی باشد. به همین دلیل پیش نویس استانداردهای ملی هت نظرخواهی برای مراجع ذی نفع و اعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال و پس از دریافت نظرات و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب بعنوان استاندارد ملی (رسمی) چاپ و منتشر می شود.

اعضای کمیسیون فنی استاندارد فنی استاندارد پروفیل های پنی وینیل کلراید با مقاومت ضربه ای بالا (PVC-H) که در ساخت در و پنجره مورد استفاده قرار می گیرد، چه کسانی هستند؟ بر اساس اعلام رسمی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ریاست این کمیته با دکتر امیر کیومرثی دارای دکتری شیمی آلی و عضو هیأت علمی دانشگاه علمی کاربردی بوده و دکتر حمید گرمابی (دکتری پلیمر) از دانشگاه صنعتی امیر کبیر، دکتر ایرج امیری (دکتری پلیمر) از دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مهندس فرهاد هنربخش (لیسانس مهندسی طراحی ماشین آلات) از کارخانه پارس توسن، مهندس محمد هاشمی (فوق لیسانس مهندسی پلاستیک) از شرکت پی.وی.سی ایران، مهندس آرش صیادی (لیسانس مهندسی عمران) از شرکت پی.وی.سی ایران، محمدامین سپهری (فوق دیپلم عمران) از شرکت پی.وی.سی ایران، مهندس وحید جلالی پور (لیسانس مهندسی مکانیک جامدات) از شرکت فراپنجره صنعت، پیمان جمالی (لیسانس مترجمی زبان) از شرکت اورامان پنجره و سیده زهرا سلیم بهرامی (لیسانس شیمی کاربردی) از اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان مازندران عضو کمیسیون فنی یادشده هستند.

کلیاتی درباره استاندارد ملی 6840

در پیش گفتار استاندارد ملی شماره 6840 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران آمده است: استاندارد "پروفیل های پنی وینیل کلراید با مقاومت ضربه ای بالا (PVC-H) مورد مصرف در ساخت در و پنجره، ویزگی ها و روش آزمون" که پیش نویس آن توسط کمیسیون های مربوط تهیه و تدوین شده و در هفتاد و نهمین جلسه کمیته ملی استاندارد ساختمان و مصالح ساختمانی مورخ 31/01/82، مورد تأیید قرار گرفته است، به استناد بند 1 ماده 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی مصوب بهمن ماه 1371 بعنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود.

توضیح ضروری اینکه برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت های ملی ایران در مواقع لزوم تجدیدنظر خواهند شد و هرگونه پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیل این استانداردها ارائه شود، در هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواد گرفت. بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ملی ایران باید همواره از آخرین تجدیدنظر آنها استفاده کرد.

در تهیه و تدوین این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعه، در حد امکان بین این استاندارد و استاندارد ملی کشورهای صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شود. به همین دلیل منابع و مآخذی که برای تهیه این استاندارد به کار رفته به شرح زیر است:

1- DIM- 16830- 1991 part 1.High Impact Polyvinyl Chloride (PVC-HI) Window Profiles- Testing

2- DIN- 16830- 1991 part 2.White High Impact Polyvinyl Chloride (PVC-HI) Window

Profiles- Requirement

گام به گام با آزمون پروفیل های یو.پی.وی.سی

1- هدف و دامنه کابرد:

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی ها و روش های آزمون پروفیل های اکسترود شده تهیه شده از پلی وینیل کلراید با مقاومت ضربه ای بالا، جهت تولید در و پنجره های مورد استفاده در دیوارهای خارجی ساختمان است.

2- مراجع الزامی:

مدارک زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد به آنها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد محسوب می شود. در مورد مراجع دارای تاریخ چاپ و با تجدیدنظر، اصلاحیه ها و تجدیدنظرهای بعدی این مدارک موردنظر نیست. بنابراین بهتر است کاربران ذی نفع این استاندارد، امکان کاربرد آخرین اصلاحیه ها و تجدیدنظرهای مدارک الزامی زیر را مورد بررسی قرار دهند. در مورد مراجع بدون تاریخ چاپ و یا تجدیدنظر، آخرین چاپ و یا تجدیدنظر آن مدارک الزامی ارجاع داده شده موردنظر است. توضیح ضروری اینکه استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است:

· DIN 7748- Part 1 1989: Plastics, Moulding Materials, Unplasticized Polyvinyl Chloride (PVC-U) Moulding Materials, Preparation of Specimens and Determination of Their Properties March.

· DIN 7748- Part 2 1989: Plastics, Moulding Materials, Unplasticized (PVC-U) Moulding Materials, Preparation of Pieces and Determination of Properties.

· DIN 50014- 1982: Climates and Their Technical Application, Standard Atmospheres.

· DIN 53381- Part 1 1983: Stability of (PVC), Dehydro Chlorition Method Testing of Plastics and Elastomers, Determination of Thermal.

· DIN 53753- 1981: Impact Bending Testing of Thermoplastic Materials Using Test Pieces With Perforated or Double V-Notch.

· DIN 53386- 1982: Testing of Plastics and Elastomers, Exposure to Natural Weathering.

· DIN 53387- 1982: Artifical Weathering and Agein of Plastics and Elastomers by Exposure to Filtered Xenon Arc Radiation (Apr)

· ISO 306- 1987: Plastics Thermoplastic Material, Determination of Vicat Softening Temperature.

· DIN 6648- 1979- Mean of Packaging. Beer barrels, Single Walled of Metal, Dimensions Requirements.

· DIN 1279- 1997- Class Imbauwesen- Mehrscheiben- Isoliegene- Werkseigene Produktions Kontrollle and Aditpruefumgen, Deutsch Fassung PR EN- 1279

· DIN 54001- 1997- Colour Fastness of Textiles, Design and use of Thegrey Scale for a Ssessing Colour Change.

3- اصطلاحات و تعریفات:

در این استاندارد اصطلاحات و یا واژه ها با تعاریف زیر بکار می رود:

3-1) پروفیل: طولی از ماده اکسترود شده با برش عرضی مشخص

3-2) پروفیل اصلی: پروفیلی که وظیفه اصلی تحمل بار (وزن) را در ساختار پنجره ها و درها بعهده دارد.

3-3) پروفیل ثانویه: پروفیلی که وظیفه اصلی تحمل بار (وزن) را در ساختار پنجره ها و درها بعهده ندارد.

3-4) سطح قابل رویت: سطح وجهی که رو به منظره باشد وقتی که پنجره یا در بسته است.

3-5) مواد قالب ریزی شده: مواد قالب ریزی شده برای تهیه پروفیل ها باید حداقل دارای مشخصات و خواص مواد تعریف شده در استاندارد DIN 7748- Part 1 باشند.

یادآوری می شود که استفاده از مواد قالب ریزی شده با ترکیب نامشخص و یا مرجوعی ممنوع است، ولی استفاده از مواد دوباره فرایند شده تهیه شده با همان فرمول مدنظر که ناشی از تولید پروفیل بوده است، مجاز خواهد بود به این شرط که روی کیفیت پروفیل تولیدی اثر منفی نداشته باشد. همچنین تعیین خواص مشخصه قالب ریزی می باید مطابق استاندارد DIN 6648- Part 2 انجام شود.

1- ویژگی ها:

پروفیل با درنظر گرفتن قابلیت ماشین کاری و پایداری تحت شرایط استفاده باید دارای خواص و مشخصات تعیین شده در ذیل باشد.

4-1) شکل ظاهری: پروفیل باید دارای رنگ یکنواخت بوده و عاری از هرگونه جسم خارجی، ترک، حفره، سوراخ و دیگر عیوب باشد. عیوب کوچک موجود روی سطح پروفیل که طی فرایند تولید ایجاد می شوند، در صورتیکه روی عملکرد و ظاهر پروفیل تأثیر منفی نداشته باشد قابل صرف نظر می باشد. (روش آزمون طبق بند 6-1)

4-2) ابعاد و جرم:

4-2-1) ابعاد بیرونی (خارجی) و ابعاد رسمی (عملی): حداکثر انحراف مجاز پهنای بیرونی (عرض) پروفیل 5/0 میلیمتر و ارتفاع (عمق) پروفیل و ابعاد رسمی (مثل شیارهای آب بندی، زهوارهای شیشه و شیارهای نصب یراق) 3/0 میلیمتر از مقدار اسمی تعیین شده است و همچنین ضخامت دیواره (S) پروفیل های اصلی در دیواره خارجی نباید کمتر از 8/2 میلیمتر باشد. (روش آزمون طبق بند 6-2)

4-2-2) صاف بودن: پروفیل باید صاف و قائم باشد و در هنگام انبارداری پروفیل ها باید دقت کافی صورت گیرد تا تغییر شکل ندهد. محور طولی پروفیل وقتی که در امتداد لبه های بیرونی قرار می گیرد نباید از حالت صاف، بیش از 1 میلیمتر بر متر انحراف داشته باشد. (روش آزمون طبق بند 6-3)

4-2-3) جرم واحد طول: جرم واحد طول پروفیل ها نباید بیش از 5 درصد از مقادیر اسمی مشخص شده توسط سازنده پروفیل کمتر باشد. (روش آزمون طبق بند 6-4)

4-3) دانسیته: دانسیته پروفیل نباید بیش از 3 درصد گرم بر سانتیمتر مکعب از مقدار اسمی مشخص شده توسط سازنده، اختلاف داشته باشد. (روش آزمون طبق بند 6-5)

4-4) دمای نرمی ویکات: دمای نرمی ویکات ... (VST) نباید بیش از 2± درجه سیلسیوس از مقدار اسمی ارائه شده توسط سازنده پروفیل انحراف داشته باشد. (روش آزمونی طبق استاندارد ISO 306)

4-5) پایداری حرارتی: زمان پایداری حرارتی (TST)، نباید بیش از 15 درصد ± از مقدار اسمی ادعا شده توسط سازنده پروفیل انحراف داشته باشد. (روش آزمون طبق بند 6-6)

4-6) استحکام ضربه ای در شکاف V شکل: متوسط حسابی استحکام ضربه ای دو شکاف V شکل (av)، برای شعاع شکاف برابر 1/0 میلیمتر نباید کمتر از 40 کیلوژول بر مترمربع باشد. (روش آزمون طبق بند    6-7)

4-7) استحکام ضربه ای در دمای پایین: حداکثر 10 درصد قطعات پروفیل اصلی که طبق بند 6-8 مورد آزمون قرار می گیرد، مجاز به شکسته شدن خواهد بود.

4-8) برگشت حرارتی: برای پروفیل های اصلی، تغییر نسبی طول (4100)، بعد از قرار گرفتن در معرض حرارت نباید بیش از 2 درصد برای هر قطعه آزمونه باشد، اختلاف بین تغییرات نسبی طول بر روی هر وجه قابل رویت پروفیل اصلی نباید بیش از 4/0 درصد باشد. (روش آزمون طبق بند 6-9)

4-9) رفتار آزمونه بعد از قرار گرفتن در معرض حرارت: آزمونه بعد از قرار گرفتن در معرض حرارت (طبق بند 6-10) نبایستی هیچگونه تاول، ترک یا لایه لایه شدن بعد از سرد شدن تا دمای محیط مشاهده شود.

4-10) مقاومت در مقابل شرایط جوی مصنوعی: آزمونه در مقابل شرایط جوی (مطابق بند 11-6)  نبایستی هیچگونه تغییر رنگ، بیش از 3 درجه مقیاس خاکستری داشته باشد. (روش آزمون طبق استاندارد DIN 54001). همچنین در آزمونه نباید تاول، ترک یا هرگونه آسیب مهم در ظاهر پروفیل وجود داشته باشد.

4-11) استحکام در مقابل شرایط جوی: متوسط حسابی استحکام ضربه ای دو شکاف V شکل، av، نباید کمتر از 28 کیلوژول بر مترمربع باشد. (روش آزمون طبق بند 11-6)

4-12) ارزیابی اتصالات جوش شده

4-12-1) فاکتور جوش کوتاه مدت: مقدار قابل قبول محاسبه شده برای فاکتور جوش، Fz، برابر 8/0 است.

4-12-2) قابلیت جوش پذیری: حداکثر نیرو، تابع شکل هندسی پروفیل، نصب و تنظیم آن است مقدار نیرو نباید کمتر از مقدار حدی نیرو در نقطه شکست، Fsoll، محاسبه شده بر اساس معادله باشد.

w) مدول مقطع پروفیل در جهت بارگذاری (گوشه داخلی)

s) تنش در نقطه شکست

a) فاصله بین محورهای چرخش، در اینجا (2± 400) = mm a

e) فاصله محور بحرانی از محور خنثی

بعنوان مثال، حداقل نیرو در منحنی مدول مقطع e40mm , Fsoll = F

w)) در شکل زیر نشان داده است. با این توضیح که تنش در نقطه شکست نباید کمتر از 35 نیوتن بر میلیمتر باشد. (روش آزمون طبق بند 6-12)

حداقل نیرو در منحنی مدول مقطع:

2- شرایط محیط آزمون:

به جز موارد خاص، آزمون ها باید در دمای محیط (28- 18 درجه سانتیگراد) و حداقل 16 ساعت بعد از تولید پروفیل انجام شود. این آزمون ها در شرایط استاندارد (مطابق استاندارد DIN 50014 – 50/23- 2) انجام می شود.

3- روش آزمون:

6-1) شکل ظاهری: ظاهر پروفیل باید توسط بررسی سطوح مناسب به نوار پشت، بدون استفاده از ابزار نوری کنترل شود.

6-2) ابعاد و جرم: ابعاد بیرونی و ابعاد رسمی (عملی) برش عرضی پروفیل و ضخامت دیواره آن، باید به کمک ابزار اندازه گیری مناسب (1) تعیین شود دقت این ابزار باید در حد 1/0 میلیمتر باشد.

6-3) صاف بودن: انحراف از حالت صافی محور طولی پروفیل به وسیله قرار دادن یک قطعه 1± 1000 میلیمتری پروفیل روی یک صفحه مبنا (مثل سطح صاف) تعیین می شود و در نقاطی که پروفیل دارای ناصافی است فاصله بین لبه پروفیل و صفحه مبنا باید به وسیله ابزار مناسب (کولیس) تعیین شود.

6-4) جرم واحد طول: برای تعیین جرم واحد طول، طول یک قطعه پروفیل با طول تقریبی 300- 200 میلیمتر باید با دقت 1 میلیمتر تعیین شود و سپس جرم آن با دقت 1 گرم محاسبه شود. البته جرم واحد طول پروفیل باید با دقت 10 گرم بر متر بیان شود.

6-5) دانسیته: حداقل سه قطعه آزمونه از یک طرف (وجه) قابل رویت پروفیل برای تعیین دانسیته انتخاب می شوند.

6-5-1) اساس روش: به طور کلی دانسیته حاصل تقسیم جرم بر حجم جسم می باشد. در این روش با استفاده از غوطه وری جسم در مایع آزمون، دانسیته تعیین می شود.

یادآوری می شود آزمونه می تواند هم از محصولات نیمه ساخته و هم محصولات نهایی اخذ شود. باید توجه کرد در اثر تنش های ناشی از برش نمونه، هیچگونه تغییری در دانسیته محصول رخ ندهد. همچنین سطوح آزمونه باید صاف و عاری از حفره باشد، به طوریکه در هنگام غوطه وری در مایع آزمون، حباب هوا نتواند وارد آن شود.

6-5-2) مایع آزمون: مایع مورد استفاده در آزمون تعیین دانسیته نباید سبب متورم شدن آزمونه یا حل شدن کامل یا جزئی آن شود.

6-5-3) وسایل لازم

6-5-3-1) ترازو با دقت 0001/0 گرم

6-5-3-2) هیدرومتر با درجه بندی 0005/0 گرم بر سانتیمتر مکعب (مطابق استاندارد DIN 1279)

6-5-4) روش آزمون

ابتدا آزمونه را در هوا وزن کرده (1m) و سپس توسط یک سیم نازک (حداکثر قطر 125/0 میلیمتر) در مایع آزمون غوطه ور شده و مجدداً دوباره توزین شود. دقت کنید هیچگونه حباب هوا به آزمونه نچسبیده باشد. دانسیته مایع آزمون، Pf، را توسط هیدرومتر تعیین کنید و این کار را قبل از هر آزمون تکرار کنید. یادآوری می شود که اگر آزمونه دارای دانسیته کمتر از مایع آزمون است، یک وزنه فروبرنده مثل وزن سپری به آزمونه متصل کنید تا در مایع غوطه ور شود و هردو را با هم وزن کنید. جرم این وزنه را در هردو حالت توزین (نمونه در هوا و مایع) از جرم های m2 و m1 کم کنید.

6-5-5) توزین دانسیته (P) بر حسب گرم بر میلیمتر مکعب به صورت زیر محاسبه می شود که:

M1) جرم آزمونه وزن شده در هوا بر حسب گرم

M2) جرم نمونه وزن شده در مایع

PF) دانسیته مایع آزمون بر حسب گرم بر سانتیمتر مکعب

تکرارپذیری) 002/0 گرم بر سانتیمتر مکعب

تجدیدپذیری) 004/0 گرم بر سانتیمتر مکعب

6-6) پایداری حرارتی:

پایدرای حرارتی موارد مورد استفاده برای پروفیل ها باید مطابق استاندارد DIN 53381- Part 1 به وسیله روش B (هدایت) بعنوان زمان پایداری، Tst و یا به کمک روش C اندازه گیری (PH) تعیین می شود. آزمونه باید از ضخامت کل دیواره پروفیل که بعد از نصب در معرض شرایط جوی قرار دارد، انتخاب شود و آزمون در دمای 200 درجه سیلسیوس با نیتروژن بعنوان گاز حامل انجام گیرد.

6-7) استحکام ضربه ای دو شکاف V شکل

استحکام ضربه ای دو شکاف V شکل، av، برای شعاع 1/0 میلیمتر باید در دمای 2±23 درجه سیلسیوس طبق استاندارد DIN 53753 برای حداقل 10 قطعه تعیین شود. قطعه باید دارای ابعاد ضخامت دیواره *6*50، ماشین کاری شده در جهت محوری از وجه قابل رویت پروفیل اصلی باشد به نحویکه پاندول باید به سطح داخلی قطعه پروفیل ضربه وارد کند.

6-8) استحکام ضربه ای در دمای پایین

6-8-1) شرایط آزمون: این آزمون در دمای (1±10) – درجه سیلسیوس برای حداقل 10 آزمونه پروفیل اصلی (بدون تقویت) انجام می شود که طول هر آزمونه باید 5±300 میلیمتر باشد.

6-8-2) آماده سازی آزمونه: قبل از آزمون، آزمونه ها باید برای حداقل یک ساعت در محدوده دمای (12-) و (10-) درجه سیلسیوس قرار گیرند و آزمون نباید بیش از 10 ثانیه پس از خارج کردن نمونه انجام شود.

6-8-3) وسایل لازم

6-8-3-1) فریزر با دمای کنترل شده با فن سیرکولاسیون

6-8-3-2) دستگاه آزمون مطابق شکل شماره 3 با رعایت موارد زیر:

دستگاه باید شامل یک پایه فولادی برای نگه داشتن آزمونه و یک وزنه افتادنی 5±1000 گرمی همراه با نگهدارنده و مکانیسم رهاسازی آن باشد. پایه فولادی باید روی صفحه مبنای محکم قرار گیرد. وزنه افتادنی به وسیله یک لوله باید هدایت شود به طوریکه بطور عمودی با حداقل سطح تماس به نقطه وسط بین دو یاتاقان ضربه وارد کند (بارواداری 20± میلیمتر) بعنوان تابعی از ارتفاع قطعه پروفیل تحت آزمون، وسیله نگهدارنده وزنه باید طوری تنظیم شود که ارتفاع آزادی با ارتفاع 10±100 میلیمتر را برای وزنه فرهام کند بطوریکه مکانیسم رهاسازی آن، هیچگونه گشتاور را اضافه نکند.

6-8-4) روش آزمون

6-8-4-1) آزمونه را برای مدت حداقل یک ساعت در فریزر با محدوده دمای (12-) – (10-) درجه سیلسیوس قرار دهید.

6-8-4-2) آزمونه را از فریزر خارج کنید. آزمون باید بر روی هر قطعه پروفیل در محدوده زمانی 10 ثانیه پس از خارج سازی از داخل فریزر انجام شود.

6-8-4-3) آزمونه را به طور افقی روی پایه های دستگاه قرار دهید. می بایست یکی از سطوح قابل رویت رو به بالا باشد بطوریکه وزنه افتادنی به نقطه مرکزی (هم از نظر طولی و هم از نظر عرضی) پروفیل، ضربه وارد کنید. آزمون را برای تمام قطعات پروفیل، تکرار کنید. اگر شکل هندسی پروفیل در اثر ضربه وارده منجر به کج شدن آن از یک سمت می شود باید برای جلوگیری از این امر آن را روی دو پایه نگه داشت. همچنین باید از وارد کردن بیش از یکبار ضربه به پروفیل ممانعت کرد.

6-9) برگشت حرارتی

6-9-1) اساس روش: یک آزمونه با طول مشخص از پروفیل در (گرمخانه) با دمای 100 درجه سیلسیوس برای مدت یک ساعت قرار داده و طول مشخصی از پروفیل که علامت گذاری شده است تحت شرایط تعریف شده قبل و بعد از حرارت دادن در آون، اندازه گیری می شود برگشت حرارتی بعنوان درصد تغییر در طول نهایی نسبت به طول اولیه محاسبه می شود. برای پروفیل اصلی، برگشت حرارتی دیفرانسیلی بعنوان اختلاف بین برگشت حرارتی دو سطح قابل رویت مخالف هم در هر نقطه آزمونه محاسبه می شود.

6-9-2) آزمونه: آزمونه باید دارای حداقل طول 250 میلیمتر باشد. برای این آزمون، سه آزمونه مشابه هم لازم است.

6-9-3) شرایط تثبیت: آزمونه را حداقل برای یک ساعت در دمای اتاق قرار دهید. در موارد مشکوک آزمونه باید در دمای 2±23 درجه سیلسیوس نگهداری شود.

6-9-4) وسایل لازم

6-9-4-1) گرمخانه با کنترل دمایی سیستم گردش هوا (مجهز به ترموستات با توانایی نگهداری دما در 2±100 درجه سیلسیوس).

6-9-4-2) دماسنج با دقت 5/0 درجه سیلسیوس

6-9-4-3) صفحه شیشه ای مقاوم در برابر حرارت

6-9-4-4) صفحه فولادی ضد زنگ

یادآوری – هر دو صفحه فوق اندوده به پودر تالک شود.

6-9-4-5) ابزار اندازه گیری با دقت 1/0 میلیمتر (کولیس)

6-9-5) روش آزمون

6-9-5-1) روی هر آزمونه دو علامت بگذارید که عمود بر محور پروفیل بوده و 200 میلیمتر از هم فاصله دارند. بطوریکه یکی از آنها تقریباً 25 میلیمتر از یک سمت آزمونه فاصله داشته باشد. بر روی پروفیل اصلی، از دو سطح قابل رویت یک جفت علامت گذاشته شود. بر روی پروفیل ثانویه، تنها یک جفت  علامت کافی است.

6-9-5-2) در دمای اتاق، فاصله بین هردو علامت را با دقت 1/0 میلیمتر با ابزار مناسب اندازه بگیرید.

6-9-5-3) گرمخانه را روی دمای 100 درجه سانتیگراد تنظیم کنید.

6-9-5-4) وقتی گرمخانه به دمای 100 درجه سیلسیوس رسید آزمون ها را به طور افقی در داخل آون روی صفحات فولادی یا شیشه ای که پودر تالک بر روی آنها پاشیده شده است قرار دهید.

6-9-5-5) آزمونه را برای مدت 3±60 دقیقه بعد از رسیدن به دمای 100 درجه سیلسیوس در گرمخانه نگهدارید.

6-9-5-6) آزمونه را به همراه صفحه شیشه ای یا فولادی از گرمخانه خارج کنید و اجازه دهید در دمای اتاق خنک شود.

6-9-5-7) فاصله دو علامت را مشابه حالت قبل اندازه بگیرید.

یادآوری- در موارد مشکوک، سرد کردن پروفیل و اندازه گیری فاصله بین دو علامت، باید در دمای 2±23 درجه سیلسیوس انجام شود.

6-9-6) بیان نتایج:

L0) فاصله بین دو علامت قبل از حرارت دادن در آون بر حسب میلیمتر

L1) فاصله بین دو علامت بعد از حرارت دادن در آون بر حسب میلیمتر

یادآوری می شود برای پروفیل اصلی مقدار برگشت حرارتی، R، را برای هر سطح قابل رویت آزمونه در نظر بگیرید و اختلاف بین Rهای دو سطح قابل رویت مخالف هم در هر آزمونه را بعنوان برگشت حرارتی دیفرانسیلی، R در نظر بگیرید.

6-10) رفتار بعد از قرارگیری در معرض حرارت

6-10-1) اساس روش: یک آزمونه با طول مشخص از پروفیل در یک گرمخانه یا حمام مایع در دمای 150 درجه سیلسیوس برای مدت 30 دقیقه قرار داده می شود و سپس سطوح داخلی، خارجی و برش عرضی آن از نظر وجود یا عدم وجود هرگونه عیب ناشی از حرارت به صورت چشمی مورد بازرسی قرار می گیرد.

6-10-2) وسایل لازم

6-10-2-1) گرمخانه تهویه دار با کنترل دمایی همراه با سیستم گردش هوا مجهز به ترموستات و توانایی نگهداری دما در (3±150 درجه سانتیگراد).

6-10-2-2) حمام مایع

یادآوری می شود مایع مورد استفاده در حمام، گلیسیرین یا یک هیدروکربن عاری از آروماتیک و هرگونه ماده ای بتواند خواص PVC را تغییر دهد.

6-10-2-3) دماسنج با دقت 5/0 درجه سیلسیوس

6-10-3) آزمونه: آزمونه جهت آزمون در گرمخانه باید دارای حداقل طول 5±220 میلیمتر و در حمام مایع باید دارای حداقل طول 5±300 میلیمتر باشد.

6-10-3-1) روش آزمون: دمای گرمخانه را روی 150 درجه سیلسیوس تنظیم کرده بعد از رسیدن به دمای مذکور آزمونه را به طور افقی در آون قرار دهید (استفاده از صفحه شیشه ای پوشیده با پودر تالک که آزمونه روی آن قرار گیرد معمول است) سپس آزمونه را برای مدت 3±30 دقیقه در آون نگهدارید. آزمونه را از آون خارج کرده اجازه دهید در دمای اتاق سرد شود دقت کنید به آزمونه هیچگونه آسیبی وارد نشود. سپس آن را مورد ارزیابی چشمی قرار دهید.

6-10-3-2) روش حمام مایع: دمای حمام مایع را روی 150 درجه سیلسیوس تنظیم کرده آزمونه را به طور عمودی در حمام مایع قرار دهید به طوریکه قسمت بالایی آن حداکثر به اندازه 100 میلیمتر بیرون از مایع باشد و آزمونه باید به گونه ای آویزان شود که با کف یا دیواره های حمام مایع تماس پیدا نکند.

آزمونه را به مدت 3±30 دقیقه در حمام مایع نگهدارید. سپس آزمونه را از حمام مایع خارج کرده و اجازه دهید در دمای اتاق سرد شود. سپس آن را مورد ارزیابی چشمی قرار دهید.

6-10-4) بیان نتایج: هرگونه ترک، تاول و لایه شدن در پروفیل، ماهیت و محل آن بعنوان نتایج آزمون گزارش شود.

6-11) مقاومت در مقابل شرایط جوی مصنوعی

برای انجام این آزمون به حداقل 20 قطعه آزمونه که از سطح پروفیل اصلی بریده می شود نیاز می باشد. هر آزمونه دارای (1mm±50) طول، mm(2/0±6) پهنا و به ضخامت جهت محوری پروفیل،                (طبق بند 4-2-1) می باشد: در هر آزمونه، یک بریدگی –V شکل دولبه با شعاع شکاف برابر (0/1 mm) باید ایجاد شود. وجهی از آزمونه باید در دمای محیط در شرایط تاریک و وجه دیگر آن در شرایط جوی داخل دستگاه قرار گیرند. آزمونه باید طوری قرار گیرند که سطح خارجی آزمونه در معرض محیط و جو مورد نظر قرار بگیرد. برای شرایط جوی مصنوعی، شرایط آزمونه مطابق با استاندارد DIN 53387 می باشد. جهت تکمیل آزمون شرایط جوی، تست استحکام ضربه ای شکاف –V شکل باید بر طبق استاندارد DIN 53753 انجام شود. نقطه ای که ضربه وارد شود باید در وجهی از آزمونه باشد که در معرض شرایط جوی قرار نگرفته است.

6-12) ارزیابی اتصالات جوش

6-12-1) قابلیت جوش پذیری: برای این آزمون انتهای دو قطعه پروفیل تحت زاویه 45 درجه توسط ابزار حرارتی به هم جوش داده می شوند برآمدگی ناشی از جوش نباید از بین برود. پایه های کنج آزمون باید تحت زاویه (1±45) درجه بریده شوند بطوریکه محور خنثی (تقریباً وسط پروفیل) بالای محور چرخش حامل پایه قرار گیرد. توضیح ضروری اینکه طول پایه های روی سطوح داخلی، L1، از تفاضل طول ها روی محور خنثی (283mm=Ln) و دو برابر فاصله سطوح داخلی پروفیل از محور خنثی حاصل می شود. بعنوان مثال:

2-283=L1 در حالیکه پروفیل ها دارای دامنه های خارجی غیر متقارن می باشند، شیب باید به گونه ای تنظیم شود که شکل و فرم برش مقطع پروفیل در رأس کنج آزمون، قرار بگیرد (کاملاً بوسیله درزگیر محکم شود) تا بارگذاری یکنواختی روی پروفیل حاصل شود.

در دستگاه آزمون مجهز به حامل های پایه متحرک برای کنج آزمون که می توانند حول محور اریب گردش کنند حداقل 3 آزمونه باید تحت آزمون فشار قرار گیرد. این کار می بایست توسط بارگذاری آنها در دمای محیط (28- 18 درجه سیلسیوس) با نیروی ملایم و یکنواخت با شدت (5±50 میلیمتر بر دقیقه) انجام شود تا زمانیکه کنج آزمون شکسته شود. حداکثر نیروی به کار رفته اندازه گیری می شود. ارزیابی اتصالات جوش:

6-12-2) تعیین تنش در نقطه شکست: از ماکزیمم نیروی اندازه گیری شده در مرحله قبل، موارد زیر محاسبه می شود.

که:

F) ماکزیمم نیرو

I) گشتاور دوم مساحت

w) مدول مقطع پروفیل در جهت بارگذاری (گوشه داخلی)

s) تنش در نقطه شکست

a) فاصله بین محورهای چرخش، در اینجا (2±400) mm=a

h) بازوی اهرم

e) فاصله محور بحرانی از محور خنثی بر حسب میلیمتر

Ln) طول در امتداد محور خنثی در اینجا: 283mm=Ln

Li) طول داخلی پایه ها، در اینجا: 2e(mm-283)=Li

تعیین تنش در نقطه شکست

منبع: پایگاه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

توضیح ضروری پنجره ایرانیان: انتشار این استاندارد ملی با هدف آگاهی فعالان صنعت در و پنجره یو.پی.وی.سی صورت می پذیرد و ضرورت دارد برای استناد به مفاد این استاندارد حتماً با موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران هماهنگ شود چه بسا برخی از مفاد این استاندارد تغییر کرده باشند یا در نتیجه خطای سهوی تحریریه پنجره ایرانیان، برخی فرمول ها و مفاهیم تخصصی دچار نقصان شده باشد.

]]>
مقالات دوجداره 2013-02-25T06:58:14+01:00 2013-02-25T06:58:14+01:00 tag:http://glassamin.mihanblog.com/post/45 بهزاد ولدخان  این روزها سرد شدن هوا و بهای بالای قیمت انرژی های حرارتی از یک سو و از سویی دیگر وجود طیف وسیعی از آلودگی های صوتی در شهرهای بزرگ شرایط را برای ارائه راه حل هایی که بتواند آپارتمان نشین ها را در حل این مسائل کمک نماید راهنمایی می کند. از اینرو در این مقاله سعی داریم تا با نگاهی به راه حل استفاده از پنجره های دوجداره برای مقابله با سرما و نیز آلودگی صوتی بپردازیم. مقدمه:امروزه کارشناسان انرژی به این نتیجه رسیده اند که 40 درصد اتلاف انرژی ساختمان ها از طریق پنجره ها  می باشد. یکی  
مقدمه:
امروزه کارشناسان انرژی به این نتیجه رسیده اند که 40 درصد اتلاف انرژی ساختمان ها از طریق پنجره ها  می باشد. یکی از مهمترین راه های جلوگیری از این اتلاف انرژی استفاده از درب و پنجره دوجداره با شیشه های دوجداره می باشد، به طوری كه در حال حاضر 70 درصد ساختمان های قاره اروپا از این نوع درب و پنجره دوجداره بهره می برند.
عموما پنجره های دوجداره، با عنوان فنی UPVC(Unplasticised Poly Vinyl Chloride) شناخته می شوند هرچند که در کشور ما واژه پنجره دوجداره به پنجره هایی که قاب آن از جنس های فلزی بوده و شیشه آن دوجداره می باشد نیز گفته می شود. این ماده یك نوع ترموپلاست مدرن متشكل از مشتقات اصلی نفت خام و نمك طعام است. علاوه بر این نوع پنجره دوجداره، امروزه پنجره های دیگری نیز با عنوان پنجره های چوبی، آلومینیومی و آهنی دوجداره نیز به خریداران پیشنهاد می گردد ک بعضا در کنار قیمت مناسب تر، برخی از ویژگی های اصلی پنجره های دوجداره را دارا نمی باشند. لذا در این مقاله ضمن مقایسه انواع این پنجره های موجود در بازار، به شناخت پنجره های اصلی دوجداره (UPVC) می پردازیم.
 
مقایسه درب و پنجره های چوبی، آلومینیمی و UPVC

    پنجره های چوبی: چوب سرما و گرما را عبور نمی دهد. اما چوب خاصیت شكنندگی و سوراخ شدن دارد. بنابراین در طول زمان به خصوص در قسمت های خارجی ترك خورده و می شكند.

    پنجره های آلومینیمی: پنجره های آلومینیمی دارای عمر بیشتری نسبت به چوب بوده و همچنین سبكتر و نازكتر است. حمل و نصب ساده تری نیز دارد. هرچند می توان این شیشه این پنجره ها را دوجداره ساخت، اما از آنجا که بدنه قاب این نوع پنجره ها عایق نبوده و در نتیجه گرما را هدر داده، سرما را به داخل راه داده و عرق می كند، عملا خواص کامل پنجره های دوجداره را ندارند. آلومینیم یك فلز بوده و در مقابل خوردگی و زنگ زدگی آسیب پذیر است و به مرور زمان آسیب پذیرتر می شود. تورفتگی و خراش خوردگی آلومینیم قابل تعمیر نبوده و باید كلاً تعویض گردد. گوشه های درب ها و پنجره های آلومینیمی به صورت مكانیكی به یكدیگر متصل می شوند كه باعث آسیب پذیری آن در برابر تغییر شكل خواهد بود.
    پنجره های آهنی: پنجره های آهنی نیز به صورتدوجداره قابل ساخت می باشند. حسن آنها قیمت مناسب تر ، قابل ترمیم بودن (مثلا در صورت شکستگی لولاها) و رنگ پذیری ناسب می باشد. اما همان مشکلات عایقی پنجره های آلومینیومی را داراست. به علاوه درزگیری آن نیز معمولا به درستی قابل انجام نبوده و در هنگام بارندگی باعث نفوذ آب از اطراف به داخل پنجره می شود. زنگ زدگی به مرور زمان از دیگر مشکلات این نوع پنجره ها می باشد.

    پنجره های دوجداره  : پنجره های UPVC از ماده سخت و محكم UPVC ساخته شده است. شكل چند محفظه ای آن باعث می شود در مقابل هدر رفتن گرما و سرما و تعریق مقاوم باشد. پنجره  UPVC زمانیكه در برابر گرما و سرمای خیلی زیاد قرار می گیرد تغییر شكل نمی دهد. هسته فلزی آن تضمین می كند كه UPVC فرم و پایداری خود را حفظ می كند. گوشه های درب ها و پنجره های UPVC به صورت مكانیكی بهم متصل نمی شوند بلكه به یكدیگر جوش داده می شوند كه باعث می گردد درب یا پنجره به صورت یك قالب بهم پیوسته و یك تكه باشد  در صورتی که این نوع پنجره ها توسط سازندگان معتبر ساخته نشود، . با گذشت زمان اندکی از نصب آن دچار تغییر حالت شده و فرم عایقبندی آن از بین می رود به علاوه آنکه از نظر ظاهری نیز دچار کهنگی می شود.

شیشه دوجداره چیست؟
استفاده از شیشه های دو جداره به دلیل حفظ انرژی حرارتی - برودتی و کاهش آلودگی صوتی در پنجره ساختمان بیمارستان ها ، کتابخانه ها ، موزه ها ، و ساختمانهای حاشیه خیابان های پر تردد کار برد وسیع دارند . اخیرا برای ایمنی وآسایش بیشتر پنجره وسایل نقلیه عمومی مانند واگن های قطار و اتوبوس های بین شهری نیز با شیشه های دو جداره تجهیز شده اند . میانگین سر و صدا در شهرهای بزرگ در حدود 65 تا 70 دسیبل است . این در حالی است که شدت صوت مجاز برای بیمارستان ها و محیط هایی از این قبیل حداکثر 39 دسیبل است . شیشه های دو جداره می توانند شدت صوت را حدود 50 دسیبل کاهش دهند . و آن را به مرز 20 تا 30 دسیبل برسانند . علاوه بر این شیشه های دو جداره انتقال گرما را به شیوه های گوناگون و با رعایت نمودن اصول مهندسی تا حد زیادی کاهش می دهند. لایه های هوای خشک که خود عایق طبیعی محسوب می شوند بین دو جداره شیشه محبوس می شود  که قابل مقایسه با یک پوشش فایبر گلاس است .
 
ساختار پنجره دوجداره:
اساس پنجره دوجداره، شیشه دوجداره آن می باشد. سیستم شیشه دو جداره شامل دو یا چند لایه شیشه که به طور موازی در فواصل مساوی از یکدیگر قرار گرفته اند و توسط اسپیسر در دور تادور آن ، از هم جدا شده اند. فضای بین شیشه ها را می توان با هوا یا گاز آرگون (عایق حرارتی) وهمچنین گازSF6  (عایق صوتی)  و یا ترکیبی از هردو با فشاری تقریبا معادل فشار هوا پر نمود. در شیشه های دو جداره غالباً از اسپیسرهای آلومینیمی استفاده می شود که درون اسپیسر را با ماده رطوبت گیر (سیلیکا ژل) پر می کنند که این ماده سبب جذب رطوبت هوای مابین دو شیشه می گردد و توسط مواد درزگیر مناسب ، کاملاً آب بندی شده است.
 
 
مراحل ساخت پنجره دوجداره:

    برش اتوماتیک شیشه: برش شیشه ها توسط دستگاه تما م اتوماتیک cnc انجام میگردد و قابل برنامه ریزی بودن این دستگاه امکان برش شیشه به اشکال مختلف رافراهم می سازد.
      خم کاری قاب های آلومنیومی (spacer ): قابهای آلومنیومی مورد مصرف در فرایند تولید شیشه های دو جداره ، با تنوع رنگ فراوان از آلیاژ مخصوصی ساخته شده که به راحتی قابل خم شدن است .این توانایی کمک می کند تا قاب به کار رفته در بین دو شیشه کاملا یکپارچه بوده و از مصرف گوشه های پلاستیکی اجتناب شود . کلیه مراحل ساخت این قابها با توجه به ابعاد شیشه و به صورت کاملا اتوماتیک انجام می شود و انتخاب ضخامت این قابها با توجه به ملاحظات فنی صورت می گیرد.
    تزریق مواد رطوبت گیر : تزریق این مواد با توجه به خصوصیات ذیل انجام می شود:
    الف : میزان تزریق مواد توسط دستگاه اندازه گیری می شود .
    ب : تزریق (desicant) د ر شرایط بسته و تخلیه شده از هوا صورت می گیرد تا قابلیت جذب رطوبت هوای بین دو جداره شیشه برای این ماده باقی بماند و این موادقبل از استفاده اشباع نشود.
    شستشوی شیشه: شستشوی شیشه در داخل دستگاه و با استفاده از مواد شوینده خاص و آب مقطر انجام شده و هر گونه اثری از چربی ، از سطح شیشه برداشته می شود.
    خشک کردن شیشه : شیشه در داخل ماشین خشک کن ، خشک میشود تا هیچ گونه لکه ای بر سطح شیشه باقی نماند.
    سیستم نصب قاب آلومنیومی: مرحله شستشوی شیشه توسط اپراتور انجام شده و سپس شیشه وارد پرس می شود تا دو لایه شیشه بر روی قاب آلومنیومی پرس شود.
    برداشت پوشش (coating) از روی شیشه های رفلکس
    در شیشه های رفلکس ، که به لحاظ زیبائی و خواص نوری ویژه میزان مصرف گسترده ای نسبت به سایر شیشه ها دارد ، چسبندگی مواد درزگیر به سطحی از شیشه که پوشش آینه ای (coating) دارد ، بسیار پایین است و در کوتاه مدت این چسبندگی کاملا از بین خواهد رفت . در محل درزگیری ( اتصال قاب آلومنیومی به شیشه ) ،(coating) روی شیشه با دستگاه مخصوصی برداشته می شود تا از چسبندگی مواد درزگیر به سطح قابل قبول رسیده و کیفیت عایق بودن شیشه ها در سطح استاندارد باقی بماند.
     


 انواع درب و پنجره دوجداره  درب و پنجره های UPVC:

    درب و پنجره دوجداره با یراق یک طرف بازشو ( Single Opening )
    درب و پنجره دوجداره با یراق دو طرف بازشو ( Double Opening )
    درب و پنجره دوجداره با یراق کشویی ( Sliding )
    درب و پنجره دوجداره UPVC فرانسوی با مولیون متحرک ( French Window )

 

انواع شیشه های دو جداره:
- ساده: این نوع شیشه از دو جداره شیشه فلوت ساده تشکیل شده است .
- رنگی:  این نوع شیشه از یک جداره رنگی و یک جداره ساده تشکیل شده است .
- رفلکس:  این نوع شیشه دو جداره از یک جداره ساده و یک جداره شیشه رفلکس ساخته می شود که جداره شیشه رفلکس باید به طرف بیرون قرار گیرد . شیشه های رفلکس از عبور نور شدید خورشید به شدت جلوگیری می کنند ولی ایراد آنها این است که داخل ساختمان را تاریک کرده و در شب داخل ساختمان نمایان است .
سکوریت : شیشه های سکوریت برای محل های پرخطر و پر تردد در نظر گرفته می شود . شیشه سکوریت در هنگام شکستن کاملاً خرد شده و باعث ایجاد تیکه های بزرگ و خطرناک شیشه نمی گردد .شیشه های جانبی خودروها از نوع سکوریت است .
- لمینت: شیشه های لمینت معمولاً در کارخانه تولید شیشه از دو جداره شیشه ساده به ضخامت ۳ میلی متر و یک لایه رزین در وسط آنها تشکیل شده است . شیشه لمینت در موقع برخورد مانع سخت به آنها خرد نشده و تنها ترک بر می دارد . شیشه های جلو و عقب خودروها از نوع لمینت است
 
ویژگی های درب و پنجره دوجداره:

     زیبائی در درب و پنجره دوجداره: درب و پنجره های دوجداره ساخته شده از پروفیل های با upvc وجود طرح ها و رنگ های بسیار تمام انتظارات شما را از نظر زیبائی برآورده می نماید.
    عایق صوتی در درب و پنجره دوجداره: با توجه به اینكه صداهای بالا 50 دسی بل برای شنوایی انسان زیانبار است. لذا یكی از مشكلات زندگی در جوامع شهری آلودگی صوتی می باشد. طراحی محفظه های پروفیل ها و وجود كانال های خالی متعدد در داخل پروفیل های upvc باعث ایجاد عایق صوتی قدرتمندی شده است. همچنین با استفاده از شیشه های 2 یا 3 جداره این مقدار آلودگی صوتی را بین 30 تا 40 دسی بل می توان كاهش داد.
    وجود تیتان در درب و پنجره دوجداره: تیتان (دی اکسید تیتانیوم) از اهمیت ویژه ای در صنعت درب و پنجره دوجداره (upvc) برخوردار است. تیتان مورد استفاده صنعت درب و پنجره دوجداره بایستی مشخصات ویژه ای داشته باشد. تنها نوع مطلوب این محصول برای این صنعت, نوع روتایل آن است.
    عایق حرارتی و برودتی در درب و پنجره دوجداره: به دلیل وجود كانال های خالی در طراحی و ساخت پروفیل های درب و پنجره دوجداره و عدم عادی بودن, upvc محصولات ساخته شده از این پروفیل ها به میزان قابل توجهی از اتلاف انرژی محیط داخل خانه جلوگیری می نماید، به طوری كه مصرف انرژی جهت ایجاد حرارت یا برودت در محیط داخلی ساختمان به میزان حداقل 40% كاهش می یابد.
    عدم تغییر حالت در درب و پنجره دوجداره: درب و پنجره دوجداره به دلیل وجود پروفیل های گالوانیزه با ضخامت 5/1 میلیمتر در داخل پروفیل های غیرقابل تغییر از نظر حالت می باشد.
    عدم نیاز به رنگ آمیزی و سهولت در نظافت
    عدم اشتعال بدلیل وجود مواد غیر قابل اشتعال در این ماده
    عدم تغییر رنگ در برابر نور خورشید
    مقاوم در برابر نفوذ آب وگردوغبار
    مقاوم در برابرخوردگی و پوسیدگی
    كاهش سرمایه گزاری جهت تاسیسات

 
روش های نگهداری از پنجره دوجداره
طراحی, تولید و نصب درب و پنجره دوجداره (upvc) با نهایت دقت و ظرافت انجام می گیرد تا طول عمر درب و پنجره دوجداره و کارایی آن در بالاترین حد باشد، اما رعایت برخی از نکات موجب می شود کارایی و عمر این درب و پنجره دوجداره در حد بیشینهه خود باقی بماند.

این نکات به قرار زیر است:

    قطعات مکانیکی درب و پنجره دوجداره نیازمند روغن کاری در بازه های زمانی بلند مدت هستند تا نهایت در راحتی خود باقی بمانند. روغن کاری باید توسط روغن های رقیق موجود مثل روغن چرخ خیاطی انجام شود.
    از نزدیک کردن شعله مستقیم آتش, مثلا آتش جوشکاری و ... به درب و پنجره دوجداره بپرهیزید.
    به منظور دوام بیشتر لاستیک های درزگیر درب و پنجره دوجداره, چند ماه یکبار آنها را با پارچه ای حاوی صابون مایع تمیز کنید. این عمل نرمی و انعطاف و تمیزی لاستیک ها از جای اصلی خود خارج نشده باشند.
    تغییرات آب و هوایی در طی فصول و تغییرات ابعادی مصالح ساختمانی بر اثر انبساط و انقباض ممکن است موجب شود که ابزار و یراق آلات درب و پنجره دوجداره از رگلاژ خارج شود که با تنظیم مجدد به حالت اولیه باز خواهد گشت.
    برای تمیز کردن درب و پنجره دوجداره می توانید از مخلوط آب و صابون استفاده کنید که باعث می شود درب و پنجره دوجداره به خود گرد و غبار نگیرند.
    اگر پس از نصب درب و پنجره دوجداره, هنوز فعالیت های اجرایی ساختمان باقی مانده است, باید لیبل روی درب و پنجره دوجداره کنده نشود تا از آسیب به درب و پنجره دوجداره محافظت کند.
    در صورتی که هنگام کندن درب و پنجره دوجداره, لیبل ها به درب و پنجره دوجداره چسبیده بودند, می توان به سادگی از یک سشوار برای دمیدن به درب و پنجره دوجداره استفاده کرد و سپس لیبل ها را به راحتی جدا نمود.
    در صورتی که پیچ های دستگیره به مرور زمان کمی شل شد, می توان با جابجا نمودن دستگیره, پیچ مربوطه را یافت و آن را محکم کرد.
    در هنگام فعالیت های بازسازی از قبیل نقاشی و سیمانکاری و ... لازم است تا روی درب و پنجره دوجداره را با پوشش مناسبی پوشاند تا آسیبی به پنجره ها نرسد.

در صورت آلوده شدن درب و پنجره دوجداره لازم است تا به دقت پنجره را تمیز کرد تا وجود این مواد موجب کدر شدن سطح پنجره نشود.
 
کدام پنجره دوجداره را تهیه کنیم؟
همانگونه که در ابتدای این مقاله بیان گردید در صورتی که پنچره دوجداره از مواد مرغوب ساخته شود و نکات عایق بندی در ساخت آن و نیز ساخت شیشه دوجداره صورت پذیرد، می توان به آنچه از نصب این نوع پنجره های انتظار داشت دست یافت. اما با قیمت بالای استفاده از مواد مرغوب،  پنجره های دارای قاب آلومینیومی که از شیشه های دوجداره استاندارد استفاده می نمایند به عنوان جایگزینی مناسب مطرح شده است. در مورد عدم عایق بودن قاب آن در مورد حرارت، سازندگان معتقد هستند که این تلفات حرارتی کمتر از 10% می باشد و با توجه به قیمت تمام شده آن، عدم تغییر شکل با گذشت زمان و رنگ پذیری مناسب آن، گزینه ای قابل بررسی در انتخاب پنجره دوجداره می باشد. ]]>
روش های آسان نگهداری از پنجره های uPVC 2013-02-23T13:52:15+01:00 2013-02-23T13:52:15+01:00 tag:http://glassamin.mihanblog.com/post/44 بهزاد ولدخان طراحی ، تولید و نصب پنجره های uPVC با نهایت دقت و ظرافت انجام می گیرد تا طول عمر پنجره ها و کارایی آنها در بالاترین حد باشد. اما رعایت برخی از نکات باعث می شود کارایی و عمر این پنجره ها در حد بیشینه خود باقی بماند. این نکات به قرار زیر است: * قطعات مکانیکی پنجره ها نیازمند روغن کاری در بازه های زمانی بلند ندت هستند تا در نهایت راحتی خود باقی بمانند. روغن کاری باید توسط روغن های رقیق موجود مثل روغن چرخ خیاطی انجام شود. * از نزدیک کردن مس طراحی ، تولید و نصب پنجره های uPVC با نهایت دقت و ظرافت انجام می گیرد تا طول عمر پنجره ها و کارایی آنها در بالاترین حد باشد. اما رعایت برخی از نکات باعث می شود کارایی و عمر این پنجره ها در حد بیشینه خود باقی بماند. این نکات به قرار زیر است:

* قطعات مکانیکی پنجره ها نیازمند روغن کاری در بازه های زمانی بلند ندت هستند تا در نهایت راحتی خود باقی بمانند. روغن کاری باید توسط روغن های رقیق موجود مثل روغن چرخ خیاطی انجام شود.
* از نزدیک کردن مستقیم شعله مستقیم آتش ، مثل آتش جوشکاری و ... به پنجره بپرهیزید.
* به منظور دوام بیشتر لاستیک های درزگیر پنجره ها ، چند ماه یکبار آنها را پارچه ای حاوی صابون مایع تمییز کنید. این عمل نرمی و انعطاف و تمییزی لاستیک ها را به ارمغان می آورد. در حین این عمل دقت کنید که لاستیک ها از جای اصلی خود خارج نشده باشند.
* تغییرات آب و هوایی در طی فصول و تغییرات ابعادی مصالح ساختمانی بر اثر انبساط و انقباض ممکن است باعث شود که ابزار و یراق آلات پنجره از رگلاژ خارج شود که با تنظیم مجدد به حالت اولیه بازخواهد گشت.
* برای تمیز کردن پنجره ها می توانید از مخلوط آب و صابون استفاده کنید که باعث می شود پنجره ها به خود گرد و غبار نگیرند.
* اگر پس از نصب پنجره ها ، هنوز فعالیت های اجرایی ساختمان باقی مانده است ، باید لیبل روی پنجره ها کنده نشود تا از آسیب به پنجره ها محافظت کند. در صورتی که هنگام کندن آنها ، لیبل ها به پنجره چسبیده بودند ، می توان به سادگی از یک سشوار برای دمیدن به پنجره ها استفاده کرد و سپس لیبل ها را به راحتمی جدا نمود.
* در صورتی که پیچ های دستگیره به مرور زمان کمی شل شد ، می توان با جابجا نمودن دستگیره ، پیچ مربوطه را یافت و آن را سفت کرد.
* در هنگام فعالیت های بازسازی از قبیل نقاشی و سیمانکاری و ... لازم است تا روی پنجره ها را با پوشش مناسبی پوشاند تا آسیبی به پنجره ها نرسد. در صورت آلوده شدن پنجره ها لازم است تا بدقت پنجره را تمییز کرد تا وجود این مواد باعث کدر شدن سطح پنجره نشود. ]]>