تبلیغات
شیشه های دوجداره - پنجره های چند جداره

امروز:

پنجره های چند جداره

این مقاله برخی از روشھای فیزیکی را که معماران ، ارگانھای توسعه دھنده و سازندگان
ساختمان برای کاھش اثرات صدا می توانند بھره گیرند، نشان می دھد. در این راستا چھار
عامل اصلی برای بھبود سازگاری صدا در ھر نوع کاربری یا فعالیت مطرح خواھد گردید که
عبارتند از سایت پلان ، طراحی معماری ، روشھای ساخت مانع یا حصار.ھدف از ارائه این
فاکتورھای اساسی مدیریت اصوات یا طراحی اصولی فضاھا در جھت درست شنیدن و در
عین حال اجتناب از نفوذ اصوات مزاحم در محدوده ھای زیستی است. این تکنیک ھای
و اثرات زیان آور ناشی از آن موثر بوده و بر کارائی (noise) فیزیکی در کاھش صداھای مزاحم
محل ھای ویژه به لحاظ آکوستیکی می افزایند. در حقیقت ھدف این مطالعه ارائه یک
راھکارھایی است که میتوانند در مراحل برنامه ریزی ، طراحی معماری و ساخت مورد توجه
قرار گیرند.
شیشه دوجداره در ساختمان ●
پس از انقلاب صنعتی،نظربه اھمیت تھویه درساختمان با بھره مندی ازدستاوردھای
تکنولوژیک، ساختاربدنه بیرونی ساختمان از دوجنبه مورد توجه قرار گرفت:
١- نما به عنوان حائلی بین شرایط فیزیکی و اقلیمی بیرون ساختمان نظیرباد،باران و صدابه
داخل.
٢- نمابه عنوان نمایشگر ھویت حجمی وزیبایی ساختمان.
لذا در دنیای غرب شیشه با تغییرات کیفی وکمی در تولید به عنوان عنصری لاینفک در
ساختمان مطرح ماند ولی نحوه به کارگیری آن در ساختمان وسایرموارد،دچارتغییرات اساسی
گردید.
اولین شیشه دوجداره در ماه اوت سال ١٨۶۵ توسط تی.دی استتسون که به کار شیشه
سازی درنیویورک اشتغال داشتساخته شد،استتسون به دلیل این ابداع دریافته بود که
ساختارقاب با دوشیشه در طرفین قادر است اتلاف حرارتی رابه میزان قابل ملاحظه ای
کاھش دھد.
درسال ١٩۴٢ محصولی به نام ترموپین ،توسط لیبی اونزوفورد به بازار آمریکا معرفی شد،دراین
سیستم فکر جدیدی ارایه گردیده بود،لایه ھایی از قلع ومس در سطح شیشه بکار رفته بود


که دور تا دور لبه شیشه را می پوشاندواین امکان را میسر می ساخت تا قابھای شیشه با
یک خمیر سربی به ھم لحیم شوند.
پس از گذشت ٣٠ سال از پیدایش تفکر شیشه ھای پنجره دوجداره ، رو شھای تولید با بکارگیری
ترمو پلاستیک وترموستینگ تغییرات بنیادی پیدا نمودند،با توسعه درزگیری دوبل در
دھۀ ١٩٧٠ این صنعت به موفقیت ھای چشمگیری دست یافت.
شیشه دوجداره در کشورمابه دوصورت دستی
ساز(غیراستاندارد)وماشینی(استاندارد)ساخته می شود درنوع دستی سازکه توسط
کارگاھھای کوچک ومواد غیراستاندارد ساخته میشودمشکلات فراوانی وجود داردازجمله:
١- به دلیل استفاده ازموادنامرغوب (رطوبت گیروچسب)،شیشه دوجداره پس ازیکسال نصب
در اثرمواجه با یک دوره سرما وگرما دچار تعریق میشود.
٢- به دلیل برش توسط الماسه دستی ابعاد شیشه بریده شده،حدود ٣الی ۴ میلی متر
ازاندازه واقعی آن کمتر ویا بیشتر میشود،که این خود درھنگام نصب شیشه مشکل اساسی
است.
٣- ازموارد دیگرمی توان به عدم کیفیت لازم در ھنگام شستشوی شیشه،تزریق گازوپرس
نھایی آن اشاره کرد.
در نوع ماشینی که توسط ماشین آلات وارداتی با دقت وکیفیت بالا انجام میشودتمام مراحل
توسط برنامه نرم افزاری کنترل وتولید می گردد.
ازمزایای شیشه ھای دوجداره ماشینی می توان به دو مورد اشاره کرد:
عایق حرارتی وبرودتی
عایق صوتی
مقایسه ضریب انتقال حرارت برای شیشه ھای مختلف که درپنجرھای مختلف استفاده
میشود وھمچنین میزان مصرف سوخت سالانه که تولید کننده گازھای زیان آور برای محیط
است، اھمیت سازمان بھینه سازی مصرف سوخت وخصوصا"مبحث so زیست( مھمترین آن ( 2
نوزدھم مقررات ملی ساختمان را اشکار می سازد.
در کشور ما به سبب وجود منابع فراوان انرژی(نفت وگاز)ھزینه سوخت در زمستان اندک
است، اما در تابستان ھزینه برق مصرفی برای وسایل خنک کننده بسیار زیاد است.
بلندی یک صوت بااندازه گیری انرژی امواجی که این صوت تولید میکند قابل اندازه گیری می
گفته می شود؛ با واحدی به نام دسی بل « شدت صوت » " باشد ،این انرژی که به آن اصطلاحا
سنجش میگردد. (db)

(db) وشدت صوت ١٢٠ دسی بل (db) آستانه سطح شنوایی برای گوش انسان صفر دس یبل
بیانگر شدتی است است که درآن ازنظرفیزیکی درد قابل احساس است؛ سطوح شدت قابل
قبول به شرح زیر است:
بیمارستان ھا ٢٠ الی ٢۵ ،اماکن مسکونی ٣٠ الی ۴۵ ، مدارس ٣۵ الی ۴٠ و ادارات ۴٠ الی ۵٠
دسی بل است.
ازجمله روشھایی که برای افزایش عایق بودن شیشه ھای دوجداره استفاده می شود، تزریق
گاز خنثی است، تا باپرکردن فاصله بین شیشه با مواد عایق رسانایی بین شیشه ھا را کم
کند؛ درابتدا فاصله بین ٢ لایه را با نیتروژن خشک قبل ازدرزگیری پرکرده سپس گاز خنثی را
تزریق می کنند.
در یک شیشه دوجداره که فاصله بین دوشیشه از ھوا پر شده است، ھوا بین دو شیشه
جریان پیدا کرده و گرما به بالای پنجره وسرما به قسمت پایین پنجره منتقل میشود، پرکردن
این فضا با گازھایی که دارای ضریب رسانایی کم وغلظت زیاد با قدرت جابجایی کم ھستند
(ستون گازھای خنثی جدول مندلیف)، جابجایی را به حداقل رسانده و رسانایی گاز کاھش
پیدا می کند.
استاندارد است چراکه زیبایی، دوام، pvc استفاده از شیشه دوجداره ملزوم به استفاده از قاب
pvc عدم نیاز به رنگ مجدد، پاکیزگی آسان وعدم نفوذپذیری گردوغبار از مزایای قاب پنجره
است، با توجه به الزامی شدن اجرای مبحث نوزدھم مقررات ملی ساختمان، شناخت و بھره
گیری از کیفیت مناسب این محصول امری اجتناب ناپذیر است.
امروزه استفاده از نماھای کاملاً شیشه ای در بین معماران و طراحان اروپایی بسیار رایج
شده است. در اقلیم ھای مختلف ساختمان ھای کاملاً شیشه ای نیاز به ابزاری (پرده) جھت
سایه اندازی دارند.
ابزارھای سایه انداز بیرونی بسیار مؤثرتر از ابزار سایه انداز درونی ھستند. اگرچه ابزارھای
سایه انداز بیرونی به خاطر ھزینه و مسائل مکانیکی و دلایل اکوستیکی زیاد مرسوم نیستند
به ھمین دلیل از ابزار سایه اندازی که در داخل پوسته در یک کاواک تھویه شده قرار می گیرد،
استفاده می شود. در دھه ھفتاد ایده پنجره ھای اقلیمی توسعه پیدا کرد. بیشترین پیشرفت
می باشد که در شکل زیر نشان داده شده است. façade Double skin اخیر مربوط به ایده
کار ساده ای نیست. درجه حرارت و جریان ھوا نتیجه Double skin façade پیش بینی عملکرد
فرآیند تغییرات آنی دما و جریان سیال و روان ھوا می باشد. این فرآیندھا به ھندسه، فیزیک
و نیز درجه حرارت Double skin façade حرارتی، ترکیب گوناگون انواع آیروینامیکی ساختار
فضای داخل، دمای محیط، سرعت باد، مسیر باد، جذب و عبور اشعه تابشی خورشید و زاویه
آن بستگی دارد. بطور عموم پوسته ھوشمند بعنوان یک ضد گرمایی در جلوی ساختمان عمل
می کند و این موضوع سه تأثیر گرمایی برای ساختمان دارد:
١- در اکثر اوقات روز درجه حرارت ھوا در داخل پوسته ھوشمند از دمای محیط بیشتر خواھد
شد. رسانش پایین گرمای از دست رفته و رسانش بالای گرمای بدست آمده در تابستان
بستگی به دمای محیط و سطوح تابش اشعه خورشید دارد.
٢- لایه شیشه ای اضافی پوسته ھوشمند مقدار تابش اشعه آفتاب به پوسته داخلی را
کاھش می دھد. بنابراین بازتابش اشعه خورشید به ساختمان به خاطر عبور از شیشه
کاھش می یابد.
٣- پوسته ھوشمند امکان قرار گرفتن پرده در داخل پوسته را فرآھم می آورد. بنابراین بار
اشعه تابشی از پنجره کاھش می یابد. اینکه کدامیک از این سه مورد در یک زمان مخصوص
مھم تر است بستگی به خصوصیات و عملکرد سازه و دینامیک پیچیده گرمایی بین نما، دماھا،
جریان ھوا در پوسته ھوشمند و فضای بیرونی دارد.
نقش شیشه ھای چند جداره به عنوان عایق حرارتی
یکی از مھمترین عوامل تلفات انرژی حرارتی در ساختمان پنجره ھا و شیشه ھای ساختمان
به شمار می روند.
انتقال انرژی از طریق پنجره ھا به سه روش تابش ، رسانش و ھمرفت صورت می گیرد.
استفاده از شیشه ھای چند جداره سبب می شود تا اتلاف انرژی به روش رسانش کاھش
یافته و به دلیل وجود فاصله در بین جداره ھا میزان انتقال انرژی به روش ھمرفت نیز فوق
العاده کاھش یابد. ھمچنین با استفاده از شیشه ھای رفلکس در جدار خارجی شیشه ھای
چند جداره بخش اعظم انرژی تابشی خورشید باز تابیده و نور و انرژی کنترل میشود.
در صورت استفاده از شیشه دو جداره و پنجره ھای عایق میتوان در ازای ھر متر مربع شیشه
دو جداره سالانه به میزان ۴٠ متر مکعب گاز صرفه جویی کرد . با مصرف سوخت کمتر تولید
میباشد نیز به مقدار قابل ملاحظه ای کاھش خواھد Co گازھای زیان آور که مھمترین آنھا 2
یافت.


نوشته شده در : شنبه 12 اسفند 1391  توسط : بهزاد ولدخان.    نظرات() .

sijandezh
شنبه 30 تیر 1397 05:02 ب.ظ
لطفا از سایت ما نیز دیدن فرمایید
سیجاندژ | تولید کننده درب و پنجره upvc
سایت : www.sijandezh.com
Cialis pills
شنبه 18 فروردین 1397 11:14 ب.ظ

Amazing many of very good tips!
canadian drugs generic cialis order a sample of cialis we like it cialis price cialis in sconto brand cialis generic price cialis wal mart pharmacy recommended site cialis kanada cialis diario compra cialis canada on line when will generic cialis be available
Online cialis
جمعه 3 فروردین 1397 01:49 ق.ظ

Superb forum posts. Thanks a lot!
cialis reviews cialis 20 mg cut in half where do you buy cialis 40 mg cialis what if i take generic cialis in vietnam safe site to buy cialis online cialis 20 mg effectiveness buy name brand cialis on line click here cialis daily uk cialis en mexico precio
What is the tendon at the back of your ankle?
سه شنبه 28 شهریور 1396 01:10 ق.ظ
If you would like to get a great deal from this paragraph
then you have to apply these techniques to your won webpage.
Can better posture make you taller?
دوشنبه 30 مرداد 1396 03:51 ب.ظ
I always used to read post in news papers but now
as I am a user of internet so from now I am using
net for posts, thanks to web.
Foot Issues
دوشنبه 16 مرداد 1396 01:34 ب.ظ
It's difficult to find experienced people in this particular topic, but you seem like
you know what you're talking about! Thanks
simsgcpozwhsae.snack.ws
یکشنبه 15 مرداد 1396 02:18 ب.ظ
I'm excited to uncover this page. I want to to thank you
for ones time just for this fantastic read!! I definitely savored every part of it and i also
have you saved to fav to see new things in your website.
Do you get taller when you stretch?
یکشنبه 15 مرداد 1396 12:20 ق.ظ
This is a topic which is close to my heart... Thank you!
Where are your contact details though?
http://elitepoet832.snack.ws/
جمعه 13 مرداد 1396 11:57 ب.ظ
Everyone loves what you guys are usually up too.
This kind of clever work and reporting! Keep up the fantastic works guys I've you guys to my own blogroll.
Where is the Achilles heel?
شنبه 7 مرداد 1396 11:15 ب.ظ
Saved as a favorite, I like your blog!
Maira
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 11:47 ق.ظ
I am really enjoying the theme/design of your weblog.
Do you ever run into any internet browser compatibility issues?
A couple of my blog audience have complained
about my blog not operating correctly in Explorer but
looks great in Firefox. Do you have any advice to help fix this problem?
nasim
دوشنبه 2 اردیبهشت 1392 10:36 ق.ظ
سلام
خداقوت
ممنون از بابت مطالبتون خیلی کمکم کرد.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر