تبلیغات
شیشه های دوجداره - پنجره های چند جداره

امروز:

پنجره های چند جداره

این مقاله برخی از روشھای فیزیکی را که معماران ، ارگانھای توسعه دھنده و سازندگان
ساختمان برای کاھش اثرات صدا می توانند بھره گیرند، نشان می دھد. در این راستا چھار
عامل اصلی برای بھبود سازگاری صدا در ھر نوع کاربری یا فعالیت مطرح خواھد گردید که
عبارتند از سایت پلان ، طراحی معماری ، روشھای ساخت مانع یا حصار.ھدف از ارائه این
فاکتورھای اساسی مدیریت اصوات یا طراحی اصولی فضاھا در جھت درست شنیدن و در
عین حال اجتناب از نفوذ اصوات مزاحم در محدوده ھای زیستی است. این تکنیک ھای
و اثرات زیان آور ناشی از آن موثر بوده و بر کارائی (noise) فیزیکی در کاھش صداھای مزاحم
محل ھای ویژه به لحاظ آکوستیکی می افزایند. در حقیقت ھدف این مطالعه ارائه یک
راھکارھایی است که میتوانند در مراحل برنامه ریزی ، طراحی معماری و ساخت مورد توجه
قرار گیرند.
شیشه دوجداره در ساختمان ●
پس از انقلاب صنعتی،نظربه اھمیت تھویه درساختمان با بھره مندی ازدستاوردھای
تکنولوژیک، ساختاربدنه بیرونی ساختمان از دوجنبه مورد توجه قرار گرفت:
١- نما به عنوان حائلی بین شرایط فیزیکی و اقلیمی بیرون ساختمان نظیرباد،باران و صدابه
داخل.
٢- نمابه عنوان نمایشگر ھویت حجمی وزیبایی ساختمان.
لذا در دنیای غرب شیشه با تغییرات کیفی وکمی در تولید به عنوان عنصری لاینفک در
ساختمان مطرح ماند ولی نحوه به کارگیری آن در ساختمان وسایرموارد،دچارتغییرات اساسی
گردید.
اولین شیشه دوجداره در ماه اوت سال ١٨۶۵ توسط تی.دی استتسون که به کار شیشه
سازی درنیویورک اشتغال داشتساخته شد،استتسون به دلیل این ابداع دریافته بود که
ساختارقاب با دوشیشه در طرفین قادر است اتلاف حرارتی رابه میزان قابل ملاحظه ای
کاھش دھد.
درسال ١٩۴٢ محصولی به نام ترموپین ،توسط لیبی اونزوفورد به بازار آمریکا معرفی شد،دراین
سیستم فکر جدیدی ارایه گردیده بود،لایه ھایی از قلع ومس در سطح شیشه بکار رفته بود


که دور تا دور لبه شیشه را می پوشاندواین امکان را میسر می ساخت تا قابھای شیشه با
یک خمیر سربی به ھم لحیم شوند.
پس از گذشت ٣٠ سال از پیدایش تفکر شیشه ھای پنجره دوجداره ، رو شھای تولید با بکارگیری
ترمو پلاستیک وترموستینگ تغییرات بنیادی پیدا نمودند،با توسعه درزگیری دوبل در
دھۀ ١٩٧٠ این صنعت به موفقیت ھای چشمگیری دست یافت.
شیشه دوجداره در کشورمابه دوصورت دستی
ساز(غیراستاندارد)وماشینی(استاندارد)ساخته می شود درنوع دستی سازکه توسط
کارگاھھای کوچک ومواد غیراستاندارد ساخته میشودمشکلات فراوانی وجود داردازجمله:
١- به دلیل استفاده ازموادنامرغوب (رطوبت گیروچسب)،شیشه دوجداره پس ازیکسال نصب
در اثرمواجه با یک دوره سرما وگرما دچار تعریق میشود.
٢- به دلیل برش توسط الماسه دستی ابعاد شیشه بریده شده،حدود ٣الی ۴ میلی متر
ازاندازه واقعی آن کمتر ویا بیشتر میشود،که این خود درھنگام نصب شیشه مشکل اساسی
است.
٣- ازموارد دیگرمی توان به عدم کیفیت لازم در ھنگام شستشوی شیشه،تزریق گازوپرس
نھایی آن اشاره کرد.
در نوع ماشینی که توسط ماشین آلات وارداتی با دقت وکیفیت بالا انجام میشودتمام مراحل
توسط برنامه نرم افزاری کنترل وتولید می گردد.
ازمزایای شیشه ھای دوجداره ماشینی می توان به دو مورد اشاره کرد:
عایق حرارتی وبرودتی
عایق صوتی
مقایسه ضریب انتقال حرارت برای شیشه ھای مختلف که درپنجرھای مختلف استفاده
میشود وھمچنین میزان مصرف سوخت سالانه که تولید کننده گازھای زیان آور برای محیط
است، اھمیت سازمان بھینه سازی مصرف سوخت وخصوصا"مبحث so زیست( مھمترین آن ( 2
نوزدھم مقررات ملی ساختمان را اشکار می سازد.
در کشور ما به سبب وجود منابع فراوان انرژی(نفت وگاز)ھزینه سوخت در زمستان اندک
است، اما در تابستان ھزینه برق مصرفی برای وسایل خنک کننده بسیار زیاد است.
بلندی یک صوت بااندازه گیری انرژی امواجی که این صوت تولید میکند قابل اندازه گیری می
گفته می شود؛ با واحدی به نام دسی بل « شدت صوت » " باشد ،این انرژی که به آن اصطلاحا
سنجش میگردد. (db)

(db) وشدت صوت ١٢٠ دسی بل (db) آستانه سطح شنوایی برای گوش انسان صفر دس یبل
بیانگر شدتی است است که درآن ازنظرفیزیکی درد قابل احساس است؛ سطوح شدت قابل
قبول به شرح زیر است:
بیمارستان ھا ٢٠ الی ٢۵ ،اماکن مسکونی ٣٠ الی ۴۵ ، مدارس ٣۵ الی ۴٠ و ادارات ۴٠ الی ۵٠
دسی بل است.
ازجمله روشھایی که برای افزایش عایق بودن شیشه ھای دوجداره استفاده می شود، تزریق
گاز خنثی است، تا باپرکردن فاصله بین شیشه با مواد عایق رسانایی بین شیشه ھا را کم
کند؛ درابتدا فاصله بین ٢ لایه را با نیتروژن خشک قبل ازدرزگیری پرکرده سپس گاز خنثی را
تزریق می کنند.
در یک شیشه دوجداره که فاصله بین دوشیشه از ھوا پر شده است، ھوا بین دو شیشه
جریان پیدا کرده و گرما به بالای پنجره وسرما به قسمت پایین پنجره منتقل میشود، پرکردن
این فضا با گازھایی که دارای ضریب رسانایی کم وغلظت زیاد با قدرت جابجایی کم ھستند
(ستون گازھای خنثی جدول مندلیف)، جابجایی را به حداقل رسانده و رسانایی گاز کاھش
پیدا می کند.
استاندارد است چراکه زیبایی، دوام، pvc استفاده از شیشه دوجداره ملزوم به استفاده از قاب
pvc عدم نیاز به رنگ مجدد، پاکیزگی آسان وعدم نفوذپذیری گردوغبار از مزایای قاب پنجره
است، با توجه به الزامی شدن اجرای مبحث نوزدھم مقررات ملی ساختمان، شناخت و بھره
گیری از کیفیت مناسب این محصول امری اجتناب ناپذیر است.
امروزه استفاده از نماھای کاملاً شیشه ای در بین معماران و طراحان اروپایی بسیار رایج
شده است. در اقلیم ھای مختلف ساختمان ھای کاملاً شیشه ای نیاز به ابزاری (پرده) جھت
سایه اندازی دارند.
ابزارھای سایه انداز بیرونی بسیار مؤثرتر از ابزار سایه انداز درونی ھستند. اگرچه ابزارھای
سایه انداز بیرونی به خاطر ھزینه و مسائل مکانیکی و دلایل اکوستیکی زیاد مرسوم نیستند
به ھمین دلیل از ابزار سایه اندازی که در داخل پوسته در یک کاواک تھویه شده قرار می گیرد،
استفاده می شود. در دھه ھفتاد ایده پنجره ھای اقلیمی توسعه پیدا کرد. بیشترین پیشرفت
می باشد که در شکل زیر نشان داده شده است. façade Double skin اخیر مربوط به ایده
کار ساده ای نیست. درجه حرارت و جریان ھوا نتیجه Double skin façade پیش بینی عملکرد
فرآیند تغییرات آنی دما و جریان سیال و روان ھوا می باشد. این فرآیندھا به ھندسه، فیزیک
و نیز درجه حرارت Double skin façade حرارتی، ترکیب گوناگون انواع آیروینامیکی ساختار
فضای داخل، دمای محیط، سرعت باد، مسیر باد، جذب و عبور اشعه تابشی خورشید و زاویه
آن بستگی دارد. بطور عموم پوسته ھوشمند بعنوان یک ضد گرمایی در جلوی ساختمان عمل
می کند و این موضوع سه تأثیر گرمایی برای ساختمان دارد:
١- در اکثر اوقات روز درجه حرارت ھوا در داخل پوسته ھوشمند از دمای محیط بیشتر خواھد
شد. رسانش پایین گرمای از دست رفته و رسانش بالای گرمای بدست آمده در تابستان
بستگی به دمای محیط و سطوح تابش اشعه خورشید دارد.
٢- لایه شیشه ای اضافی پوسته ھوشمند مقدار تابش اشعه آفتاب به پوسته داخلی را
کاھش می دھد. بنابراین بازتابش اشعه خورشید به ساختمان به خاطر عبور از شیشه
کاھش می یابد.
٣- پوسته ھوشمند امکان قرار گرفتن پرده در داخل پوسته را فرآھم می آورد. بنابراین بار
اشعه تابشی از پنجره کاھش می یابد. اینکه کدامیک از این سه مورد در یک زمان مخصوص
مھم تر است بستگی به خصوصیات و عملکرد سازه و دینامیک پیچیده گرمایی بین نما، دماھا،
جریان ھوا در پوسته ھوشمند و فضای بیرونی دارد.
نقش شیشه ھای چند جداره به عنوان عایق حرارتی
یکی از مھمترین عوامل تلفات انرژی حرارتی در ساختمان پنجره ھا و شیشه ھای ساختمان
به شمار می روند.
انتقال انرژی از طریق پنجره ھا به سه روش تابش ، رسانش و ھمرفت صورت می گیرد.
استفاده از شیشه ھای چند جداره سبب می شود تا اتلاف انرژی به روش رسانش کاھش
یافته و به دلیل وجود فاصله در بین جداره ھا میزان انتقال انرژی به روش ھمرفت نیز فوق
العاده کاھش یابد. ھمچنین با استفاده از شیشه ھای رفلکس در جدار خارجی شیشه ھای
چند جداره بخش اعظم انرژی تابشی خورشید باز تابیده و نور و انرژی کنترل میشود.
در صورت استفاده از شیشه دو جداره و پنجره ھای عایق میتوان در ازای ھر متر مربع شیشه
دو جداره سالانه به میزان ۴٠ متر مکعب گاز صرفه جویی کرد . با مصرف سوخت کمتر تولید
میباشد نیز به مقدار قابل ملاحظه ای کاھش خواھد Co گازھای زیان آور که مھمترین آنھا 2
یافت.


نوشته شده در : شنبه 12 اسفند 1391  توسط : بهزاد ولدخان.    نظرات() .

transport do belgii
پنجشنبه 17 مرداد 1398 03:17 ق.ظ
I think the admin of this website is actually working hard in favor of his
web site, as here every stuff is quality based data.
przewozy do belgii
پنجشنبه 17 مرداد 1398 02:18 ق.ظ
Thanks for the auspicious writeup. It in truth used to be a leisure account it.

Look complex to more delivered agreeable from you!
However, how could we be in contact?
iboysoft data recovery software
یکشنبه 13 مرداد 1398 06:11 ق.ظ
Valuable info. Fortunate me I discovered your site by chance, and I am shocked why this twist of fate
didn't took place earlier! I bookmarked it.
העלאת מסת שריר
جمعه 4 مرداد 1398 08:50 ب.ظ
Hi there everyone, it's my first go to see at
this web page, and article is in fact fruitful designed for me,
keep up posting these articles or reviews.
להעלות מסת שריר
جمعه 4 مرداد 1398 05:56 ب.ظ
Hmm it appears like your blog ate my first comment (it was super long) so I guess I'll just sum it
up what I submitted and say, I'm thoroughly enjoying your blog.
I too am an aspiring blog blogger but I'm still new to the
whole thing. Do you have any points for inexperienced blog writers?
I'd certainly appreciate it.
sexy2call
سه شنبه 1 مرداد 1398 02:09 ب.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's having a cappuccino. He or she is handsome.

Brown hair slicked back, glasses for his face, hazel eyes and the most beautiful lips I've seen. He's
well-built, with incredible arms and also a chest that stands apart
about this sweater. We're standing right in front of
one another talking about our lives, what we'd like money for hard times, what we're trying to find on another person. He starts saying
that bigger been rejected many times.

‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ', I
have faith that He smiles at me, biting his lip.


‘Oh, I can't know. Everything happens for reasons right.
But figure out, would you reject me, do you Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, you would not mind if I kissed you today?' he stated as I receive closer to him and kiss him.

‘The next occasion don't ask, simply do it.' I reply.

‘I like how you will think.' , he said.

For the time being, I start scrubbing my heel bone in his leg, massaging it slowly. ‘Exactly what do you wish ladies? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I really like determined women. Someone you will never know whatever they want. Someone who won't say yes just because I said yes. Someone who's not afraid when you try a new challenge,' he says. ‘I'm never afraid when you try new stuff, especially in relation to making new stuff in the bed room ', I intimate ‘And I love girls that are direct, who cut from the chase, like you simply did. For being
honest, it really is a huge turn on.
Sexy2Call
دوشنبه 31 تیر 1398 11:36 ب.ظ
Sexy2call Quick search to get up to date results Choose a massage escort girl,
discrete apartment or any perfect and indulgent recreation. Seeking escort girls?

Discrete apartments? Make a quick search by region
איך להעלות מסת שריר מהר
شنبه 29 تیر 1398 07:08 ق.ظ
I'm truly enjoying the design and layout of your website.

It's a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more often. Did
you hire out a developer to create your theme? Fantastic work!
Sexy2Call
شنبه 29 تیر 1398 12:35 ق.ظ
Sexy2call Quick search and find the latest results Get a massage escort girl, discrete apartment
or any perfect and indulgent recreation. In search of escort girls?

Discrete apartments? Come up with a quick search by region
וילות באילת
شنبه 22 تیر 1398 05:28 ق.ظ
Index Search Villas and lofts for rental, search by region, find
in a few minutes a villa for rental by city, many different rooms lofts and villas.

Be impressed by the photographs and data that they have to present you.
The site is a center for everybody the ads within the field, bachelorette party?
Use someone who leaves Israel? Regardless of the the
reason you should rent a villa for a forthcoming
event or merely friends recreation suited to any age. The
site is also the midst of rooms because of the hour, which
is another subject, for lovers who are looking for
a deluxe room equipped for discreet entertainment which has a spouse or lover.
Regardless of what you are looking for, the 0LOFT website makes a hunt for
you to find rentals for loft villas and rooms throughout Israel, North South and Gush Dan.
profile
سه شنبه 18 تیر 1398 02:40 ب.ظ
It's awesome designed for me to have a web page, which is beneficial for my knowledge.

thanks admin
נערות ליווי בתל אביב
سه شنبه 18 تیر 1398 07:44 ق.ظ
Sexy2call Quick search and find up to date results Get a massage escort girl, discrete apartment
or any perfect and indulgent recreation. Looking for escort girls?
Discrete apartments? Generate a quick search by region of Israel.
נערות ליווי
شنبه 15 تیر 1398 01:13 ب.ظ
"We must build to a different one crescendo, cheri," he said.
"And we all could have an ending which will be as none before."

His smile was decadent, his eyes were filled with
lust, as well as soft skin of his hard cock against my sex was having its intended effect.
I became feeling a stronger arousal now as I felt his cock slide between my sensitive lips.

I felt the pinnacle of his cock push agonizingly at the entrance
of my pussy, and I wanted him to thrust into me hard.
Instead he pulled back and slid his hardness back nearly
my clit.

I became aching to acquire him inside, and I really could tell
that his ought to push that wonderful hard cock inside me was
growing. His moans grew to enhance mine, and I knew the sensation of my wet pussy lips about the head
of his cock was getting an excessive amount for both of us."Allow the finale begin," he stated, and then he slid the
tip of his cock inside me.

We both gasped while he held his cock there for a moment. I contracted my pussy in order to him further inside,
and he threw his head back with the sensation. Inch by excruciating inch he pushed his cock inside
me, every time I squeezed my pussy around him. His cock felt wonderful the
way it filled me, but I want to all of it inside
me. I rolled sideways and rested my leg against his shoulder, and that he plunged his cock all the way in.
נערת ליווי ברמת גן
چهارشنبه 12 تیر 1398 08:31 ب.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's having a cappuccino. He's handsome.
Brown hair slicked back, glasses which fit his face, hazel
eyes and the most wonderful lips I've seen. He is well-built, with incredible arms and also a chest that sticks out for this sweater.
We're standing ahead of one another talking about our everyday
life, what we wish for future years, what we're in search of on another
person. He starts saying that he's been rejected a lot of times.


‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ', I
believe that He smiles at me, biting his lip.


‘Oh, I would not know. Everything happens for a good reason right.
But analyze, can you reject me, might you Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, make use of mind if I kissed you right this moment?' he stated as I recieve nearer to him and kiss him.

‘Next time don't ask, do exactly it.' I reply.

‘I love how you think.' , he said.

In the meantime, I start scrubbing my hindfoot in the leg, massaging it slowly. ‘Precisely what do you wish in ladies? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I like determined women. Someone you never know what you want. Somebody that won't say yes simply because I said yes. Someone who's not afraid when you attempt interesting things,' he says. ‘I'm never afraid when attemping interesting things, especially in regards to making something mroe challenging in the bed room ', I intimate ‘And I enjoy women who are direct, who cut in the chase, like you just did. To be
honest, that's a huge turn on.
שירותי ליווי חיפה
یکشنبه 9 تیر 1398 07:15 ب.ظ
Sexy2call Quick search and find up to date results Get a massage escort girl,
discrete apartment or any perfect and indulgent recreation. Trying
to find escort girls? Discrete apartments? Produce
a quick search by region, the best portal in Israel for discreet apartments
and escort girls, a variety of youth ads that will give you service and guidance you
didn't know, browse by city and discover the dream girl for indulgence, business meeting?
Ads do not include and or provide and or encourage
and or imply the provision of sexual services. The ads are susceptible to all the binding laws with
the State of Israel.
호빠구인
جمعه 31 خرداد 1398 08:23 ب.ظ
i am raelly thankful to the owner of this web site who has shared this enormous article at at this time
נערות ליווי
جمعه 31 خرداد 1398 01:44 ق.ظ
"We must build to an alternative crescendo, cheri," he said.

"And we may have an ending which is to be as none before."

His smile was decadent, his eyes were stuffed with lust, and also
the soft skin of his hard cock against my sex was having its intended effect.
I had been feeling a stronger arousal now as I felt his cock slide between my sensitive lips.
I felt the top of his cock push agonizingly at the doorway of my pussy,
and I desired him to thrust into me hard. Instead he pulled back
and slid his hardness back approximately my clit.

I became aching to get him inside, and I can tell that his must push that wonderful hard cock
inside me was growing. His moans grew to check mine, and I knew the impression of my wet pussy
lips to the head of his cock was getting excessive for of us.


"Permit finale begin," he stated, and the man slid the end of
his cock inside me.

We both gasped when he held his cock there for just a moment.
I contracted my pussy to tug him further inside,
anf the husband threw his head back within the sensation. Inch by excruciating inch
he pushed his cock inside me, each time I squeezed my
pussy around him. His cock felt wonderful the way it filled me, but I desired all of it
inside me. I rolled to the side and rested my leg against his shoulder, and then he plunged his cock right
in.
밤알바
چهارشنبه 22 خرداد 1398 05:20 ب.ظ
thanks to my father who shared with me concerning this website this website is truly amazing
חדר בהרצליה
چهارشنبه 22 خرداد 1398 04:21 ب.ظ
thanks a lot this web site can be proper plus
everyday
https://www.linkedin.com/pulse/phong-kham-benh-tri-o-dau-tot-nhat-ha-noi-giang-nguyen/
چهارشنبه 15 خرداد 1398 10:44 ب.ظ
My brother recommended I might like this web site. He was totally right.
This post truly made my day. You cann't imagine simply how much time I had spent for
this information! Thanks!
płoty akustyczne opinie
جمعه 10 خرداد 1398 01:44 ق.ظ
Ɍówniez gwoli gospodarzy ⅾarowane sa ograniczenia PCV.
Forrester
چهارشنبه 8 خرداد 1398 06:16 ب.ظ
Greetings, I believe your blog could possibly be having internet browser compatibility
problems. Whenever I take a look at your web site in Safari, it looks
fine but when opening in I.E., it has some overlapping issues.

I merely wanted to give you a quick heads up!
Apart from that, fantastic website!
olej cbd 15%
چهارشنبه 8 خرداد 1398 11:05 ق.ظ
Definitely believe that that you said. Your favorite reason appeared to be on the net the easiest factor to have in mind
of. I say to you, I certainly get irked at the same time as people think about issues that they plainly don't
recognise about. You managed to hit the nail upon the
highest and outlined out the whole thing with no need side effect , people can take
a signal. Will probably be again to get more.
Thank you
ekstrakt z polskich konopi siewnych cbd
چهارشنبه 8 خرداد 1398 03:16 ق.ظ
Hi it's me, I am also visiting this web site daily,
this web page is actually good and the people are really
sharing good thoughts.
olej cbd
سه شنبه 7 خرداد 1398 11:23 ب.ظ
It's a shame you don't have a donate button! I'd without
a doubt donate to this outstanding blog! I guess for now i'll settle for bookmarking and adding your
RSS feed to my Google account. I look forward to
new updates and will share this website with my Facebook group.
Talk soon!
חדרים לפי שעה בראשון לציון
دوشنبه 6 خرداد 1398 11:09 ق.ظ
Index Search Villas and lofts rented, search by region, find in minutes a villa rented by city, a
variety of
cbd olej
شنبه 4 خرداد 1398 07:48 ب.ظ
Link exchange is nothing else however it is only placing the other person's website link on your page at proper place
and other person will also do same for you.
וילות בירושלים
پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398 11:08 ب.ظ
Index Search Villas and lofts to book, search by
region, find during first minutes a villa to rent by city,
a range of rooms lofts and villas. Be impressed by the wonderful pictures and data
that they have to present you. The website
is a center for every body the ads inside field, bachelorette party?
Enjoy a pal who leaves Israel? No matter what the reason why you should rent a
villa for an upcoming event or simply just a gaggle recreation suited to any age.
The site is also the biggest market of rooms by the
hour, which is already another subject, for lovers
who are trying to find a lavish room equipped for discreet entertainment having a spouse or lover.
No matter what you are searching for, the 0LOFT website creates a seek
out you to identify rentals for loft villas and rooms throughout Israel, North South and Gush
Dan.
tamano del pene
پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398 04:37 ب.ظ
What's up to every single one, it's actually a pleasant for
me to pay a quick visit this web page, it contains valuable Information.
tamano del pene
پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398 09:31 ق.ظ
I am not certain where you're getting your info, however great
topic. I needs to spend some time finding out much more or understanding more.
Thank you for excellent info I was in search of this information for my
mission.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30