تبلیغات
شیشه های دوجداره - کلیات آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی

امروز:

کلیات آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی

ماده 1
در این آئین‌نامه عبارتهای زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
«قانون»: قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ـ مصوب 1374.
«مهندسی ساختمان»: امور فنی و مهندسی؛ معماری و شهرسازی بخش‌های ساختمان و شهرسازی.
«سازمان»: سازمان نظام مهندسی ساختمان.
«نظام مهندسی استان»: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان.
«پروانه اشتغال»: پروانه اشتغال به کار مهندسی؛ کاردانی؛ تجربی.
«رشته‌های اصلی»: رشته‌های اصلی مهندسی شامل معماری، عمران ، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، شهرسازی، نقشه‌برداری و ترافیک .
«رشته‌های مرتبط»: رشته‌های مرتبط با «رشته‌های اصلی».

ماده 2
اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی برای امور طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا و سایر خدمات فنی در بخشهای «مهندسی ساختمان»، در محل‌هایی که تاکنون در اجرای قوانین قبلی به وسیله وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و کشور تعیین و اعلام شده و همچنین در شهرها و شهرستانها و محل‌هایی که به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور مشخص و آگهی خواهد شد، داشتن مدرک صلاحیت حرفه‌ای ضروری است.
تبصره 1ـ صلاحیت موضوع این ماده در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی به ترتیب زیر احراز می‌شود:
الف ـ در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی.
ب ـ در مورد کاردانهای فنی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی.
پ ـ ‌در مورد معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار تجربی.
ت ـ در مورد استادکاران و کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی.
ث ـ در مورد اشخاص حقوقی از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی (حقوقی).
ج ـ در مورد اشخاص حقوقی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی فنی (حقوقی).
تبصره 2ـ پروانه مهارت فنی به وسیله وزارت کار و امور اجتماعی و سایر پروانه‌های اشتغال به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی صادر می‌شود.

ماده 3
شهرداریها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرک‌سازی و شهرسازی و همچنین مراجع صدور مجوزهای مربوط به تفکیک اراضی و سایر مراجع صدور مجوزهای مربوط به کنترل، نظارت و نظایر آن در محل‌های مندرج در ماده 2 برای صدور پروانه یا مجوزهای مذکور تنها نقشه‌هایی را خواهند پذیرفت که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده «پروانه اشتغال» و در صلاحیت و ظرفیت مربوط امضا شده باشد و برای انجام فعالیتهای کنترل و نظارت نیز فقط از خدمات این اشخاص در حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال آنها می‌توان استفاده نمود.
تبصره ـ نقشه‌ تفکیک اراضی که توسط شهرداری‌ها تهیه می‌شود از مفاد این ماده مستثنی است.


فصل دوم: پروانه اشتغال به کار مهندسی، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال

الف: پروانه اشتغال به کار مهندسی

ماده 4
دارندگان مدرک تحصیلی کارشناس و بالاتر، در هر یک از «رشته‌های اصلی» یا «رشته‌های مرتبط» می‌توانند از طریق تقاضای صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی با توجه به مدارک تحصیلی و سوابق کار و تجربه در یک یا چند زمینه خدمات مهندسی از قبیل طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا، بهره‌برداری، نگهداری، کنترل و بازرسی امور آزمایشگاهی، مدیریت ساخت و تولید، نصب، آموزش و تحقیق درخواست تشخیص صلاحیت نمایند.

ماده 5
برای صدور «پروانه اشتغال» علاوه بر دارابودن مدرک تحصیلی، گواهی اشتغال به کارآموزی و گواهی قبولی در آزمونهای مربوط و سابقه‌کار حرفه‌ای در رشته‌های تخصصی و فنی مربوط، بعد از تاریخ اخذ مدرک به شرح زیر ضروری است:
الف ـ دارندگان مدرک علمی دکتری با حداقل 1 سال کارآموزی یا سابقه کار.
ب ـ دارندگان مدرک کارشناسی ارشد با حداقل 2 سال کارآموزی یا سابقه کار.
پ ـ دارندگان مدرک کارشناسی با حداقل 3 سال کارآموزی یا سابقه کار.

ماده 6
گواهی اشتغال به کار و تجربیه عملی و سابقه کار متقاضی در صورتی معتبر شناخته خواهد شد که توسط واحدهای فنی وزارتخانه‌ها، سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت، شهرداریها، شخصیت‌های حقوقی شاغل در رشته‌های موضوع «قانون»، شرکت‌های ساختمانی یا مهندسان مشاور که دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی «شخص حقوقی» می‌باشند و یا توسط دو نفر از مهندسان با بیش از ده سال سابقه کار و دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی و یا توسط «نظام مهندسی استان» تأیید و صادر شده باشد. در گواهی اشتغال مذکور موارد زیر باید درج شود:
الف ـ نام، محل و مشخصات پروژه‌ای که متقاضی در آن اشتغال داشته است.
ب ـ مدت اشتغال متقاضی با ذکر تاریخ شروع و خاتمه کار.
پ ـ نام و مشخصات تحصیلی متقاضی.
ت ـ نام، مشخصات، سمت و شماره «پروانه اشتغال» شخص حقیقی یا حقوقی صادرکننده گواهی.

ماده 7
متقاضی «پروانه اشتغال» باید تقاضای کتبی خود را طبق فرم مخصوصی که توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه شده و حاوی نکات ضروری که متقاضی باید تعهد و رعایت نماید نیز می‌باشد، تکمیل نموده، همراه با مدارک زیر تسلیم نماید.
الف ـ فتوکپی مصدق مدرک تحصیلی که ارزش دانشگاهی و رشته و درجه علمی آن صریحاً توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی مورد تصویب و تأیید قرار گرفته باشد، به کیفیتی که اطمینان به صحت آن برای مرجع صادرکننده «پروانه اشتغال» محرز شود.
ب ـ گواهی اشتغال به کار به ترتیبی که در ماده 6 این آئین‌نامه مقرر شده است.
پ ـ گواهی قبولی در آزمون
ت ـ قتوکپی کارت کد اقتصادی متقاضی.
ث ـ فیش بانکی مربوط به پرداخت عوارض صدور «پروانه اشتغال».
ج ـ مدارک عضویت «نظام مهندسی استان» مربوط.
چ ـ مدارک هویت به ترتیبی که در فرم تقاضای «پروانه اشتغال» تعیین و مقرر شده است.
ح ـ سایر مدارکی که ارائه آنها به موجب مقررات این آئین‌نامه و یا قوانین حاکم بر صدور این گونه مدارک الزامی باشد.

ماده 8
وزارت مسکن و شهرسازی پس از بررسی تقاضای «پروانه اشتغال» و مدارک ضمیمه آن در صورت کامل بودن، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول، «پروانه اشتغال» مورد درخواست را صادر خواهند نمود و در صورت کافی نبودن مدارک، مراتب را ظرف 15 روز با ذکر نواقص به طور کتبی به متقاضی اعلام خواهد نمود.
تبصره ـ وزارت مسکن و شهرسازی در استانهایی که شرایط را مقتضی تشخیص دهد، وصول تقاضای «پروانه اشتغال» و مدارک مربوط را به عهده «نظام مهندسی استان» محول خواهد کرد. «نظام مهندسی استان» در این حالت پس از بررسی و تأیید و تنظیم پرونده، آن را برای صدور «پروانه اشتغال» به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال خواهد کرد.

ماده 9
اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته و تخصصی که تشخیص صلاحیت شده‌اند به طور فردی یا به طور مشترک با مسئولیت مشترک می‌توانند اقدام به تأسیس دفتر مهندسی بنمایند. دفاتر مهندسی قائم به شخص یا اشخاص حقیقی دارای «پروانه اشتغال» می‌باشد و امتیاز آن قابل واگذاری نیست. اشخاص مذکور موظف به نگهداری دفاتر قانونی بر اساس ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم می‌باشند.
دفاتر مهندسی مذکور می‌توانند با توجه به حدود صلاحیت افراد دارنده «پروانه اشتغال» که عضو دفتر می‌باشند از وزارت مسکن و شهرسازی درخواست صلاحیت بنمایند.

ماده 10
اشخاص حقوقی با دارا بودن شرایط و ارائه مدارک به شرح زیر، می‌توانند در یک یا چند رشته مشروط بر اینکه حداقل دو نفر از مدیران آن دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی یا کاردانی باشند تقاضای صدور «پروانه اشتغال» شخص حقوقی بنمایند.
الف ـ فتوکپی پروانه اشتغال به کار مهندسی یا کاردانی اشخاص حقیقی فوق‌الذکر.
ب ـ یک نسخه فتوکپی اساسنامه و روزنامه رسمی حاوی آگهی تأسیس و آخرین تغییرات و یک نسخه از صورت جلسه مجمع عمومی و مدارک مربوط به ثبت آن در مورد انتخاب مدیر یا مدیران و کسانی که دارای حق امضاء می‌باشند.
پ ـ مدارک مربوط به احراز صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه و سایر مراجع ذیربط در صورت وجود
ت ـ فتوکپی کارت کد اقتصادی متقاضی.
ث ـ فیش بانکی مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال.
ج ـ ارائه مدارک عضویت در «نظام مهندسی استان»
چ ـ هر نوع مدارک دیگری که در فرم تقاضای «پروانه اشتغال» اشخاص حقوقی تعیین و مقرر شده باشد.
تبصره ـ تغییرات اساسنامه یا ترکیب مدیران باید ظرف حداکثر یک ماه به مرجع صادرکننده «پروانه اشتغال» اطلاع داده شود و در صورتیکه تغییرات مذکور به موقع اطلاع داده نشود و یا مدیرانی که دارای «پروانه اشتغال» شخص حقیقی می‌باشند از مدیریت شخص حقوقی خارج شوند، وزارت مسکن و شهرسازی می‌تواند حسب مورد «پروانه اشتغال» مدیران یا شخصیت حقوقی یا هر دو را لغو کند.
 


نوشته شده در : پنجشنبه 3 اسفند 1391  توسط : بهزاد ولدخان.    نظرات() .

Generic cialis
دوشنبه 9 مهر 1397 12:02 ب.ظ

Many thanks. Plenty of facts!

comprar cialis navarr fast cialis online canadian cialis cialis 5mg billiger non 5 mg cialis generici we choice free trial of cialis can i take cialis and ecstasy canada discount drugs cialis legalidad de comprar cialis cialis flussig
drugs for sale usa
یکشنبه 1 مهر 1397 10:56 ق.ظ

You stated this wonderfully.
canada viagra drugs for sale on internet canadian pharmacy viagra canadian medications, liraglutide drugs for sale canadian pharmacy no prescription canadian pharmacies that ship to us buy viagrow pro canada viagra canadian pharmacy meds
http://cialisvonline.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 07:35 ق.ظ

Truly quite a lot of fantastic info!
prescription doctor cialis cialis 5 mg buy price cialis wal mart pharmacy cialis pills price each cialis 200 dollar savings card cialis generico milano cialis canadian drugs cialis purchasing cialis generico milano cialis 20mg preis cf
http://cialisb.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 01:48 ب.ظ

Factor certainly regarded!.
cialis 5 mg schweiz cialis daily purchase once a day cialis cialis authentique suisse cialis 50 mg soft tab viagra or cialis how much does a cialis cost cialis rezeptfrei cialis name brand cheap cialis generico online
cialisbuys.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 09:17 ب.ظ

Thanks a lot! Lots of information.

acquistare cialis internet cialis for sale cialis tablets cialis free trial achat cialis en itali cialis coupons printable cialis online nederland american pharmacy cialis cialis 5mg billiger prix cialis once a da
https://www.getjar.com/categories/all-games/puzzle-and-strategy-games/Clash-of-Clans-Cheat-960890
یکشنبه 11 شهریور 1397 06:53 ب.ظ
And what better place to set that than in Miami?
http://viabiovit.com/online-medicijnen-zonder-recept.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 08:51 ق.ظ

Awesome information. Cheers!
where can i buy viagra safely online where can you buy viagra online safely get viagra buy sildenafil online uk viagra buy viagra pharmacy online viagra generic viagra buy viagra with prescription viagra uk buy viagra online doctor online viagra without prescription
cialis online in usa
سه شنبه 23 مرداد 1397 12:26 ق.ظ

Thanks a lot! Quite a lot of tips!

tarif cialis france cialis en mexico precio cialis name brand cheap cialis dosage amounts cialis generico in farmacia cialis canadian drugs click here cialis daily uk effetti del cialis buy cheap cialis in uk cialis 20 mg cut in half
Buy cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 02:05 ب.ظ

Thanks a lot, Plenty of posts!

cialis with 2 days delivery acquisto online cialis cialis generico cialis 100mg suppliers click here cialis daily uk cialis for sale in europa cialis 10 doctissimo buy cialis cheap 10 mg cialis 5 mg effetti collateral cialis online holland
Buy cialis online
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 06:17 ب.ظ

Really all kinds of superb facts.
order a sample of cialis cialis 200 dollar savings card cialis 30 day trial coupon when can i take another cialis click now buy cialis brand buy cialis sample pack order generic cialis online cialis billig generic cialis review uk cialis 5 mg para diabeticos
Viagra from canada
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 11:13 ب.ظ

Amazing quite a lot of superb tips.
buy viagra from canada uk online viagra price of viagra cheap viagra tablets find viagra where to buy generic viagra online viagra buy online generic viagra online pharmacy sildenafil price uk buy viagra pay with paypal
Cialis generic
شنبه 18 فروردین 1397 11:51 ب.ظ

Really a lot of wonderful data!
cialis rezeptfrei sterreich cialis cipla best buy buy generic cialis cialis wir preise cialis great britain brand cialis nl cialis preise schweiz click here take cialis cialis 5mg cialis 5 mg
Cialis canada
جمعه 3 فروردین 1397 02:32 ق.ظ

Really many of very good material!
generic cialis at the pharmacy we like it cialis soft gel brand cialis nl american pharmacy cialis cialis daily dose generic cialis daily interactions for cialis cialis arginine interactio walgreens price for cialis cialis 5 mg buy
Brigida
جمعه 17 آذر 1396 07:49 ب.ظ
It's awesome in favor of me to have a site, which is
valuable in favor of my knowledge. thanks admin
Where are the femur tibia and fibula?
شنبه 1 مهر 1396 02:14 ب.ظ
You need to be a part of a contest for one of the most useful
sites on the net. I will recommend this site!
Foot Problems
یکشنبه 15 مرداد 1396 10:28 ب.ظ
An interesting discussion is worth comment.
I think that you should publish more about this subject matter, it might not be a taboo subject but usually folks don't speak about these issues.
To the next! All the best!!
whimsicalailmen9.jimdo.com
جمعه 13 مرداد 1396 05:40 ب.ظ
Very good article. I absolutely love this site. Thanks!
https://reakratz.wordpress.com/2015/06/24/hammer-toe-home-treatments
جمعه 6 مرداد 1396 11:33 ب.ظ
Hello i am kavin, its my first time to commenting anyplace, when i read this post i thought i could also create comment due to this sensible
piece of writing.
Foot Problems
پنجشنبه 5 مرداد 1396 03:21 ب.ظ
Hi there, I found your web site by the use of Google while looking for a related topic,
your web site came up, it appears good. I have bookmarked
it in my google bookmarks.
Hello there, just was aware of your blog through Google, and located that
it is truly informative. I'm going to be careful for brussels.

I will appreciate in case you continue this in future. Many people shall be benefited out of your writing.
Cheers!
BHW
پنجشنبه 24 فروردین 1396 07:49 ب.ظ
Nice post. I learn something new and challenging on sites I stumbleupon on a daily basis.
It will always be exciting to read content from other writers and use something from their sites.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر