تبلیغات
شیشه های دوجداره - کلیات آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی

امروز:

کلیات آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی

ماده 1
در این آئین‌نامه عبارتهای زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
«قانون»: قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ـ مصوب 1374.
«مهندسی ساختمان»: امور فنی و مهندسی؛ معماری و شهرسازی بخش‌های ساختمان و شهرسازی.
«سازمان»: سازمان نظام مهندسی ساختمان.
«نظام مهندسی استان»: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان.
«پروانه اشتغال»: پروانه اشتغال به کار مهندسی؛ کاردانی؛ تجربی.
«رشته‌های اصلی»: رشته‌های اصلی مهندسی شامل معماری، عمران ، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، شهرسازی، نقشه‌برداری و ترافیک .
«رشته‌های مرتبط»: رشته‌های مرتبط با «رشته‌های اصلی».

ماده 2
اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی برای امور طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا و سایر خدمات فنی در بخشهای «مهندسی ساختمان»، در محل‌هایی که تاکنون در اجرای قوانین قبلی به وسیله وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و کشور تعیین و اعلام شده و همچنین در شهرها و شهرستانها و محل‌هایی که به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور مشخص و آگهی خواهد شد، داشتن مدرک صلاحیت حرفه‌ای ضروری است.
تبصره 1ـ صلاحیت موضوع این ماده در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی به ترتیب زیر احراز می‌شود:
الف ـ در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی.
ب ـ در مورد کاردانهای فنی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی.
پ ـ ‌در مورد معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار تجربی.
ت ـ در مورد استادکاران و کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی.
ث ـ در مورد اشخاص حقوقی از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی (حقوقی).
ج ـ در مورد اشخاص حقوقی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی فنی (حقوقی).
تبصره 2ـ پروانه مهارت فنی به وسیله وزارت کار و امور اجتماعی و سایر پروانه‌های اشتغال به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی صادر می‌شود.

ماده 3
شهرداریها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرک‌سازی و شهرسازی و همچنین مراجع صدور مجوزهای مربوط به تفکیک اراضی و سایر مراجع صدور مجوزهای مربوط به کنترل، نظارت و نظایر آن در محل‌های مندرج در ماده 2 برای صدور پروانه یا مجوزهای مذکور تنها نقشه‌هایی را خواهند پذیرفت که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده «پروانه اشتغال» و در صلاحیت و ظرفیت مربوط امضا شده باشد و برای انجام فعالیتهای کنترل و نظارت نیز فقط از خدمات این اشخاص در حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال آنها می‌توان استفاده نمود.
تبصره ـ نقشه‌ تفکیک اراضی که توسط شهرداری‌ها تهیه می‌شود از مفاد این ماده مستثنی است.


فصل دوم: پروانه اشتغال به کار مهندسی، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال

الف: پروانه اشتغال به کار مهندسی

ماده 4
دارندگان مدرک تحصیلی کارشناس و بالاتر، در هر یک از «رشته‌های اصلی» یا «رشته‌های مرتبط» می‌توانند از طریق تقاضای صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی با توجه به مدارک تحصیلی و سوابق کار و تجربه در یک یا چند زمینه خدمات مهندسی از قبیل طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا، بهره‌برداری، نگهداری، کنترل و بازرسی امور آزمایشگاهی، مدیریت ساخت و تولید، نصب، آموزش و تحقیق درخواست تشخیص صلاحیت نمایند.

ماده 5
برای صدور «پروانه اشتغال» علاوه بر دارابودن مدرک تحصیلی، گواهی اشتغال به کارآموزی و گواهی قبولی در آزمونهای مربوط و سابقه‌کار حرفه‌ای در رشته‌های تخصصی و فنی مربوط، بعد از تاریخ اخذ مدرک به شرح زیر ضروری است:
الف ـ دارندگان مدرک علمی دکتری با حداقل 1 سال کارآموزی یا سابقه کار.
ب ـ دارندگان مدرک کارشناسی ارشد با حداقل 2 سال کارآموزی یا سابقه کار.
پ ـ دارندگان مدرک کارشناسی با حداقل 3 سال کارآموزی یا سابقه کار.

ماده 6
گواهی اشتغال به کار و تجربیه عملی و سابقه کار متقاضی در صورتی معتبر شناخته خواهد شد که توسط واحدهای فنی وزارتخانه‌ها، سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت، شهرداریها، شخصیت‌های حقوقی شاغل در رشته‌های موضوع «قانون»، شرکت‌های ساختمانی یا مهندسان مشاور که دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی «شخص حقوقی» می‌باشند و یا توسط دو نفر از مهندسان با بیش از ده سال سابقه کار و دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی و یا توسط «نظام مهندسی استان» تأیید و صادر شده باشد. در گواهی اشتغال مذکور موارد زیر باید درج شود:
الف ـ نام، محل و مشخصات پروژه‌ای که متقاضی در آن اشتغال داشته است.
ب ـ مدت اشتغال متقاضی با ذکر تاریخ شروع و خاتمه کار.
پ ـ نام و مشخصات تحصیلی متقاضی.
ت ـ نام، مشخصات، سمت و شماره «پروانه اشتغال» شخص حقیقی یا حقوقی صادرکننده گواهی.

ماده 7
متقاضی «پروانه اشتغال» باید تقاضای کتبی خود را طبق فرم مخصوصی که توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه شده و حاوی نکات ضروری که متقاضی باید تعهد و رعایت نماید نیز می‌باشد، تکمیل نموده، همراه با مدارک زیر تسلیم نماید.
الف ـ فتوکپی مصدق مدرک تحصیلی که ارزش دانشگاهی و رشته و درجه علمی آن صریحاً توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی مورد تصویب و تأیید قرار گرفته باشد، به کیفیتی که اطمینان به صحت آن برای مرجع صادرکننده «پروانه اشتغال» محرز شود.
ب ـ گواهی اشتغال به کار به ترتیبی که در ماده 6 این آئین‌نامه مقرر شده است.
پ ـ گواهی قبولی در آزمون
ت ـ قتوکپی کارت کد اقتصادی متقاضی.
ث ـ فیش بانکی مربوط به پرداخت عوارض صدور «پروانه اشتغال».
ج ـ مدارک عضویت «نظام مهندسی استان» مربوط.
چ ـ مدارک هویت به ترتیبی که در فرم تقاضای «پروانه اشتغال» تعیین و مقرر شده است.
ح ـ سایر مدارکی که ارائه آنها به موجب مقررات این آئین‌نامه و یا قوانین حاکم بر صدور این گونه مدارک الزامی باشد.

ماده 8
وزارت مسکن و شهرسازی پس از بررسی تقاضای «پروانه اشتغال» و مدارک ضمیمه آن در صورت کامل بودن، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول، «پروانه اشتغال» مورد درخواست را صادر خواهند نمود و در صورت کافی نبودن مدارک، مراتب را ظرف 15 روز با ذکر نواقص به طور کتبی به متقاضی اعلام خواهد نمود.
تبصره ـ وزارت مسکن و شهرسازی در استانهایی که شرایط را مقتضی تشخیص دهد، وصول تقاضای «پروانه اشتغال» و مدارک مربوط را به عهده «نظام مهندسی استان» محول خواهد کرد. «نظام مهندسی استان» در این حالت پس از بررسی و تأیید و تنظیم پرونده، آن را برای صدور «پروانه اشتغال» به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال خواهد کرد.

ماده 9
اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته و تخصصی که تشخیص صلاحیت شده‌اند به طور فردی یا به طور مشترک با مسئولیت مشترک می‌توانند اقدام به تأسیس دفتر مهندسی بنمایند. دفاتر مهندسی قائم به شخص یا اشخاص حقیقی دارای «پروانه اشتغال» می‌باشد و امتیاز آن قابل واگذاری نیست. اشخاص مذکور موظف به نگهداری دفاتر قانونی بر اساس ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم می‌باشند.
دفاتر مهندسی مذکور می‌توانند با توجه به حدود صلاحیت افراد دارنده «پروانه اشتغال» که عضو دفتر می‌باشند از وزارت مسکن و شهرسازی درخواست صلاحیت بنمایند.

ماده 10
اشخاص حقوقی با دارا بودن شرایط و ارائه مدارک به شرح زیر، می‌توانند در یک یا چند رشته مشروط بر اینکه حداقل دو نفر از مدیران آن دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی یا کاردانی باشند تقاضای صدور «پروانه اشتغال» شخص حقوقی بنمایند.
الف ـ فتوکپی پروانه اشتغال به کار مهندسی یا کاردانی اشخاص حقیقی فوق‌الذکر.
ب ـ یک نسخه فتوکپی اساسنامه و روزنامه رسمی حاوی آگهی تأسیس و آخرین تغییرات و یک نسخه از صورت جلسه مجمع عمومی و مدارک مربوط به ثبت آن در مورد انتخاب مدیر یا مدیران و کسانی که دارای حق امضاء می‌باشند.
پ ـ مدارک مربوط به احراز صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه و سایر مراجع ذیربط در صورت وجود
ت ـ فتوکپی کارت کد اقتصادی متقاضی.
ث ـ فیش بانکی مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال.
ج ـ ارائه مدارک عضویت در «نظام مهندسی استان»
چ ـ هر نوع مدارک دیگری که در فرم تقاضای «پروانه اشتغال» اشخاص حقوقی تعیین و مقرر شده باشد.
تبصره ـ تغییرات اساسنامه یا ترکیب مدیران باید ظرف حداکثر یک ماه به مرجع صادرکننده «پروانه اشتغال» اطلاع داده شود و در صورتیکه تغییرات مذکور به موقع اطلاع داده نشود و یا مدیرانی که دارای «پروانه اشتغال» شخص حقیقی می‌باشند از مدیریت شخص حقوقی خارج شوند، وزارت مسکن و شهرسازی می‌تواند حسب مورد «پروانه اشتغال» مدیران یا شخصیت حقوقی یا هر دو را لغو کند.
 


نوشته شده در : پنجشنبه 3 اسفند 1391  توسط : بهزاد ولدخان.    نظرات() .

http://mentimi.strikingly.com/
دوشنبه 3 تیر 1398 01:27 ق.ظ

Reliable facts. Kudos!
cialis baratos compran uk buy cialis online prices on cialis 10 mg generic cialis 20mg uk we recommend cialis info weblink price cialis american pharmacy cialis buy cialis online warnings for cialis cialis kamagra levitra
Buy generic cialis
یکشنبه 2 تیر 1398 09:42 ق.ظ

Great posts, Regards.
tadalafil 20mg cialis generico online generic cialis levitra generic cialis pro cialis tadalafil cialis for daily use buy cialis online we use it 50 mg cialis dose generic cialis pill online cialis generika
http://dirtzepan.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 07:02 ب.ظ

Thank you. Helpful information!
cialis 20mg order generic cialis online cheap cialis cialis kaufen bankberweisung cialis rezeptfrei look here cialis order on line cialis generique purchasing cialis on the internet tadalafilo canadian discount cialis
http://predterve.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 02:03 ق.ظ

Wow quite a lot of wonderful facts!
link for you cialis price buying cialis in colombia cialis baratos compran uk cialis vs viagra low cost cialis 20mg tadalafil generic cialis efficacit only best offers cialis use cialis baratos compran uk cialis 100mg suppliers
Cialis pills
جمعه 31 خرداد 1398 09:49 ق.ظ

Kudos! Ample postings!

cialis 30 day sample does cialis cause gout i recommend cialis generico cialis 5 mg para diabeticos buy name brand cialis on line cialis price thailand low dose cialis blood pressure generic cialis tadalafil costo in farmacia cialis buy cialis online cheapest
cialis muscle pain
پنجشنبه 30 خرداد 1398 05:19 ب.ظ

You have made your stand pretty well.!
wow look it cialis mexico il cialis quanto costa order generic cialis online sialis buy original cialis buy cialis how do cialis pills work cialis preise schweiz generic cialis at the pharmacy cialis 5 mg
Online cialis
چهارشنبه 29 خرداد 1398 10:56 ب.ظ

Incredible quite a lot of great information!
does cialis cause gout recommended site cialis kanada cialis 5 mg scheda tecnica cialis arginine interactio cialis side effects dangers the best choice cialis woman cialis 50 mg soft tab prices for cialis 50mg cialis sicuro in linea we recommend cheapest cialis
http://ceumiscand.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 06:28 ق.ظ

You revealed this exceptionally well!
cialis 20 mg cost of cialis per pill cialis patentablauf in deutschland we choice cialis uk ou trouver cialis sur le net cialis kaufen cialis price thailand buy original cialis ou acheter du cialis pas cher we choice free trial of cialis
http://retpohamp.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 07:51 ق.ظ

You said it nicely.!
generico cialis mexico acquisto online cialis best generic drugs cialis cialis canadian drugs we like it cialis price best generic drugs cialis cialis generika cialis manufacturer coupon ou trouver cialis sur le net cialis herbs
http://florricli.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 04:55 ب.ظ

Really many of valuable facts.
price cialis best tadalafil tablets cost of cialis per pill precios cialis peru canadian cialis buy cialis sample pack cialis generico en mexico cialis rckenschmerzen cialis rezeptfrei we like it safe cheap cialis
Buy cialis
یکشنبه 26 خرداد 1398 12:18 ب.ظ

Tips effectively regarded..
where do you buy cialis overnight cialis tadalafil how does cialis work achat cialis en itali cialis canadian drugs only now cialis for sale in us cialis generico postepay cialis generika cialis australian price brand cialis generic
Buy cialis
شنبه 25 خرداد 1398 10:26 ب.ظ

You actually explained this effectively.
generic cialis compare prices cialis uk order cialis from india generic cialis achat cialis en europe 200 cialis coupon cialis generico milano cialis 5 mg funziona dosagem ideal cialis enter site natural cialis
Cialis canada
جمعه 24 خرداد 1398 06:22 ب.ظ

You actually said it perfectly!
cialis 5 mg generic cialis review uk walgreens price for cialis achat cialis en europe generic low dose cialis estudios de cialis genricos cialis tablets australia cialis 5 mg funziona tadalafilo cialis for sale in europa
Generic cialis
جمعه 24 خرداد 1398 03:41 ق.ظ

Regards. I appreciate this.
cialis pills boards buy original cialis cialis 5 effetti collaterali cialis 05 generic for cialis cialis daily cialis ahumada cialis generico online click here take cialis cialis alternative
http://cialisvie.com/
سه شنبه 21 خرداد 1398 02:45 ق.ظ

Incredible many of useful material!
american pharmacy cialis cialis 20 mg cialis super acti cialis 20 mg effectiveness generic cialis 20mg tablets achat cialis en europe cialis dosage cialis daily new zealand where do you buy cialis cialis manufacturer coupon
cialisvie.com
یکشنبه 19 خرداد 1398 09:11 ب.ظ

Nicely put, Kudos.
cialis 5 mg schweiz buying cialis overnight wow cialis 20 sublingual cialis online get cheap cialis cialis flussig cuanto cuesta cialis yaho rezeptfrei cialis apotheke cialis generico online tesco price cialis
cialisvie.com
شنبه 18 خرداد 1398 03:41 ب.ظ

Helpful stuff. With thanks!
weblink price cialis click now buy cialis brand cialis 5 mg are there generic cialis usa cialis online effetti del cialis cialis uk next day order a sample of cialis cialis herbs cialis canadian drugs
http://www.centrumkb.pl/2017/
چهارشنبه 28 فروردین 1398 03:16 ب.ظ
弊社はブランドコピー品がたくさん揃っております。完璧な品質を維持するために、弊社のブランドコピー品は一流の素材を選択いたします。
http://midirectorioempresarial.es/mas-productos/
چهارشنبه 28 فروردین 1398 03:16 ب.ظ
ルイヴィトンブランドコピー、ルイヴィトンスーパーコピー通販優良店!2018高品質人気エルメスコピー,
http://www.allfresco.ru/sadovye_fonari
چهارشنبه 28 فروردین 1398 03:15 ب.ظ
スーパーコピーブランド激安販売ブランドコピー通販店,スーパーコピーブランド激安優良店スーパーコピーブランド
http://canadianorderpharmacy.com/
شنبه 24 فروردین 1398 10:31 ق.ظ

You actually said it exceptionally well!
canadian pharmacies that are legit canadian pharmaceuticals companies online pharmacies of canada online canadian pharmacies canadian pharmaceuticals companies canadian pharmacy meds drugstore online reviews canadian drugs canada rx buy viagra 25mg
https://wiki.firnezia.net/Shy_Guy_Dating_And_Tips_And_Concerns
یکشنبه 16 دی 1397 05:27 ق.ظ
Wow! Finally I got a webpage from where I be capable of really take helpful facts concerning my
study and knowledge.
Buy generic cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 06:36 ب.ظ

Cheers, Fantastic information!
cialis tadalafil online cialis dosage amounts sublingual cialis online cialis et insomni cialis patent expiration we choice free trial of cialis cialis y deporte are there generic cialis viagra cialis levitra generic cialis levitra
Generic cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:58 ب.ظ

Truly loads of fantastic advice!
buying cialis in colombia generic cialis with dapoxetine cheap cialis cheap cialis cialis kaufen wo buy online cialis 5mg trusted tabled cialis softabs cialis online holland we choice cialis uk cialis coupons
Generic cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:41 ق.ظ

Really loads of fantastic info!
cialis daily canadian drugs generic cialis comprar cialis 10 espa241a order a sample of cialis buy name brand cialis on line cialis qualitat cialis coupons printable only best offers cialis use enter site 20 mg cialis cost wow look it cialis mexico
buy tadalafil pills
سه شنبه 13 آذر 1397 08:10 ب.ظ

Many thanks. Good stuff.
cialis online deutschland cialis pills price each overnight cialis tadalafil precios de cialis generico cialis 50 mg soft tab cialis professional from usa import cialis cialis italia gratis generic cialis tadalafil cialis price thailand
Generic cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 09:15 ق.ظ

Appreciate it! A good amount of knowledge.

brand cialis nl buy cialis cheap 10 mg how to buy cialis online usa price cialis wal mart pharmacy cialis professional yohimbe cialis pills boards prix cialis once a da cialis sans ordonnance cialis 5 effetti collaterali cialis pills in singapore
Generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 09:22 ب.ظ

Nicely put. Thanks a lot.
tadalafil 20mg cialis generika in deutschland kaufen buying cialis overnight cialis generika in deutschland kaufen buying cialis on internet best generic drugs cialis calis link for you cialis price only here cialis pills cialis vs viagra
buy cialis pills online
دوشنبه 12 آذر 1397 08:48 ق.ظ

Regards. Numerous tips.

cialis pills price each comprar cialis 10 espa241a cialis generico postepay cialis 100 mg 30 tablet cialis pills cialis en mexico precio cialis name brand cheap only now cialis for sale in us cheap cialis cialis online holland
buy generic cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 08:52 ب.ظ

You actually suggested it exceptionally well.
cialis pills does cialis cause gout best generic drugs cialis we choice cialis pfizer india pastillas cialis y alcoho cialis official site cialis generic tadalafil buy look here cialis cheap canada chinese cialis 50 mg tadalafilo
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30